Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εκτυπωτικός μηχανισμός ΠΟΛ 1161

Εκτυπωτικός μηχανισμός ΠΟΛ 1161

Διαφήμιση

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3.1. της υπόψη Κ.Υ.Α., ορίζεται, μεταξύ άλλων,ότι, οι αποδείξεις εσόδου εκδίδονται μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.

Διευκρινίζεται ότι, σκοπός της προαναφερόμενης διάταξης είναι τελικά η παράδοση της απόδειξης εσόδου στον πελάτη και συνεπώς ως πρόσφορη και ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού είτε πλησίον της αντλίας είτε εντός του στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση ενώ δεν μπορεί να γίνει επίκληση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη.

Επισημαίνεται ότι, για τις πωλήσεις καυσίμων μέσω αυτόματων πωλητών δεδομένου ότι, λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, είναι προφανές ότι, ο εκτυπωτικός μηχανισμός των αποδείξεων εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό (κλειδωμένο) χώρο (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου) με συνέπεια τον αποκλεισμό του πελάτη απότη λήψη της απόδειξης, αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση πλησίοντου αυτόματου πωλητή.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων