Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Γ’ κύκλο”Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Καυσίμων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στον Γ’ κύκλο”Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Καυσίμων

Διαφήμιση

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη στη δράση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης (ΦΕΚ 2109/27.8.2013).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://e-gas-station.ktpae.gr

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμβουλεύονται την ενότητα Ανακοινώσεις για ό,τι νεότερο αφορά στην εξέλιξη της δράσης.

Επίσης μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο αρωγής υποβάλλοντας γραπτά ερωτήματα και τηλεφωνικώς από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00πμ. έως 17:00μμ. στο τηλέφωνο 2106888870.
Παράλληλα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τη δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων (B’ κύκλος) είναι η 27/02/2014.

Για την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φυσικών φακέλων των αιτήσεων συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην ενότητα «6.3. Υποβολή Δικαιολογητικών» του Οδηγού της Δράσης, 5 (πέντε) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προτάσεων για τον Β’ κύκλο (27/02/2014)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων