Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για την άδεια του πρατηρίου

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για την άδεια του πρατηρίου

Διαφήμιση

Αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-2-05 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-2005)

Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών.

Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
  β. Του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168Α/1989) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας».
  γ. Του Π.Δ. 27/96 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19Α/ 12.2.96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το Π. Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85Α/2004).
  δ. Των άρθρων 4 παρ. 1, 14 παρ. 5 και 19 παρ. 2 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α/2.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
  ε. Του άρθρου 106 παρ. 4 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/1995).
 2. Την κοινή υπουργική απόφαση Δ2/Γ/666/15.1.2004 «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της χώρας» (ΦΕΚ 78Β/21.1.2004).
 3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/17.3.2004 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 519Β/17.3.2004).
 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
  1. Καθορίζουμε ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», καθώς και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών, ως ακολούθως:

  α. Ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών:
  (1) Διύλισης, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
  (2) Εμπορίας: Κατηγοριών Α΄, Β1 και Β2 στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
  Κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
  (3) Μεταφοράς αργού ή προϊόντων αυτού με αγωγό, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
  (4) Λειτουργίας πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Πρατηρίου Υγραερίων για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου και Εμφιάλωσης Υγραερίων, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ

  β. Ετήσιο, ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση των μέχρι σήμερα χορηγηθεισών αδειών, καθώς και εκείνων που θα χορηγούνται εφεξής, ανερχόμενο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ως άνω, έναντι κάθε άδειας, αναγραφομένου ποσού.

  2. Το ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002, καθώς και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των ως άνω αδειών θα εισπράττονται από τις, κατά τόπους Δ.Ο.Υ., θα εμφανίζονται στον ΚΑΕ 82170 (εκτός προϋπολογισμού) και θα αποδίδονται μέσω του ΚΕΠΥΟ με τον κωδικό «26501» – αντικ. κωδικού με διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-05 στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 234226/9.

  3. Οι Δ.Ο.Υ. θα γνωστοποιούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους κατόχους των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002.

  Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών θα υποβάλλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των αδειών Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων το φωτοαντίγραφο του Διπλοτύπου της Δ.Ο.Υ. από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που έχουν καταβάλει, ως ετήσιο ανταποδοτικό τέλος, για τη χρήση της άδειας, την οποία κατέχουν.

  4. Σε περίπτωση μη καταβολής των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, οι αρμόδιες για την έκδοση των Αδειών Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου θα επιβάλλουν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του, κατά περίπτωση αδείας, ανταποδοτικού τέλους για το οποίο θα αποστέλλουν χρηματικό κατάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και το οποίο θα αποτελεί πόρο του προαναφερόμενου Ειδικού Λογαριασμού.

  5. Για τις εισπράξεις των εσόδων του ανωτέρω λογαριασμού το ποσοστό είσπραξης, που θα παρακρατείται από τις Δ.Ο.Υ., καθορίζεται σε 5%.

  6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2005

Συμπληρώθηκε με την Δ2/Α/Φ.5/17272/05 (ΦΕΚ Β 1371/4-10-2005) ΚΥΑ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων