Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων

Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων

Διαφήμιση

Αγαπητοί, σας αποστέλλουμε συνημμένη την Εγκύκλιο  ( ΦΒ1Α/70678/76)  του ΥΜΕ,  αναφορικά με την απαίτηση προσκόμισης οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για διάφορες εργασίες  στα πρατήρια, καθώς και 2 ακόμη διατάξεις ( για την δυνατότητα  προσκόμισης απλών φωτοαντιγράφων των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση των πρατηρίων και για την συνέχιση  της ισχύος της ΚΥΑ 46884/3402/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) για την μείωση των αποστάσεων από χώρους συνάθροισης κοινού από τα 30 μέτρα στα 10 μέτρα στα απλά πρατήρια υγρών καυσίμων) .

Με κόκκινα γράμματα είναι ο σχολιασμός και η επεξήγηση της κάθε παραγράφου, ενώ με μπλέ γράμματα είναι κάποια άλλα προσωπικά μας σχόλια.

Στο τέλος με  πράσινα γράμματα είναι το γενικό συμπέρασμα  από τις συναντήσεις που  είχαμε  χθές, μετά  την έκδοση της εν λόγω εγκυκλίου.

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Panagiotis Karanasios

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)
ΤΜΗΜΑΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                         Παπάγου, 16 Δεκεμβρίου 2019
                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: ΦΒ1Α/70678/764           
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 &Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Γεωργίου, Ιπ. Σωτηρίου
Τηλέφωνο : 213 130 8543, 8526
Fax : 213 130 8596
E-mail : dteo@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις για την υποβολή δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση αδειών λειτουργίας σε πρατήρια καυσίμων.

ΣΧΕΤ: α) Το π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) όπως ισχύει.
β) Το β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως ισχύει.
γ) Το π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) όπως ισχύει.
δ) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β΄/2018) κ.υ.α.
ε)Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 33180/351 (ΦΕΚ 1454/Β΄/2019) κ.υ.α.
στ) Ο ν. 4439/2016 (Α΄ 222) όπως ισχύει. ζ)Ο ν. 4495/2017 (Α΄167) όπως ισχύει.
η)Η με αρ. πρωτ. ΦΒ1-Α/62651/634/17-10-2019 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
θ) Το από 27-8-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ι) Το με αριθμ. πρωτ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
κ)Η με αριθμ. πρωτ. 46884/3402/31-10-2012 (ΦΕΚ 2927/Β΄/2012) κ.υ.α.

Α. Σε συνέχεια της (η) σχετικής εγκυκλίου καθώς και γραπτών και προφορικών ερωτημάτων που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν στην υποβολή δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών δόμησης σε πρατήρια καυσίμων, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 των (α) και (β) σχετικών, στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του (γ) σχετικού, στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του (δ) σχετικού καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του (ε) σχετικού, υποβάλλεται άδεια δόμησης στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων.

Σχόλιο : Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι απαιτείται η προσκόμιση οικοδομικής άδειας κατά την χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας ενός πρατηρίου. Αυτό φυσικά το γνωρίζουμε

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 18 των (α) και (β) σχετικών, στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του (γ) σχετικού, στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του (δ) σχετικού καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του (ε) σχετικού, όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις, πρέπει πριν από την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Μετά την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των ανωτέρω άρθρων και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών.

Σχόλιο : Με την παράγραφο αυτή το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων του πρατηρίου, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα αντίστοιχα που προβλέπονται για την συγκεκριμένη κάθε φορά τροποποίηση.
Το γεγονός ότι κάνει αναφορά σε <<απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών>> πιθανώς να ερμηνευθεί από τις Δ/νσεις Μεταφορών, ότι σε αυτές τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ο μηχανικός πρέπει να αναγράφει ότι <<δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για τις εργασίες του άρθρου 25>>.

Πιθανόν ωστόσο είναι επίσης, οι Δ/νσεις μεταφορών να ερμηνεύσουν την παρούσα εγκύκλιο ώστε να μην απαιτούνται οικοδομικές άδειες για τις εργασίες του άρθρου 25 του ν.4439/2018 (και χωρίς κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού). Έτσι τελικά θα συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε !!
Πάντως η Γενική Δ/νση Μεταφορών Αττικής ( κ. Ηλίας Δόλγυρας) μας εξήγησε, μετά την εγκύκλιο, προφορικά, ότι πρόθεση τους είναι να εκδίδονται οι άδειες λειτουργίας των πρατηρίων κάτω από οικοδομές, χωρίς την απαίτηση προσκόμισης της οικοδομικής άδειας

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του (ζ) σχετικού, οικοδομική άδεια απαιτείται και υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για:
«η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,».

Σχόλιο : Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, οικοδομική άδεια απαιτείται, όταν οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται αφορούν σε εργασίες τοποθέτησης δεξαμενών.

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του (ζ) σχετικού, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται και υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για:
«ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών».

Σχόλιο : Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απαιτείται για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών (!) .

Δεν γίνεται καμία αναφορά στην ισχύ ή μη του άρθρου 19 του ν.4233/14 ???
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4233/14, για την παραπάνω εργασία δεν απαιτείται καμία άδεια ή έγκριση από άλλη υπηρεσία πλην της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών !!!!

5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 6 του (α) σχετικού: «Για την αντικατάσταση των αντλιών ή διανομέων στην ίδια θέση δεν απαιτείται έγκριση της υπηρεσίας εάν οι τοποθετούμενες αντλίες ή διανομείς πληρούν τους όρους του παρόντος».
Υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Σχόλιο : Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι δεν απαιτείται έγκριση της Δ/νσης Μεταφορών, εφόσον οι αντλίες ή οι διανομείς πληρούν τους όρους του π.δ.118/2006.

Παρόλο δε που στο ίδιο άρθρο 6 του π.δ 1224/81, παράγραφος 13, αναφέρεται ότι για : «Μετατόπιση ή προσθήκη αντλιών ή διανομέων ή αντίστοιχα μετατόπιση ή προσθήκη δεξαμενών ή αντικατάσταση αυτών στην ίδια θέση λειτουργούντος πρατηρίου επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία εκδίδεται με την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 4 περ. α’, β’, γ’ και δ’ χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή άδεια από άλλη υπηρεσία», για τις εργασίες αυτές ΔΕΝ γίνεται καμία αναφορά στην εκδοθείσα εγκύκλιο!!
Για την περίπτωση απλής αντικατάστασης της δεξαμενής καυσίμου με όμοια, δεν μας απάντησε ακόμη το Υπουργείο αν απαιτείται ή όχι οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια !!!

Β. Στο (θ) σχετικό μήνυμα με συνημμένο αυτού το (ι) σχετικό έγγραφο, διευκρινίζονται τα εξής:

Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), όπως ισχύει, καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον οι Δημόσιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να αποδέχονται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), όπως ισχύει.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων (έγγραφα από αλλοδαπή κατασκευαστική εταιρία) υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (ι) σχετικό έγγραφο, η Διοίκηση (Δημόσια Υπηρεσία) ασκώντας τη διακριτική ευχέρειά της, μπορεί να αποδέχεται τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ημεδαπών ή αλλοδαπών εγγράφων απευθείας από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.
Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθούν με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής οι επιδιωκόμενοι στόχοι, όπως αναφέρονται και στην με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Β.15/οικ. 8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων φορέων και περιλαμβάνονται σε αυτό όχι μόνον οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λ.π.
Έπειτα από τα ανωτέρω, στο πλαίσιο αδειοδότησης πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, όλα τα δικαιολογητικά (έγγραφα, πιστοποιητικά, σχέδια κλπ) υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο πλην των υπεύθυνων δηλώσεων που υπογράφονται και υποβάλλονται στο πρωτότυπο για τον σκοπό της συγκεκριμένης αδειοδότησης.

Σχόλιο : Στην παράγραφο αυτή διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών πρέπει να αποδέχονται απλά αλλά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων, πιστοποιητικών κλπ, τα οποία διαθέτουν θεώρηση από κάποια Υπηρεσία

Γ. Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις της (κ) σχετικής κ.υ.α, δεν υποχρεούνται να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν.4530/2018 (Α΄ 59), όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης που οι παραπάνω εγκαταστάσεις λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων.

Σχόλιο : Με την παράγραφο αυτή διευκρινίζεται ότι όσα πρατήρια υγρών καυσίμων, ΔΕΝ βρίσκονται κάτω από οικοδομές και τα οποία έχουν λάβει τα πρόσθετα μέτρα που περιγράφονται στην ΚΥΑ 46884/3402/31.10.2012, για τη μείωση των αποστάσεων από απαγορευτικές χρήσεις ( από 30 μέτρα σε 10 μέτρα ), παραμένουν ως έχουν εγκριθεί και δεν απαιτείται να λάβουν τα μέτρα του άρθρου 25 του ν.4439/16.

Λογική επεξήγηση για την παραμονή των πρατηρίων που είχαν λάβει τα μέτρα της παραπάνω ΚΥΑ ως έχουν.!

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από σήμερα φρονούμε ότι θα ξεκινήσει η έκδοση των αδειών λειτουργίας για τα πρατήρια του άρθρου 25 του ν.4439/2016, στην Περιφέρεια Αττικής.
Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                                                    Ακριβές αντίγραφο

                                                                                                                        Ε. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) α) Γενικές Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β) Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών

Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
δ) Γενική Δ/νση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
ε) Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) στ) Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας – Σ.Ε.Ε.Μ.Ε.
2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (email: popek@popek.gr και partners@popek.gr)
3. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (email: seepe@seepe.gr) 4.Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (email: info@obe.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
α) Δ.Τ.Ε.Ε.Ε.Ο. (2)
β) Τμήμα Β΄
γ) Εισηγητές (2)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων