Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διαδικασία για συμψηφισμό επιστροφών- οφειλών

Διαδικασία για συμψηφισμό επιστροφών- οφειλών

Διαφήμιση
 1.  Για τη διενέργεια συμψηφισμών θα χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων
  Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
  (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
 2. Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης
  θα υποβάλλονται προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ και στην
  περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός 3 ημερών.
 3. Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα,
  το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).
 4. Μετά τον συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή,
  αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής
  ενημερότητας.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης
  της εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με
  χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον
  αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εγκύκλιος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων