Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πειραιά

Επιβολή προστίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πειραιά

Διαφήμιση

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων Ν.4177/13 για μη παράδοση δειγμάτων βυτιοφόρου από δειγματοληψία

6 Νοεμβρίου, 2023

Σύμφωνα με το υπ.αρ.ΕΜΠ 47/26-10-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (15.000,00€), στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ” βάσει του άρθρου 102 παρ.5 της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο και τη δειγματοληψία υγρών καυσίμων που διενήργησαν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ-Δ’ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ στις 10/10/2023 στο υποκατάστημα της  ανωτέρω επιχείρησης  στη ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ(3) ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ Δ3,Δ4 ΚΑΙ Δ7 ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του  άρθρου 102 της υπ.αρ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/ τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει, και επισύρουν πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.000,00€) ανά καύσιμο

 

Επιβολή προστίμου για μη σφράγιση διαμερισμάτων βυτιοφόρου

7 Νοεμβρίου, 2023

Με την υπ’ αρ. 1343813/02-11-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, στις 15-09-2023, στο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 3201 βυτιοφόρο όχημα που κινούνταν στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέροντας σε ένα από τα διαμερίσματά του αμόλυβδη βενζίνη 95 RON για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σφραγισμένο το στόμιο πλήρωσης και ο αντίστοιχος κρουνός εκροής του διαμερίσματος, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.

 

Επιβολή προστίμου για μη σφράγιση διαμερισμάτων βυτιοφόρου

7 Νοεμβρίου, 2023

Με την υπ’ αρ. 1350224/03-11-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ στην επιχείρηση «CORAL Α.Ε.» με έδρα Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, στις 15-09-2023, στο με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 3201 βυτιοφόρο όχημα που κινούνταν στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέροντας σε οκτώ από τα διαμερίσματά του διάφορα είδη καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και πετρέλαιο κίνησης V-POWER Diesel) για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σφραγισμένα τα στόμια πλήρωσης και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 96§1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως ισχύουν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων