Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

Γενικά Δικαιολογητικά

 1. Άδεια οικοδομής
  Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
 2. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (Απαραίτητο έγγραφο)
 3. Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης
  Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης του γηπέδου, του πρός ίδρυση πρατηρίου,ήτοι: Απλό αντίγραφο Συμβολαίου ιδιοκτησίας και Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
 4. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων
  Εκδίδεται από την κατά τόπους Υπηρεσία Περιβάλλοντος
 5. Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης
  Στην περίπτωση που στο πρατήριο υπάρχει πλυντήριο, θα πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση της εταιρίας Ύδρευσης. (Για την άδεια λειτουργίας)
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας
  Βεβαίωση (συναίνεση) της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ότι οι εργασίες Απότμησης ή Υποβιβασμού Πεζοδρομίου έχουν κατασκευαστεί καλώς. (Για την άδεια λειτουργίας)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού
  Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ.Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.
 8. Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30 €
  Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. για εγκατάσταση πλυντηρίου Γραμμάτιο κατάθεσης 30€ για κάθε εγκατάσταση πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου (εφόσον υπάρχει) Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. για κάθε αντλία ή διανομέα Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα
 9. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
  Εκδίδεται από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία Πιστοποιητικό έλεγχου μεταλλικών δεξαμενών
 10. Βεβαίωση Ειδικευμένου Μηχανικού που διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα ADR (και επικυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω Πιστοποιητικού) ή Τεχνικής Εταιρείας που απασχολεί μηχανικούς με αυτά τα προσόντα (επιπλέον θα προσκομίζεται και αποδεικτικό της εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας της εταιρείας με τον Μηχανικό),ή Ειδικού Πραγματογνώμονα ADR (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 32591/3257/01 ΦΕΚ 703Β/01). (το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία).
 11. Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές
  Στην περίπτωση των πλαστικών δεξαμενών, Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές Το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία.
 12. Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας
  Χορηγείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σχέδιο Γενικής Διάταξης Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε κλίμακα 1:200 1:500 σε 4 αντίτυπα.
 13. Σχέδιο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  Σχέδιο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα (σε 4 αντίτυπα) Σχέδιο λεπτομερειών (κατόψεις-τομές) Σχέδιο λεπτομερειών (κατόψεις-τομές) σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή άλλη κλίμακα, εφόσον απαιτείται , σε 4 αντίτυπα. Τεχνική Έκθεση (σε 3 αντίτυπα)
 14. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα
  Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου σε 5 αντίτυπα.
 15. Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή Μηχανικού Υπεύθυνη
  Δήλωση του Μελετητή Μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των π.δ. 118/2006 (119′ Α).
 16. Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή της συνθετικής μεμβράνης
  Στην περίπτωση που υπάρχει συνθετική μεμβράνη
 17. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή των Αντλιών Το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία. Αφορά το Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ των αντλιών

Προϋποθέσεις

Άδεια Ίδρυσης

 1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου
 2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου
 3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
 4. Να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους του Ν. 1650/ 86
 5. Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81 και του Π.Δ. 143/89. Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:
 6. Να είναι Έλληνας υπήκοος ή κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 ( ΦΕΚ Α119/16-6-06), και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 7. Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων
 8. Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού.

Άδεια Λειτουργίας

 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
 2. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Διαδικασία

 1. Αίτηση για άδεια ίδρυσης (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά)
 2. Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
 3. Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
 4. Αυτοψία για την Άδεια ίδρυσης της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας.
 5. Έκδοση της άδειας ίδρυσης.
 6. Αίτηση για άδεια λειτουργίας (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά).
 7. Αποστολή των δικαιολογητικών στην Αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
 8. Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
 9. Έκδοση άδειας λειτουργίας

Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Θέματα: Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης, Καύσιμα Πηγή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων