Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δεν πληρώνω

Δεν πληρώνω

Διαφήμιση

O καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο ( απόδειξη – τιμολόγιο ).

Consumer is not obliged to pay if the notice of payment has not been received (receipt – invoice).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων