Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την προμήθεια καυσίμων

Διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την προμήθεια καυσίμων

Διαφήμιση

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την προμήθεια καύσιμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 256.293,12 € με ΦΠΑ 24% για ένα έτος.

Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τρίτη 12 Ιουλίου και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00 μμ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων