Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
«Αιτήματα και προτάσεις σχετικά με την διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών των υγρών καυσίμων»

«Αιτήματα και προτάσεις σχετικά με την διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών των υγρών καυσίμων»

Διαφήμιση

Κύριοι,

Με το νόμο 3784/2009 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις επιβλήθηκε στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών υγρών καυσίμων. Η υποχρέωση αυτή, κατά τα παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου 3784/2009, οριοθετήθηκε χρονικά με τον ορισμό χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης του συστήματος δηλαδή με τον ορισμό διαφορετικών καταληκτικών ημερομηνιών εγκατάστασης του συστήματος ανά ομάδες διοικητικών περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας αντί της έκδοσης χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, δηλαδή χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου.

Συνέπεια της παραπάνω παραβίασης της εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου 3784/2009 αλλά και της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών με την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών –εκροών Υπουργικών αποφάσεων αποτελεί η έλλειψη ετοιμότητας επί του παρόντος τόσο του Κρατικού φορέα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ίδιου του συστήματος προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή λειτουργία αυτού, αλλά και η αδυναμία των εταιριών κατασκευής των συστημάτων να ανταποκριθούν στις πιεστικά προσδιορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης των συστημάτων.

Επισημαίνοντας ότι πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων και μάλιστα σε όλα τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση) καθώς θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πάταξη της λαθρεμπορίας στη διακίνηση των πετρελαιοειδών, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων εισροών-εκροών αιτούμεθα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμ. 1009/2012 ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2-2338/28-12-2012 εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στεφ. Κομνηνού, κατά έξι μήνες για κάθε ομάδα διοικητικών περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας για τους λόγους που αναλύονται παρακάτω ενώ παράλληλα σας υποβάλλουμε προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων.

1. Η κατά παράβαση του νόμου 3784/2009 έκδοση χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης των συστημάτων. Με το νόμο 3784/2009[1] (ΦΕΚ Α’ 137/7-8-2009) επιβλήθηκε στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών με σκοπό την πάταξη της λαθρεμπορίας στα καύσιμα, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, χωρίς να προβλέπεται διακριτική μεταχείριση ως προς την εφαρμογή της προθεσμίας αυτής για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Με τον ανωτέρω νόμο[2] επιπλέον ορίσθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα ορισθούν οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης, για το κάθε είδος καυσίμου, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 ΦΕΚ 1980/Β΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14-11-2012 ΦΕΚ 3017/Β΄/2012) προσδιορίστηκαν οι «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

Έπειτα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (υπ’ αριθμ. 1009/2012 ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012[3]) ορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ 7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος. Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή ορίστηκε η «καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ1980 Β`), στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:

α. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
β. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
γ. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια».

Τέλος, με εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στεφ. Κομνηνού (υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2-2338/28-12-2012) προσδιορίστηκαν συγκεκριμένα οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης των συστημάτων ως εξής:

α. Για την περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η 27η Μαρτίου 2013.
β. Για τις Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, η 27η Σεπτεμβρίου 2013 και
γ. Για την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, η 27η Μαρτίου 2014.

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι ο νόμος 3784/2009 επέβαλλε την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών εντός έξι μηνών από την δημοσίευσή του ενώ προέβλεψε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα ορισθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος αυτού. Με την έκδοση όμως της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1009/2012 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών αντί να ρυθμιστεί το «ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής» του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, ήτοι ο πίνακας προθεσμιών της ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου (δηλ. ολοκλήρωση της απογραφής των δεξαμενών των πρατηρίων[4], ογκομέτρησης των δεξαμενών η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων[5], δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών κτλ), ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων αυτών και μάλιστα διαφοροποιημένη ανά ομάδες περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, με την υπουργική αυτή απόφαση παραβιάσθηκε η εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου 3784/2009 η οποία προέβλεπε ενιαία ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης των συστημάτων για όλη την Ελληνική Επικράτεια και εξουσιοδοτούσε το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει απόφαση προκειμένου να ορισθούν πανελλαδικά κοινές προθεσμίες ολοκλήρωσης της κάθε φάσης της εγκατάστασης του συστήματος μέχρι την τελική ολοκλήρωση αυτής και όχι να διαφοροποιήσει και να κλιμακώσει την καταληκτική ημερομηνία της εγκατάστασης ανά περιφέρεια της Ελλάδας και δη άνευ αιτιολογίας.

Προκειμένου να καταστεί το σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών λειτουργικό και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του παρά την ανωτέρω, κατά παράβαση του νόμου 3784/2009 έκδοση χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης του συστήματος αντί χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της κάθε φάσης του έργου, αιτούμεθα την παράταση την καταληκτικής ημερομηνίας εγκατάστασης των συστημάτων όπως αυτή έχει ορισθεί από το Υπουργείο σας ανά ομάδα περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας κατά έξι μήνες για τους παρακάτω λόγους.

2. Λόγοι υποβολής αιτήματος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών στα Πρατήρια υγρών καυσίμων είναι απαραίτητη

α. η ολοκλήρωση της κατασκευής των συστημάτων από τις τεχνικές εταιρίες
β. η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων της εγκατάστασης των συστημάτων διαδικασιών ώστε να εισαχθούν ορθώς τα δεδομένα στο σύστημα και
γ. να δοκιμαστεί η λειτουργία του. Για το σκοπό αυτό αναλύουμε παρακάτω τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών.

2.1. Η αυτονόητη προαπαιτούμενη αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης της λειτουργίας και κατασκευής των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών των υγρών καυσίμων από τις τεχνικές εγκαταστάτριες εταιρίες.

Με την υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010), προσδιορίστηκαν οι «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων». Πλην όμως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14-11-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ήτοι μόλις τέσσερις περίπου μήνες πριν «καταληκτική ημερομηνία» εγκατάστασης των συστημάτων στην περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (27.3.2013). Η τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση μετέβαλλε πλήθος διατάξεων που αφορούσαν στις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του συστήματος, τις οποίες όμως είχαν ήδη λάβει υπόψη τους οι εταιρίες κατασκευής των συστημάτων εισροών-εκροών με αποτέλεσμα λίγο πριν την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας εγκατάστασης των συστημάτων για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη να πρέπει να τις τροποποιήσουν εκ νέου προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ρυθμίσεις.

Πρόσθετα, στις 7-3-2013 δημοσιεύθηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (υπ’ αριθμ. 1032/7-3-2013 ΦΕΚ Β΄548/2013) σχετικά με την ηλεκτρονική αποστολή από τους εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων, στα οποία θα εγκατασταθεί το σύστημα εισροών − εκροών, των δεδομένων και στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου[6]. Σύμφωνα όμως με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση οι προδιαγραφές του «αρχείου» και ο τρόπος διαβίβασης, θα αναρτούνταν «έγκαιρα» στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εκτιμώντας η αρμόδια διοικητική αρχή προφανώς ότι η μεσολαβούσα προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, δηλαδή μεταξύ της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης της 7/3/2013 και της καθορισθείσης ημερομηνίας της 27/3/2013 για την εγκατάσταση του συστήματος, είναι ιδιαίτερα ευχερές και διαχειρίσιμο διάστημα ώστε υφίσταται και η πρόσθετη δυνατότητα «έγκαιρα» να αναρτηθεί και γνωστοποιηθεί με χρονική άνεση στους Πρατηριούχους έτσι ώστε εφόσον αυτή η ιστοσελίδα αναρτηθεί «έγκαιρα», η τυχόν καθυστερημένη συμπλήρωση με τα απαιτούμενα δεδομένα να υποπίπτει σε διοικητικές παραβάσεις. Η ανάρτηση όμως αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις στις 14/3/2013 στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα[7].

Συνέπεια των ανωτέρω είναι, σύμφωνα με εκτίμηση των μελών μας αλλά και της αγοράς γενικότερα συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκόμενων στην εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών, η πλειοψηφία των εταιριών κατασκευής των συστημάτων εισροών – εκροών να μην δύναται να ανταποκριθεί έγκαιρα στην καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων.

2.2. Η ολοκλήρωση της απογραφής των δεξαμενών πριν την εγκατάσταση των συστημάτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.50454/3710/23-11-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς όλες τις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, με Θέμα: «Έκτακτοι έλεγχοι ύπαρξης παράνομων δεξαμενών σε πρατήρια υγρών καυσίμων»¨, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι: «2. (…) στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών (…), θα πρέπει να ελεγχθούν από τις Υπηρεσίες σας, εντός διαστήματος ενός μηνός τα πρατήρια υγρών καυσίμων της αρμοδιότητας σας για το ενδεχόμενο της ύπαρξης παράνομων δεξαμενών (δεξαμενές που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου). Ειδικά για την Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης το διάστημα αυτό ορίζεται σε δύο μήνες. (…)

6. Επιπρόσθετα και μέχρι την παρέλευση του διαστήματος που αναφέρεται στην παρ.2 της παρούσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης Μηχανικού για την καταγραφή των δεξαμενών υγρών καυσίμων που προβλέπεται στο παράρτημα Β της οικ.20155/1268/15-04-09 όπως τροποποιήθηκε από την οικ.18154/1250/27- 04-12, στο οποίο θα δηλώνεται επίσης υποχρεωτικά ότι δεν υπάρχουν παράνομες δεξαμενές». Η ανωτέρω απογραφή όμως, η οποία όπως αναφέρεται ανωτέρω είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί παρόλο που χρονικά βρισκόμαστε στην εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών στα Πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιφερειακή ενότητα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω απογραφής αλλά και της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί με την ανωτέρω καταγραφή των δεξαμενών και η δυνατότητα προσωρινής σφράγισης λόγω αχρησίας της εμφανιζόμενης ως λειτουργούσας εγκατεστημένης δεξαμενής κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να μην υποχρεώνεται ο Πρατηριούχος να τοποθετήσει σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών και σε αυτή (καθώς δεν την χρησιμοποιεί).

2.3. Η απαραίτητη πιλοτική λειτουργία του συστήματος πριν την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασής του από τους Πρατηριούχους.

Το σύστημα εισροών – εκροών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποσυστημάτων με αποτέλεσμα προκειμένου να λειτουργήσει ορθά να είναι απαραίτητη η ορθή λειτουργία του κάθε υποσυστήματος. Πρόκειται όμως για ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας για πρώτη φορά και το οποίο επιδιώκει, προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα, να ενσωματώσει υπάρχουσες λειτουργίες των Πρατηρίων (π.χ. μέχρι 31.12.2013 γίνονται δεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις των δεξαμενών των Πρατηρίων σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστημα εισροών εκροών, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 150C, δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%) ενώ κατά τρόπο καινοτόμο για τα υπάρχοντα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται και η σύνδεσή του με το φορολογικό μηχανισμό. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ορισμένου χρονικού διαστήματος πιλοτικής λειτουργίας του ώστε να διορθωθούν ατέλειες του συστήματος και να είναι εφικτή η ορθή λειτουργία του ώστε να δύναται να επιτύχει το στόχο του, να συμβάλει δηλαδή στην πάταξη της λαθρεμπορίας.

2.4. Η απαραίτητη πιστοποίηση των εγκαταστατριών εταιριών πριν την εγκατάσταση των συστημάτων.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης (Άρθρο 8). Προκειμένου να διασφαλιστούν όμως οι καταναλωτές – Πρατηριούχοι ότι οι εγκαταστάτριες εταιρίες πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και μπορούν να τις εμπιστευτούν απαιτείται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου όχι μόνο να αναρτά κατάλογο με τις εταιρίες αυτές προς ενημέρωση των Πρατηριούχων αλλά και να πιστοποιεί ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση, οι οποίες, εφόσον πληρούνται, διασφαλίζουν ότι ο Πρατηριούχος με την ανάθεση της εγκατάστασης του συστήματος στην εν λόγω εταιρία πραγματοποιεί μία ασφαλή επένδυση.

3. Προτάσεις όσον αφορά στη διαδικασία χρηματοδότησης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β2−829Α (ΦΕΚ Β΄/7-3-2013) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ο δικαιούχος της χρηματοδότησης της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών τον προμηθευτή και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ) στον οποίο θα παραδίδει το κουπόνι ή τα κουπόνια προς εξαργύρωση.

Το εν λόγω κουπόνι θα μπορεί ο δικαιούχος να το παραλάβει εφόσον συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στην διεύθυνση http://digitalaid.ktpae.gr/. Στη συνέχεια, εφόσον, κατόπιν της εγκατάστασης του συστήματος, ολοκληρωθεί η διοικητική επαλήθευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της υλοποίησης του έργου από την Εγκαταστάτρια Εταιρία, κατά την οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της νομιμότητας και κανονικότητας της διαδικασίας, θα δύναται να πραγματοποιηθεί η είσπραξη του αντίστοιχου ποσού εκ μέρους της Εγκαταστάτριας Εταιρίας από τον σχετικό λογαριασμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Κατόπιν τούτων και για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, θεωρούμε σκόπιμο με απόφαση του Υπουργείου σας να προβλεφθεί ότι προκειμένου ο Πρατηριούχος να προβεί στην καταβολή του υπόλοιπου – πέραν του χρηματοδοτούμενου – ποσού της αμοιβής που έχει συμφωνήσει με την Εγκαταστάτρια Εταιρία, να έχει βεβαιωθεί προηγουμένως ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση του κουπονιού που παρέδωσε στην Εγκαταστάτρια εταιρία με την οποία συνεργάστηκε.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επιλογή της Εγκαταστάτριας εταιρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά την υλοποίηση της εγκατάστασης των συστημάτων στο Πρατήριο και όχι κατά τη διαδικασία έκδοσης του κουπονιού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://digitalaid.ktpae.gr/ όπως συμβαίνει επί του παρόντος περιορίζοντας την ελευθερία του Πρατηριούχου – καταναλωτή να επιλέξει την εταιρία εγκατάστασης όταν θα ξεκινήσει τις εργασίες εγκατάστασης.

Επειδή αποτελεί χρέος όλων των αρμόδιων φορέων να συμβάλλουν προκειμένου να εγκατασταθούν τα συστήματα εισροών-εκροών αφενός εντός ευλόγου και εφικτού χρονικού διαστήματος και αφετέρου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία τους αιτούμεθα την υιοθέτηση των ανωτέρω προτάσεών μας και την παράταση των προθεσμιών εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών που έχουν προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμ. 1009/2012 ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2-2338/28-12-2012 εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στεφ. Κομνηνού[8], κατά έξι μήνες, ως εξής:

α. Για την περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 27 Σεπτεμβρίου 2013.
β. Για τις Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, 27 Μαρτίου 2013 και
γ. Για την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων για την εγκατάσταση των οποίων οι Πρατηριούχοι, σε περίοδο οικονομικής κρίσης προβαίνουν σε εξαιρετικά μεγάλη επένδυση και θα μπορέσουν έτσι να επιτύχουν το σκοπό για τον οποίο έχουν τεθεί, δηλαδή την πάταξη της λαθρεμπορίας. Επιπλέον, με την ανωτέρω παράταση θα έχουν τη δυνατότητα οι Πρατηριούχοι να ενημερωθούν για τις εταιρίες εγκατάστασης, τη διαδικασία της εγκατάστασης και τον τρόπο συνεργασίας με τις εταιρίες αυτές καθώς και τη διαδικασία χρηματοδότησης της εν λόγω επένδυσης της εγκατάστασης των συστημάτων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                 Ο Γ. Γραμματέας

Χαράλαμπος Μαυράκης                                                                          Σπύρος Μελίδης

[1] Άρθρο 31 παρ. 7 του ν. 3784/2009.

[2] Άρθρο 31 παρ. 7 εδ. β΄του Ν. 3784/2009.

[3] Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την ΠΟΛ 1203/12 (ΦΕΚ 3130/Β’/26-11-2012)

[4] Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ.50454/3710/23-11-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς όλες τις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, με Θέμα: «Έκτακτοι έλεγχοι ύπαρξης παράνομων δεξαμενών σε πρατήρια υγρών καυσίμων»¨, ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι: «2. (…) στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος εισροών-εκροών (…), θα πρέπει να ελεγχθούν από τις Υπηρεσίες σας, εντός διαστήματος ενός μηνός τα πρατήρια υγρών καυσίμων της αρμοδιότητας σας για το ενδεχόμενο της ύπαρξης παράνομων δεξαμενών (δεξαμενές που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου). Ειδικά για την Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης το διάστημα αυτό ορίζεται σε δύο μήνες. (…)

6. Επιπρόσθετα και μέχρι την παρέλευση του διαστήματος που αναφέρεται στην παρ.2 της παρούσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας, γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης Μηχανικού για την καταγραφή των δεξαμενών υγρών καυσίμων που προβλέπεται στο παράρτημα Β της οικ.20155/1268/15-04-09 όπως τροποποιήθηκε από την οικ.18154/1250/27- 04-12, στο οποίο θα δηλώνεται επίσης υποχρεωτικά ότι δεν υπάρχουν παράνομες δεξαμενές».

[5] Άρθρο 5§1 ΚΥΑ Φ2-1617/7.12.2010, όπως τροποποιήθηκε: «1. Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων. Η εν λόγω ογκομέτρηση γίνεται με χρήση διακριβωμένων ογκομετρικών προτύπων (ογκομετρικού δοχείου ή προτύπου μετρητή ροής), ή με οποιαδήποτε άλλη δόκιμη μέθοδο Ως αποτέλεσμα της ογκομέτρησης παράγεται ογκομετρικός πίνακας που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 15οC, σε βήματα του 1 mm, με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Για κάθε πρατήριο θα υπάρχει διαθέσιμη φυσική βέργα από ορείχαλκο, με χάραξη ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm, προαιρετικά άλλη χάραξη μεγαλύτερου βήματος σε άλλη πλευρά και χάραξη αριθμού σειράς αυτής. H μεταλλική βέργα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαλήθευσης ή διακρίβωσης. Στον ογκομετρικό πίνακα εκάστης δεξαμενής, θα αναγράφεται επίσης και το αντιστάθμισμα (offset) της φυσικής μεταλλικής βέργας.»

[6] Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ2−1617/21−12−2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) και ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β΄), όπως ισχύουν αποστέλλονται τα δεδομένα που αναφέρονται αφενός στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2−1617, Άρθρο 5 παρ.9, Άρθρο 6 παρ. 7, Άρθρο 7 παρ. 2.ιγ,

Άρθρο 10 παρ. α, β, δ, ε, στ, ζ, και αφετέρου στην κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/12 παρ. 2 (δελτίο παραλαβής, δελτίο ισοζυγίου ημέρας, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής, δελτίο εξαγωγής) και 3 (απόδειξη εσόδου).

[7] http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/important_news/prodiagrafes_eis_ekr.html

[8] Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2-2338/28-12-2012 εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στεφ. Κομνηνού προσδιορίστηκαν οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης των συστημάτων ως εξής:

α. Για την περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η 27η Μαρτίου 2013.

β. Για τις Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, η 27η Σεπτεμβρίου 2013 και

γ. Για την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, η 27η Μαρτίου 2014.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων