Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ετήσιο αποδοτικό τέλος για την άδεια του πρατηρίου

Ετήσιο αποδοτικό τέλος για την άδεια του πρατηρίου

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@sppi.gr & info@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 25/11/2010
Αρ. Πρωτ. 175

Προς Ενώσεις – Μέλη της ΠΟΠΕΚ

Με την ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) υπ΄ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490(ΦΕΚ 218 Β’/18-2-05, «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν.3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών», εκτός από το ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθορίζεται ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων ύψους 40€ ανά έτος. Το ανωτέρω ανταποδοτικό τέλος εισπράττεται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. , ενώ οι κάτοχοι των αδειών υποβάλλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των αδειών υπηρεσίες φωτοαντίγραφο του διπλότυπου της Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει το ποσό που έχουν καταβάλλει ως ετήσιο ανταποδοτικό τέλος.

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το ως ανωτέρω τέλος εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ανταποδοτικού τέλους.

Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι, είτε από άγνοια είτε από αμέλεια, δεν υλοποιείται αυτή η υποχρέωση των πρατηριούχων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους συναδέλφους – μέλη σας σχετικά, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται με πρόστιμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος και Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος και Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων