Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δελτίο τύπου ΠΟΠΕΚ 12/5/2014

Δελτίο τύπου ΠΟΠΕΚ 12/5/2014

Διαφήμιση

Η διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής στο χώρο της αγοράς πετρελαιοειδών είναι καθοριστικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν νοθεύεται εντός της εσωτερικής αγοράς, μεριμνώντας ώστε να εφαρμόζονται παρόμοιοι κανόνες στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη για την ευημερία των καταναλωτών.

Στην αγορά πετρελαιοειδών της Ελλάδας η διαφάνεια της τιμολογιακής πολιτικής προβλέπεται από την μη εφαρμοζόμενη ΚΥΑ Α3-978/2011, αλλά επιβάλλεται μόνον αποκλειστικά στους πρατηριούχους, με σωρεία προστίμων σε εφαρμογή αυστηρών Αγορανομικών Διατάξεων.

Παρόλο ότι, με τις διατάξεις του Ν.3335/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, επιτρέπεται η ίδρυση Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών Πρατηριούχων με δικαίωμα προμήθειας καυσίμων απ’ ευθείας από τα διυλιστήρια της χώρας, και ενώ προβλέπεται στην ΚΥΑ Α3-978/2011 η υποχρέωση καθημερινής δημοσιοποίησης όλων των διυλιστηριακών τιμών των διυλισμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, αυτές παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό και εσωτερική υπόθεση για το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπως προκύπτει από την απάντηση τους, σε σχετική μας επιστολή με την οποία θέσαμε το θέμα στις 16/4/2014.

Η μη δημοσιοποίηση των διυλιστηριακών τιμών, όπως και των τιμών χονδρικής των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, δεν ενισχύει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών και είναι βασικός αποτρεπτικός λόγος της μη ίδρυσης μέχρι σήμερα, Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών Πρατηριούχων.

Για την Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων