Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Διαφήμιση
 • Άδεια οικοδομής.
  Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
 • Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου.

Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο)

 • Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης.
  Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση.
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
  Χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 • Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία ότι το οικόπεδο για την εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου είναι εντός των θέσεων που καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ.595/84 όπως ισχύει.
 • Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας ότι οι εργασίες κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας που θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο θα ιδρυθεί το πρατήριο
 • Για μεταβίβαση ή Μίσθωση: Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 30€
  Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση
 • Για χορήγηση άδεια λειτουργίας. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 όπως ισχύει
  Να αναγράφεται στην Δήλωση ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 όπως ισχύει Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία παροχής βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής υγραερίου
  Συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4
 • Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας
 • Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τεχνική περιγραφή του συστήματος πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και την θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή και των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, το πλάτος του ελεύθερου χώρου πρίν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη διαμόρφωση του καθώς και τις λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς καθώς και τη σήμανση του κόμβου.
 • Τεχνική Έκθεση για όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και γείωσης όλης γενικά της εγκατάστασης.
 • Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα
 • Τεχνική Περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των δεξαμενών βενζίνης και των εγκαταστάσεων τους
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου, σε 6 αντίτυπα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την άδεια λειτουργίας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου.
  Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (για την άδεια ίδρυσης).
  Στην Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 αναφέρεται: α) “ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου, β) ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και γ) ότι δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πρατήριο”. (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

Άδεια Ίδρυσης

O ενδιαφερόμενος πρέπει:

 1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου
 2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου
 3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
 4. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86
 5. Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει.

Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:

 1. Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων
 2. Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού

Άδεια Λειτουργίας

 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων
 2. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Διαδικασία

 1. Αίτηση για άδεια ίδρυσης( επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά).
 2. Αποστολή δικαιολογητικών στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 3. Έλεγχος των δικαιολογητικών στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 4. Αυτοψία της Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 5. Έκδοση της άδειας ίδρυσης από την Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 6. Αίτηση για άδεια λειτουργίας στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 7. Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 8. Έλεγχος των δικαιολογητικών από την Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων
 9. Έκδοση άδειας λειτουργίας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις:

Έως ενενήντα (90) ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010).
Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων