Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Δελτίο ΔΡΑΣΗ : «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Ενημερωτικό Δελτίο ΔΡΑΣΗ : «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Διαφήμιση

Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων Εισροών – Εκροών με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες ή νεοσύστατες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 που ακολουθούν και συγκεκριμένα:

 1. Διαθέτουν μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 2. Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας τους ανήκει στο λιανικό εμπόριο καυσίμων:
  [icon type=”icon-dot”] Κ.Α.Δ. 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
  [icon type=”icon-dot”] Κ.Α.Δ. 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας,
  [icon type=”icon-dot”] Κ.Α.Δ. 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.
 3. Διαθέτουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Δεν είναι επιλέξιμες, κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
 4. Διατηρούν σε ισχύ την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.

Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών
1.500 € ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250 € ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

500 €
400 €
ανά πρατήριο
ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
300 €
200 €
 ανά πρατήριο
ανά πρατήριο

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της επίσημης προκήρυξης της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (21/06/2013). Σε γενικές γραμμές, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

 • Το σύνολο των δαπανών που θα δηλωθούν με την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες και δαπάνες) και οικονομικό (παραστατικά/ εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία της επίσημης προκήρυξης της δράσης,
 • Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία επίσημης προκήρυξης της δράσης και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες της ενταχθείσας επένδυσης, δεν γίνονται δεκτές,
 • Κάθε δικαιούχος που είναι επιλέξιμος και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει δικαίωμα να υποβάλει, να του εγκριθούν και να υλοποιήσει προτάσεις ισάριθμες με τα πρατήρια που διατηρεί στο επιλέξιμο ΑΦΜ.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής, εκ μέρους της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στη Δράση.

Η υποβολή προτάσεων θα διεξαχθεί σε τρείς (3) κύκλους:

 • Α΄ Κύκλος: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
 • Β’ Κύκλος: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων
 • Γ’ Κύκλος: Λοιπή Ελληνική Επικράτεια

Η έναρξη κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινώνεται επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης. Οι υποβολές των προτάσεων θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.

Επισημαίνεται ότι ακόμη κι αν έχουν ήδη δηλωθεί τα στοιχεία από τον πρατηριούχο με την προηγούμενη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επανέλθει και να καταθέσει εκ νέου αίτηση και φάκελο σύμφωνα με τα όσα παραπάνω αναφέρονται

Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα παρακάτω σημεία του προγράμματος:

 1. Εάν θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης οι επιχειρήσεις που έχουν λειτουργήσει εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την έναρξη του προγράμματος (δηλ. από 21-6-2012 έως την 21-6-2013).
 2. Εάν για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από μεταβίβαση ή απορρόφηση ή συγχώνευση είναι αρκετή η αλλαγή επωνυμίας του πρατηρίου στον νέο εκμεταλλευτή μετά την απομάκρυνση του παλαιού εκμεταλλευτή ή θα πρέπει να έχει γίνει π.χ. εξαγορά της επιχείρησης από τον προηγούμενο εκμεταλλευτή κλπ. και να υπάρχει με αυτό τον τρόπο «λογιστική σχέση» του νέου με τον παλιό.
 3. Δεν έχει ακόμη ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων και δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το διάστημα που θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την επιχορήγηση καθώς επίσης και σε πόσο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν οι καταστάσεις με τις εγκρίσεις των αιτήσεων αυτών. Άρα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα εκπνέει το τρίμηνο της υλοποίησης της εγκατάστασης του συστήματος.

Παναγιώτης Καρανάσιος
Τεχνικός Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων