Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης

Διαφήμιση

Γιώργος Κοκκινάκης
Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2011-30.04.2012
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3986/1-7-2011 και Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α504263838ΕΞ2011/13.10.2011

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΕ ΥΨΗΛΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Όταν στο κτίριο στεγάζονται αποκλειστικά επιχειρήσεις που λειτουργούν με τις παρακάτω νομικές μορφές : 1. Όταν στο κτίριο στεγάζονται αποκλειστικά :
 • Ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Ο.Ε. – Ε.Ε.
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση.
 • Αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες.
 • Συμμετοχικές ή Αφανείς
 • Κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
 • Δημόσιες, Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα. 
 • Οι Συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι Ενώσεις τους.
 • Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών.
 • Κατοικίες ΙΔΙΩΤΏΝ
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές
 • Δημόσιες, Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις,εκμεταλλεύσεις και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( π.χ.Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά θέατρα κλπ
 • Αλλοδαποί οργανισμοί ΠΟΥ ΔΕΝ αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων (μη κερδοσκ. χαρακτήρα).
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

2. Επίσης διατίθεται Πετρέλαιο Θέρμανσης, όταν :

Στο κτίριο στεγάζονται πρόσωπα από τις παραπάνω κατηγορίες της περίπτωσης Β,
με Νομικό πρόσωπο κλπ κατηγορίες επιχειρήσεων της περίπτωσης Α,

όταν δηλαδή έχομε κτίριο που συνυπάρχουν οι Α και Β περιπτώσεις.

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται σχηματικά οι περιπτώσεις όπου τα πρατήρια υγρών καυσίμων θα παραδίδουν για τις ανάγκες θέρμανσης σε κτίρια με κεντρικά συστήματα ή άλλα μέσα θέρμανσης :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στις επιχειρήσεις κλπ της περίπτωσης Α (νομικά πρόσωπα, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. κλπ) και

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ όταν αναφερόμαστε σε δικαιούχους της περίπτωσης Β ή σε κτίριο όπου στεγάζονται πρόσωπα της περ. Α και της περ. Β.

Ο παραπάνω πίνακας έγινε για διευκόλυνση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.

Τα πρόσωπα της περ. Α, είναι όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 του Ν. 3986/2011 και την Υ.Α. της 13.10.2011 που διερμηνεύει τις διατάξεις αυτές.
Στην περίπτωση Β, οι δικαιούχοι αναφέρονται ενδεικτικά (ο Ν. 3986/2011 ορίζει γενικά ως δικαιούχους πετρελαίου θέρμανσης τους λοιπούς τελικούς καταναλωτές, εκτός των Ν.Π. της περ. Α).

Αν υπάρξουν αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: όταν παραδίδομε στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής πετρέλαιο κίνησης για σκοπούς θέρμανσης εκδίδεται ως στοιχείο πώλησης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αν έχει προηγηθεί Δελτίο Αποστολής κατά την παράδοση).

Κρίνεται σκόπιμο να εκδίδονται από χωριστή σειρά (που θα δηλωθεί στην Δ.Ο.Υ. ) τόσο για λόγους οργάνωσης (πληροφόρησης) αλλά και για διευκόλυνση σας (έλεγχος ύπαρξης συνέχειας ώστε να μην παραλείπεται καμία συναλλαγή κατά την αποστολή τους στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Εκδίδονται με την ίδια διαδικασία που μέχρι σήμερα εκδιδόταν για το πετρ. Κίνησης.

Απαραίτητα να αναγράφεται και σ’αυτά τα τιμολόγια ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου (η υποχρέωση προκύπτει έμμεσα από το σύστημα Ήφαιστος).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: όταν παραδίδομε Πετρέλαιο θέρμανσης σε ιδιώτες, εκδίδομε ΑΛΠ πετρ. Θέρμανσης, ενώ όπου εκτός από τα συνήθη στοιχεία, που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του ΚΒΣ, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα :

 • το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστή,
 • ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και
  η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.), καθώς και
 • η αντιστοιχούσα ποσότητα και αξία.

Όταν παραδίδομε Πετρέλαιο θέρμανσης σε ατομικές επιχειρήσεις και λοιπούς δικαιούχους εκτός ιδιωτών, εκδίδομε, Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια Πώλησης ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως μέχρι 30.04.2011 (από διπλότυπα στελέχη κλπ).

Στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ υπάρχει εργαλείο όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν το ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή αφορά ΝΟΜΙΚΟ πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του `Άρθρου 1 & 2 της Υπ. Απόφασης ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13-10-2011, δηλαδή της περίπτωσης Α του παραπάνω πίνακα ( Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ), δικαιούμενο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες θέρμανσης του.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για το πετρέλαιο θέρμανσης έχομε όλες τις υποχρεώσεις που είχαμε μέχρι και 30.4.2011, δηλαδή υποβολή κινήσεων στο σύστημα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο διατέθηκε για ανάγκες θέρμανσης, υποβάλλομε στην ίδια προθεσμία τις κινήσεις μόνο των πωλήσεων αυτής της περίπτωσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ., μετά την ψήφιση του νόμου 3986/1-7-11. και λόγω του ότι δεν ήταν ευκρινής ο καθορισμός των δικαιούχων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης επανειλημμένα έθεσε υπ’όψιν του υπουργείου την ανάγκη διευκρινήσεων που έπρεπε να δοθούν για τη νόμιμη διάθεση του πετρελαίου και την αποφυγή ταλαιπωριών τόσο του κλάδου μας όσο και των τελικών καταναλωτών.

Η Υπ. Απόφαση εκδόθηκε στις 13.10.11 και μας έγινε γνωστή στις 14.10.11. με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό, για τη σωστή εφαρμογή του νόμου, μια και νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων σε μια σειρά από θέματα.

Η ΠΟΠΕΚ θα θέσει και πάλι ερωτήματά που προκύπτουν μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης στο Υπ. Οικ. και θα κάνει γνωστό στους πρατηριούχους οτιδήποτε νεώτερο., για τη διασφάλιση τους σε ότι αφορά τις παραπάνω συναλλαγές.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων