Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου

Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου

Διαφήμιση

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθ. πρωτ. Λ30/Γ/2/2107/25-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΙ674691ΩΓ-ΝΥΔ) Διακήρυξη το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης:
α) όλων Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για όλη την Επικράτεια (πλην των Υποκαταστημάτων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής) για το χρονικό διάστημα 15/10/2016 έως 31/12/2016 και
β) όλων Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για όλη την Επικράτεια για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Τονίζεται ότι για τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτός της Περιφέρειας Αττικής οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα υποκατάστημα είτε για περισσότερα.
Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η 6/7/2016 και ώρα 15:00.
Προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα για τον προαναφερθέντα διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικείου συλλόγου πρατηριούχων ή του τοπικού επιμελητηρίου κλπ) τους πρατηριούχους της περιοχής σας που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τον προαναφερόμενο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr (ενότητα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση με Α/Α Συστήματος 24072.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Κούνουπας Αλέξανδρος
Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δ/νση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προγραμματισμού και Προδιαγραφών
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 16- Αθήνα
Τηλ.: 210 5213635
Φαξ: 210 5221507

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων