Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εταιρεία Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη

Εταιρεία Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη

Διαφήμιση

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος στην οποία θα φαίνονται όλες οι µεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.
 3. Α) i. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος (καταθέτοντας το τελευταίο καταστατικό)
       ii. οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες η ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά την δραστηριότητα του εντός Ελλάδας, (προσκομίζοντας το αντίστοιχο καταστατικό/α της εταιρείας, με την οποία υπάρχει σχέση), και σε περίπτωση μη συμμετοχής η δεσμού με άλλη εταιρεία/ες, κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει την μη συμμετοχή /δεσμό μ’ άλλες εταιρείες.

  Β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχών τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών , ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και την χρονολογία των καταχωρίσεων τους στα οικεία βιβλία εταιρειών. (θα αναζητηθούν, αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας), αφού ο αιτών, καταθέσει φωτοτυπία του 1ου καταστατικού σύστασης, η οποιουδήποτε άλλου, στο οποίο όμως να μνημονεύεται ο αριθμός του 1ου καταστατικού.

  Γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας)

 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητος του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νόμιμων εκπροσώπων της εταιρείας, προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο γενικού ποινικού μητρώου του ή τους εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 5. Πιστοποιητικό του αιτούντος περί : Τα α,β,γ,δ, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσ. μας 
  α. μη πτωχεύσεως και πτωχευτικού συμβιβασμού (απαιτείται η κατάθεση του τελευταίου κατ/κού)
  β. μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση (πρωτοδικείο)
  γ. μη υποβολής σε εκκαθάριση (πρωτοδικείο)
  δ. μη αναγκαστικής διαχείρισης (πρωτοδικείο)

 6. Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος, Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας

 7. Ασφαλιστική ενημερότητα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, αφού ο αιτών καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφει τον Ασφαλιστικό του Φορέα, και τον Α.Μ. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου).

 8. Στοιχεία σχετικά με την διαθεσιμότητα των απαραίτητων για την χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών Χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση:
  α. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων, και σε περίπτωση μισθωμένων η παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου / ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 9. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πρατηρίου υγρών καυσίμων,
  α. αντίγραφο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου καυσίμων θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν (εις διπλούν).
  β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εμπορική δραστηριότητα του πωλητή θα ασκείται εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και δεν θα έχει καμία σχέση με την λειτουργία του.

 10. Στοιχεία σχετικά με την διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων,
  α. αναλυτική Κατάσταση των ιδιόκτητων η μισθωμένων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία 
  β. επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους, από την Δ/νση Συγκοινωνιών.

 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.

 12. Ανταποδοτικό τέλος
  α) 200 Ευρώ κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 (εκτός προϋπολογισμού)στην ανάλογη Δ..Ο.Υ
  β) 40 Ευρώ κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 στην ανάλογη Δ..Ο.Υ

 13. Σε περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται άδεια παραμονής-εργασίας σε ισχύ.

 14. Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας πωλητού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παράβολα 12Α & 12Β εισπράττονται από τις Δ.ΟΥ. στον ΚΑΕ 3421 (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) τα οποία θα αποδίδονται μέσω ΚΕΠΥΟ με τον αριθμό λογαριασμού 234226/9 στην Τράπεζα Ελλάδος.

Υ.Σ. Προκειμένου να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, διάφορα καταστατικά από το Πρωτοδικείο, ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον ένα καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός του πρώτου καταστατικού της επιχείρησης)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ Φ.Ι.Χ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. …………………………………………… 1. ……………………………………………
2. …………………………………………… 2. ……………………………………………
3. …………………………………………… 3. ……………………………………………
4. …………………………………………… 4. ……………………………………………
5. …………………………………………… 5. ……………………………………………
6. …………………………………………… 6. ……………………………………………
7. …………………………………………… 7. ……………………………………………
8. …………………………………………… 8. ……………………………………………

Θεσσαλονίκη…………………………………….

Ο Δηλών

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων