Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ

Διαφήμιση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Λ30/Γ/4/4178/25-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7) Διακήρυξη , το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκηρύσσει:
<<Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ για το έτος 2016 (πλην των υποκαταστημάτων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής)>>.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τον προαναφερόμενο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr (ενότητα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, επιλογή << Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί >> όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση με Α/Α Συστήματος 18725.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΕΥΟΣΜΟΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων