Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Διαφήμιση

Όλες οι προϋποθέσεις απόδοσης δικαιολογητικών Δήλωσης Ολοκλήρωσης. Ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης. Τα δικαιολογητικά δήλωσης στο e-gas-station.ktpae.gr

Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ολοκλήρωσης για τη Δράση:

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ2-237/5-2-2014 ανακοίνωσήςμας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες γιατυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του φακέλου, έτσι ώστεη κάθε εγκατάσταση να καθίσταται σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του σχετικούθεσμικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθούν απότην Υπηρεσία μας και από τον κατατεθημένο στη Δ/νση Μετρολογίας φάκελο εγκατάστασης, τα ζητούμενα υπ’ αρ. vi και v Ολοκλήρωσηςόπως έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο της ΚτΠ (e-gas-station.ktpae.gr).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων