Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρινήσεις σχετικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις των νομικών προσώπων

Διευκρινήσεις σχετικά με τις φορολογικές επιβαρύνσεις των νομικών προσώπων

Διαφήμιση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Δ.Υ.Ο. με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2283/Β’) αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Α. Αντιμετώπηση πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω ΑΥΟ

Κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω ΑΥΟ από εμπλεκόμενους φορείς, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων των ενοίκων σε κτίριο.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΑΥΟ τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο θέρμανσης και στη συνέχεια αποδίδουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τη διαφορά μεταξύ του υψηλού και χαμηλού συντελεστή ΕΦΚ και των λοιπών επιβαρύνσεων στις αρμόδιες αρχές. Δεδομένου ότι εγείρονται αμφισβητήσεις από τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ κατά την παράδοση του πετρελαίου προς τον διαχειριστή (ιδιώτη ή εταιρεία διαχείρισης) οι οποίες αφορούν στην ταυτοποίηση των στοιχείων των ενοίκων προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση του σωστού τύπου πετρελαίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Ο διαχειριστής οφείλει να γνωρίζει τα πρόσωπα που κατοικούν στο κτίριο τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει προκειμένου να παραγγέλνει το σωστό τύπο πετρελαίου. Σε περίπτωση δε, που υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, το πρόσωπο που έχει οριστεί ως συνδιαχειριστής επικουρεί τον επαγγελματία διαχειριστή στην παραγγελία του πετρελαίου.
β.  Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΙ.ΠΕ. που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπάρχει σχετική εφαρμογή όπου τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ ελέγχουν τον ΑΦΜ του προσώπου που παραγγέλνει το πετρέλαιο. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε κτίριο που πρέπει να παραληφθεί πετρέλαιο θέρμανσης ο ΑΦΜ του προσώπου που παραγγέλνει το πετρέλαιο αντιστοιχεί σε υπόχρεο για πετρέλαιο κίνησης (π.χ. κτίριο που στεγάζονται νομικά πρόσωπα με άλλα πρόσωπα και ο διαχειριστής του κτιρίου είναι νομικό πρόσωπο). Στις περιπτώσεις αυτές παραλαμβάνεται πετρέλαιο θέρμανσης με ευθύνη του διαχειριστή και στη συνέχεια εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 4, της σχετικής ΑΥΟ. Για την εκ των υστέρων διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξετάζονται συνδυαστικά πέραν του ΑΦΜ του προσώπου που παρήγγειλε το πετρέλαιο, και ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στο οποίο παραδίδεται το πετρέλαιο, η ακριβής διεύθυνση αυτού και τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται στα σχετικά παραστατικά.
γ. Εξυπακούεται ότι σε κτίριο που πρέπει να παραληφθεί πετρέλαιο κίνησης για σκοπούς θέρμανσης και ο διαχειριστής αυτού είναι φυσικό πρόσωπο, θα παραλαμβάνεται πετρέλαιο κίνησης ανεξάρτητα από την ένδειξη που εμφανίζεται στην ως άνω εφαρμογή, λόγω του ελέγχου βάσει του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου.
δ. Τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ μεριμνούν για την παράδοση του σωστού τύπου πετρελαίου, παρέχοντας και τις αναγκαίες διευκρινίσεις βάσει της παρούσας, στο πρόσωπο του παραγγέλνει το πετρέλαιο ιδίως δε στις περιπτώσεις που τα ως άνω νομικά πρόσωπα στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια στα οποία είναι προφανές ότι πρέπει να παραδοθεί πετρέλαιο κίνησης για σκοπούς θέρμανσης (π.χ. μια βιομηχανία που λειτουργεί ως Α.Ε. κ.λπ.).

2. Παράδοση πετρελαίου για σκοπούς θέρμανσης σε κτίριο που έχει μισθωθεί από νομικό πρόσωπο αλλά χρησιμοποιείται ως κατοικία υπαλλήλων του.

Σε περίπτωση παράδοσης πετρελαίου για σκοπούς θέρμανσης από μέλος ΔΙΠΕΘΕ σε κτίριο το οποίο έχει μισθωθεί από νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 αλλά χρησιμοποιείται ως κατοικία υπαλλήλων του, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α. Όταν τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στην παράδοση του πετρελαίου εκδίδονται στο όνομα του νομικού προσώπου και λογίζονται ως δαπάνες του, τότε παραδίδεται πετρέλαιο κίνησης για σκοπούς θέρμανσης.
β. Αντίθετα σε περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου βαρύνει εξ ολοκλήρου τους υπαλλήλους του και τα σχετικά παραστατικά δεν εκδίδονται στο όνομα του νομικού προσωπικού, τότε παραδίδεται πετρέλαιο θέρμανσης.

3. Παράδοση πετρελαίου για σκοπούς θέρμανσης σε κτίριο που υπάρχουν κενά διαμερίσματα και στο οποίο στεγάζονται και νομικά πρόσωπα.

α. Σε περίπτωση που τα κενά διαμερίσματα είναι και αυτά ιδιοκτησίας νομικών προσώπων, ευνόητο είναι ότι θα παραλαμβάνεται πετρέλαιο κίνησης για την θέρμανση του κτιρίου. 
β. Σε περίπτωση ωστόσο που τα κενά διαμερίσματα ανήκουν σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τα ως άνω νομικά πρόσωπα, τα οποία βαρύνονται με μέρος της δαπάνης που αφορά στο κόστος της θέρμανσης τότε θα παραλαμβάνεται πετρέλαιο θέρμανσης. Εξυπακούεται ότι τα νομικά πρόσωπα θα καταβάλλουν τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της σχετικής ΑΥΟ.

4. Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές του ν.3054/2002, οι οποίοι τελωνίζουν απευθείας πετρέλαιο κίνησης από τα διυλιστήρια και το οποίο χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ή εμπορικές χρήσεις, δύνανται να χρησιμοποιούν μέρος αυτού και για σκοπούς θέρμανσης, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

5. Παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε νομικό πρόσωπο που όφειλε να παραλάβει πετρέλαιο κίνησης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της σχετικής ΑΥΟ παρατηρήθηκε ότι ορισμένα νομικά πρόσωπα που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια, παρέλαβαν από παραδρομή πετρέλαιο θέρμανσης ενώ όφειλαν να παραλάβουν πετρέλαιο κίνησης.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το νομικό πρόσωπο παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αρμόδια αρχή, η οποία αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και τα ήδη συλλεχθέντα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και διαπιστώσει ότι η εν λόγω παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης έγινε εκ παραδρομής, θα προβαίνει στην είσπραξη της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Η ως άνω διαχείριση των εν λόγω υποθέσεων θα αφορά τις περιπτώσεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης. Από τούδε και στο εξής σε περιπτώσεις μη εφαρμογής της νόμιμης διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρμανσης από νομικά πρόσωπα που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια, όπως περιγράφεται στην σχετική ΑΥΟ, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παρ.1 του Ν.2960/2001, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας.

Β. Οδηγίες συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) για την καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων (άρθρο 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ)

Για την καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων στις τελωνειακές αρχές, από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1, του ν.2238/1994, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, χρησιμοποιείται η Δήλωση ΕΦΚ (ΔΕΦΚ). Το ως άνω έντυπο καθιερώθηκε με τις διατάξεις της αρ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β’) και διατίθεται από τα τελωνεία.

Η υποβολή της ΔΕΦΚ πραγματοποιείται στις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές αρχές από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα για κάθε μία από τις εγκαταστάσεις τους (π.χ. για κάθε ένα υποκατάστημα τράπεζας) μέχρι και την 20ή Ιανουαρίου, για τις καταναλωθείσες ποσότητες της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20ή Μαΐου για τις καταναλωθείσες ποσότητες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους.

Ο υπολογισμός της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011 ΑΥΟ.

α. Για την υποβολή της ΔΕΦΚ στο τελωνείο, στο έντυπο παραστατικό συμπληρώνονται υποχρεωτικά οι εξής θέσεις:
Στη θέση 1, αναγράφεται η ένδειξη COM 4, διάθεση στην κατανάλωση.
Στη θέση 2 «Αποστολέας- Υπόχρεος» αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου νομικού προσώπου ήτοι, ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία καθώς και η πλήρης διεύθυνση αυτού και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στη θέση 8 «Παραλήπτης».
Στη θέση 55 «Μονάδες Φορολόγησης» αναγράφονται οι μονάδες του πετρελαίου βάσει των οποίων υπολογίζεται η διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων. Επισημαίνεται ότι μονάδα φορολόγησης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης είναι το χιλιόλιτρο.
Τέλος στη θέση 44 «Ειδικές Μνείες/Προσκομιζόμενα Εγγραφα» αναγράφεται η ένδειξη «Νομικό πρόσωπο του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων».

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται συμπληρωμένο υπόδειγμα/παράδειγμα της ΔΕΦΚ.

β. Προκειμένου για τα μηχανογραφημένα στο Ο.Π.Σ.Τ. Τελωνεία, για την καταχώρηση της ΔΕΦΚ στο μηχανογραφικό σύστημα, συμπληρώνονται υποχρεωτικά οι εξής θέσεις:

Στα «Βασικά Στοιχεία της ΔΕΦΚ»
Συμπληρώνεται η Ένδειξη «Απλοποιημένη Διαδικασία»
Στη θέση 1 «Δήλωση», αναγράφεται η ένδειξη COM 4,
Στη θέση 2 «Αποστολέας-Υπόχρεος» συμπληρώνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του υπόχρεου, ενώ τα στοιχεία του νομικού προσώπου ήτοι, ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία καθώς και η πλήρης διεύθυνση αυτού μεταφέρονται από την αντίστοιχη εγγραφή του συγκεκριμένου ΑΦΜ στο σύστημα TAXIS. Τα ίδια στοιχεία μεταφέρονται και στη θέση 8 «Παραλήπτης».
Τέλος συμπληρώνεται η θέση 14 «Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος»

Στους «Στίχους της ΔΕΦΚ»
Στην θέση 33 «Κωδικός Εμπορευμάτων» συμπληρώνονται τα πεδία με τον Κωδικό TARIC 2710194390 και τον Εθνικό Πρόσθετο Κωδικό 1268.

Επισημαίνεται ότι ο πρόσθετος κωδικός φορολογίας 1268 συνδέθηκε από 01/01/2012 μόνον με τον κωδικό TARIC 2710194390, για λόγους ομοιόμορφης χρήσης, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι το προϊόν έχει εξέλθει της φορολογικής αποθήκης και έχει ήδη καταναλωθεί από τα ως άνω νομικά πρόσωπα.

Στην θέση 41 «Μονάδες Φορολόγησης» συμπληρώνεται η αντίστοιχη ποσότητα εκφρασμένη στην μονάδα φορολόγησης (η μονάδα φορολόγησης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης είναι το χιλιόλιτρο).

Στην θέση 37 «Καθεστώς» συμπληρώνεται το καθεστώς 48 00.

Στην θέση 34 η χώρα καταγωγής «GR».

Τέλος στη θέση 44 «Ειδικές Μνείες/Προσκομιζόμενα Έγγραφα» αναγράφεται η ένδειξη «Νομικό πρόσωπο του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994 – Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων».

Στην συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός των αναλογούντων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Γ. Δημιουργία πρόσθετου κωδικού φορολογίας και συνδυασμών φορολογίας

Για την καταβολή της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 ενσωματώθηκε στο υποσύστημα TARIC του ΟΠΣΤ ο πρόσθετος κωδικός φορολογίας «1268: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel). Καταβολή διαφοράς Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης από νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3986/2011.”.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συντελεστής του ΕΦΚ 352 €/χιλιόλιτρο προκύπτει από τη διαφορά (412-60) μεταξύ των συντελεστών ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. Ο κωδικός αυτός συνδέθηκε με:

  • τον νέο συνδυασμό φορολογίας «188» (352 €/χιλιόλιτρο) για τον υπολογισμό του ΕΦΚ (κωδικός μηχανογράφησης «214: ΦΚ ΝΑΥΘ. ΕΓΧ&ΕΕ»)
  • τον συνδυασμό φορολογίας «25:Ειδικό τέλος 5‰» (κωδικός μηχανογράφησης «640: Ειδικό τέλος 5‰») και
  • το συνδυασμό «200» (23%) (κωδικός μηχανογράφησης «310: ΦΠΑ ΠΕΤΡ. ΕΓΧ&ΕΕ»).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων