Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιτροπή Ανταγωνισμού, Στρεβλώσεις Ανταγωνισμού, Έγκριση καταγγελτικής επιστολής.

Επιτροπή Ανταγωνισμού, Στρεβλώσεις Ανταγωνισμού, Έγκριση καταγγελτικής επιστολής.

Διαφήμιση

∆εσµεύσεις για εννέα (9) εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων αναφορικά µε την πρακτική σύναψης µακροχρονίων συµβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας µεπρατηριούχους (µέσω µίσθωσης και υπεκµίσθωσης προς τον πρατηριούχο ήπρόσωπα συνδεδεµένα µ’ αυτόν). Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισµού το αρµόδιο Τµήµα της, αποφάσισε οµοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσµεύσεων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην ΒΡHellas), «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», «AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», «CORAL ΑΕ» (πρώην ShellHellas), «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», «AEGEAN OIL», «MAMIDOIL – JETOIL ΑΕ» και«ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ», προς παύση πιθανολογούµενων από µέρους τους παραβάσεων στις αγορές λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων.

Η έρευνα της υπηρεσίας εστιάστηκε στην πρακτική των ως άνω εταιριών εµπορίας να µισθώνουν το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή συνδεδεµένο µε αυτόνπρόσωπο, ταυτόχρονα (ή µερικές ηµέρες αργότερα) να συνάπτουν σύµβαση εµπορικής συνεργασίας µε τον πρατηριούχο και µε την ίδια αυτή σύµβαση (ή/και µε ξεχωριστό ιδιωτικό συµφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκµισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεµένο µε αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/και τη µετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά σιωπηρής παρατάσεως. Κατά την προκαταρκτική εκτίµηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, πιθανολογήθηκε ότι οι εν λόγω συµβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας µεταξύ των εταιριών εµπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίµων (µε την προαναφερόµενη µέθοδο µίσθωσηςκαι υπεκµίσθωσης) περιορίζουν υπέρµετρα τη συµβατική ελευθερία του πρατηριούχου, στεγανοποιούν την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων καιπεριορίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση (νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατάτρόπο που ενδεχοµένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και 101 ΣΛΕΕ.

Προς άρση των πιθανολογούµενων αυτών παραβάσεων, οι εµπλεκόµενες εννέα εταιρίες εµπορίας πρότειναν και δεσµεύτηκαν:

  1. Να απέχουν στο µέλλον από τη σύναψη συµβάσεων τέτοιου τύπου (µε µεγαλύτερη της πενταετίας διάρκεια),
  2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος των εν λειτουργία συµβάσεων,βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο σύναψης τους, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων των αντισυµβαλλόµενων πρατηριούχων, όσο και των ενδεχόµενων εύλογων οικονοµικών απαιτήσεων των εταιριών εµπορίας, και
  3. Να ενηµερώσουν τους αντισυµβαλλόµενους πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίµαχων συµβάσεων.

Σηµειώνεται ότι οι δεσµεύσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις εταιρίες εµπορίας µε βάση τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011), χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή µη παράβασης στην κρινόµενη υπόθεση, καθώς και ότι, σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισµού δύναται να τους επιβάλει τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων