Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
: «Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης και διάθεσης των υγραερίων από τα πρατήρια, ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων»

: «Έλεγχος και παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης και διάθεσης των υγραερίων από τα πρατήρια, ως καύσιμα κινητήρων οχημάτων»

Διαφήμιση

Διαδικασία παράδοσης από τον μεταφορέα και παραλαβής από τον πρατηριούχο. Σε κάθε παράδοση υγραερίου κινητήρων στο πρατήριο, θα αναγράφεται με ευθύνη του οδηγού – μεταφορέα και του πρατηριούχου παραλήπτη, επί του δελτίου αποστολής/τιμολογίου ή  δελτίου αποστολής, που συνοδεύει το προϊόν, η προ της παράδοσης «ένδειξη» του μετρητή ολικής καταγραφής (totaliser) κάθε διανομέα υγραερίου κινητήρων, καθώς και η πράγματι παραληφθείσα ποσότητα, η πράξη δε αυτή θα προσυπογράφεται από τον οδηγό μεταφορέα και τον πρατηριούχο παραλήπτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. Τα πρατήρια υγραερίου κινητήρων υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο παραλαβής και διακίνησης υγραερίου θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στο οποίο θα καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες οι παραλαμβανόμενες με βάση τα δελτία αποστολής/τιμολόγια ή δελτία αποστολής,  ποσότητες υγραερίου σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, η επωνυμία και το ΑΦΜ της προμηθεύτριας εταιρείας εμπορίας υγραερίου, ο αριθμός του δελτίου αποστολής/τιμολογίου  ή δελτίου αποστολής, καθώς και το απόθεμα της δεξαμενής πριν την παραλαβή. Στο βιβλίο καταχωρούνται επίσης οι ενδείξεις του μετρητή κάθε διανομέα μετά την παράδοση υγραερίου κινητήρων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου και οι ενδείξεις των μετρητών όλων των διανομέων υγραερίου κινητήρων κατά το κλείσιμο κάθε βράδυ του πρατηρίου. Εφόσον το πρατήριο διανυκτερεύει, καταγράφονται οι ενδείξεις των μετρητών κατά τη 12η νυχτερινή ώρα.

Επίσης πρέπει να τηρείται αρχείο τύπου excel με τις παραληφθείσες ποσότητες το οποίο θα ενημερώνεται σε συνεχή βάση, και θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, σε κάθε περίπτωση που αυτή ζητηθεί. Στην ως άνω κατάσταση καταχωρούνται τα στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα Β της απόφασης..

  1. Πριν την έναρξη λειτουργίας στο εξής νέου πρατηρίου υγραερίου κινητήρων, υποβάλλονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου τα ακόλουθα:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, β) Αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» της παρ. 5 του άρθρου 105 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», γ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου, στην οποία καταγράφονται οι αρχικές ενδείξεις των μετρητών ολικής καταγραφής (totaliser), δ) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην οποία καταγράφεται για κάθε διανομέα υγραερίου που διαθέτει το πρατήριο, εάν οι ενδείξεις μέτρησης είναι σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C. Σε τυχόν αλλαγή της λειτουργίας του διανομέα υγραερίου από μετρήσεις σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή και το αντίστροφο, υποβάλλεται εκ νέου Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του σχετικού Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης, στο οποίο καταγράφεται η διασφάλιση, μέσω κατάλληλης σφράγισης, του απαραβίαστου του σημείου ρύθμισης αυτόματης αναγωγής της θερμοκρασίας (ATC).

 Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του πρατηριούχου παραμένει στο πρατήριο, μαζί με  τα προβλεπόμενα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

  1. Στις περιπτώσεις αλλαγής των ενδείξεων των μετρητών ολικής καταγραφής χωρίς αντίστοιχη πώληση υγραερίου, λόγω αποκατάστασης βλάβης αυτών ή αντικατάστασης τους από νέους καθώς και λόγω ρύθμισης του διανομέα (λιτρομέτρηση), ο πρατηριούχος ενημερώνει άμεσα το βιβλίο της παραγράφου 1 του παρόντος, αναγράφοντας τις ενδείξεις του μετρητή πριν και μετά τις εργασίες και παράλληλα υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου, εντός 10 ημερών: α) Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου με τις ενδείξεις του μετρητή πριν και μετά τις εργασίες, β) αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης» του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014, όπου προβλέπεται, στο οποίο έχει καταγραφεί ο σειριακός αριθμός του παλαιού μετρητή και ο σειριακός αριθμός του καινούργιου μετρητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Μέχρι τέλος του έτους για όλα τα πρατήρια υγραερίων που είναι σε λειτουργία, από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, οι σφραγίδες που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές στους διανομείς υγραερίου των πρατηρίων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 της Φ.429/252/1997 ΑΥΟ, με ευθύνη του πρατηριούχου αφαιρούνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 109 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014, και αντικαθίστανται με σφραγίδες του συνεργείου αυτού και παραδίδονται από τον πρατηριούχο στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου μαζί με αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης», καθώς και αντίγραφο του τελευταίου πρωτοκόλλου σφράγισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εντός δέκα ημερών από την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών.
  2. Για τα πρατήρια υγραερίων που ήδη είναι σε λειτουργία κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, η προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του πρατηριούχου στην οποία καταγράφεται για κάθε διανομέα υγραερίου που διαθέτει το πρατήριο, εάν οι ενδείξεις μέτρησης είναι σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία ή σε λίτρα με αναγωγή στους 15 °C. υποβάλλεται το αργότερο στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχου, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους (2016).

 

Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του πρατηριούχου παραμένει στο πρατήριο, μαζί με  τα προβλεπόμενα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 της υπ’ αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014.

ΑΝΕΚΤΕΣ ΑΠΟΚΛΗΣΕΙΣ

 

  1. Αν οι πωλήσεις υπερβαίνουν τις παραλαβές, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν στη βεβαίωση και είσπραξη από τον πρατηριούχο των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσόμενων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν. 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». Η χρέωση των φορολογικών επιβαρύνσεων θα λαμβάνει χώρα, για μεν το ΦΠΑ, με βάση την μεγαλύτερη τιμή αγοράς του υγραερίου, που προκύπτει από τα τιμολόγια του ελεγχόμενου χρονικού διαστήματος, για δε τον ΕΦΚ, με βάση τον υψηλότερο συντελεστή που ίσχυε κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο.
  1. Επιπλέον, θεωρούνται ανεκτές διαφορές στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι πωλήσεις υπολείπονται των παραλαβών σε ποσοστό έως 3%, λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών και της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

(Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων