Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ένταξη στην Β κατηγορία βιβλίων

Ένταξη στην Β κατηγορία βιβλίων

Διαφήμιση

ΘΕΜΑ: «Ένταξη την 1/5/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., του πρατηριούχου υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»

Απόφαση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γθ΄) του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄)
  2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1023/12-3-2010 (ΦΕΚ 319Β’/24-3-2010) με την οποία εντάσσονται από 1/4/2010 στη Β’ κατηγορία τήρησης βιβλίων ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητής πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
  3. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης της οργάνωσης ορισμένων από τις εν λόγω επιχειρήσεις για την τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων.

Αποφασίζουμε

  1. Την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1023/12-3-2010 (ΦΕΚ 319Β’/24-3-2010) την 1/5/2010.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων