Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΦΕΚ 70Β/16-1-2015 Τροποποίηση & Συμπλήρωση διατάξεων περί Όρων & Προυποθέσεων Ίδρυσης & Λειτουργίας καυσίμων & Ενέργειας

ΦΕΚ 70Β/16-1-2015 Τροποποίηση & Συμπλήρωση διατάξεων περί Όρων & Προυποθέσεων Ίδρυσης & Λειτουργίας καυσίμων & Ενέργειας

Διαφήμιση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 16-1-2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της οικ.50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) κ.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς
μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως την23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη καιτου διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014». ………

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 71835/ΥΠΕ/5/00785/
Ε/Ν.3299/2004/15.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ8/443/60 (1)
Τροποποίηση της. οικ.50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418)
κ.u.α «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
          α) του άρθρου δεύτερου του Ν. 2006/1992 (ΦΕΚ 11/Α΄/ 1992) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς  16 Ιανουαρίου 2015 μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970»,

          β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α΄/2005),

          γ) του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄ 176/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

          δ) του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Ίδρυση ΥπουργείουΥποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των ΥπουργείωνΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορώνκαι Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμούκαι αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

          ε) της απόφασης με αριθμό 2821/23.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2893) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».

          στ) της κ.υ.α. οικ.50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) «Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεων της που τέθηκαν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014».

 2. Την αναφορά ECE/TRANS/WP.11/226 της 7ης Νοεμ. βρίου 2012 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ στο Annex Ι της οποίας περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που αφορούν στα Παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970.
 3. Την ανάγκη τροποποίησης των Παραρτημάτων 1 και 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 50786/3319/2.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2418) κ.u.α., προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν με τα επίσημα έγγραφα ECE/TRANS/ WP. 11/226 (ANNEX Ι, σελ. 14) της 7ης Νοεμβρίου 2012 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ και τέθηκαν σε ισχύ βάσει της αναφοράς ECE/TRANS/ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Και στο ελληνικό κείμενο ως εξής:
  «3. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα πρότυπα θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ταξινομημένος ή καταχωρισμένος. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα που παρατίθεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος.
  Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύει τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και να επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές ελέγχου. Ωστόσο, εάν η πινακίδα πιστοποίησης, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος, είναι επικολλημένη στον εξοπλισμό, η προαναφερόμενη πινακίδα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η πινακίδα πιστοποίησης δύναται να επικολλάται στον εξοπλισμό μόνο όταν είναι διαθέσιμο ένα έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Οι πινακίδες πιστοποίησης θα αφαιρούνται μόλις ο εξοπλισμός παύσει να είναι σύμφωνος στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 
  Στην περίπτωση μεταφοράς εξοπλισμού σε μια άλλη χώρα η οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί ο εξοπλισμός να δύναται να εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης:

         α. σε όλες τις περιπτώσεις, η έκθεση ελέγχου του ίδιου του εξοπλισμού ή στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, του εξοπλισμού αναφοράς,
         β. σε όλες τις περιπτώσεις, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας κατασκευής ή για εξοπλισμό σε χρήση, από την αρμόδια αρχή της χώρας ταξινόμησης του. Αυτό το πιστοποιητικό θεωρείται προσωρινό πιστοποιητικό που ισχύει, εάν είναι απαραίτητο, για τρεις μήνες,στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πρέπει να πιστοποιούνται όπως αυτές εκδόθηκαν από τον κατασκευαστή ή από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο (αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν τα ίδια στοιχεία, όπως οι περιγραφικές σελίδες που αφορούν τον εξοπλισμό ο οποίος παρουσιάζεται στην έκθεση ελέγχου και να συντάσσονται σε τουλάχιστον μια από τις τρεις επίσημες γλώσσες).

  Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται αφότου έχει χρησιμοποιηθεί, ο εξοπλισμός δύναται να υπόκειται σε οπτική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί η ταυτότητα του, προτού η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί ο εξοπλισμός, εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
  Για μια παρτίδα πανομοιότυπου σειριακά παραχθέντος μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) που έχει έναν εσωτερικό όγκο λιγότερο από 2 m3, μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την παρτίδα από την αρμόδια αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αριθμοί προσδιορισμού όλου του μονωμένου εξοπλισμού ή ο πρώτος και ο τελευταίος αριθμός προσδιορισμού της σειράς, θα υποδεικνύονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης αντί του σειριακού αριθμού κάθε ατομικής μονάδας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μονωμένος εξοπλισμός που αναγράφεται σε αυτό το πιστοποιητικό θα εξοπλίζεται με μια πινακίδα βεβαίωσης συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στο Προσάρτημα 1, Παράρτημα 3Β που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
  Στην περίπτωση μεταφοράς αυτού του μονωμένου εξοπλισμού (κιβώτια) σε μια άλλη χώρα η οποία είναι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε αυτήν τη Συμφωνία για να ταξινομηθεί ή να καταχωριστεί εκεί, η αρμόδια αρχή της χώρας της νέας ταξινόμησης ή καταχώρισης μπορεί να παράσχει ένα ατομικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης βασιζόμενο στο αρχικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει δημιουργηθεί για ολόκληρη την παρτίδα.»

  Η πέμπτη παράγραφος του Προσαρτήματος 1 του Παραρτήματος 2 στο αγγλικό και ελληνικό κείμενο, διαγράφεται.

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Αριθμ. οικ. 655/60 (2)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
 2. Του Π.Δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).
 3. Του Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 202).
 4. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει (Α΄ 152).
 5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει (Α΄ 153).
 6. Της υπ’ αριθμ. 2821/29.10.2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (Β΄ 2893).
 7. Της υπ’ αριθμ. οικ. 2534/5.11.2014 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔ)» (Β΄ 2994).
 8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως ισχύει.
 9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), όπως ισχύει.
 10. Του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 “Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α΄ 150) και του Π.Δ. 1224/1981 “Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών” (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 509/1984 (Α΄ 181), το Π.Δ. 143/1989 “Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών” (Α΄ 69), το Π.Δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το Π.Δ. 125/1992 (Α΄ 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (Α΄ 163)», όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 11. Του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α΄ 218) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)», όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 12. Της υπ’ αριθμ. οικ. 13935/930/18.3.2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β΄ 674).
 13. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του αρθρ. 52 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).
 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων περί όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κάτωθι αναφερόμενες διατάξεις που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας:

 1. Στο τέλος του άρθρου 28 του υπ’ αριθμ. 595/1984 Π.Δ., όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για
  τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθρου 26 του παρόντος, οπότε χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας μετά των υφισταμένων τροποποιήσεων.».
 2. Στο άρθρο 6 του Π.Δ. 1224/81 (ΦΕΚ Α΄ 303) όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής: «18. Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο οικόπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγές πρατήριο υγραερίου (LPG), ή αμιγές πρατήριο πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτό πρατήριο υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανομένου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6) μέτρων από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας, που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.
 2. Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οικοπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης, μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους.

  Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως.

  Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

 3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών αυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

 4. Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή αντιστρόφως.
 5. Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το οικόπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

  Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

  Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:
            α. Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
            α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ. 1224/1981 Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει.

 1. Άδεια μερικής κατεδάφισης της τυχόν υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».
 1. Στο τέλος της παραγράφου 1στ του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ Α΄ 150), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
  «Στις περιπτώσεις λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, όπου σε όμορο γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, με εξαίρεση αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG), ή αμιγή πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), επιτρέπεται η επικοινωνία του γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, τούτου επιτυγχανομένου μέσω της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους έξι (6) μέτρων από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, ή κατ’ εξαίρεση και σε άλλη θέση αν από την όλη διάταξη του περιβάλλοντος χώρου αντικειμενικά αυτό είναι ανέφικτο, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το λειτουργούν πρατήριο υγρών καυσίμων να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της.

  Στη περίπτωση αυτή, για την έγκριση των ανωτέρω, υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση του εκμεταλλευτή του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
       α. Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης.
      β.Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του γηπέδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων απεικονίζεται και το όμορο αυτού ακίνητο το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω ακινήτων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

  Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους.

  δ. Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο υγρών καυσίμων προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ε. Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο γήπεδο με αυτό του πρατηρίου υγρών καυσίμων, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των ακινήτων τους, με το γήπεδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

  Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

  Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:
          α. Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
          β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ.465/1970 Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύει.
          γ. Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περίφραξης του πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».

 2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ Α΄ 218), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
  «Στις περιπτώσεις λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, όπου σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο λειτουργεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα,πλην πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παραγράφου 7 του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, επιτρέπεται η επικοινωνία του οικοπέδου ή γηπέδου του με αυτό του πρατηρίου, διαμέσου της μερικής κατάργησης της περίφραξης στο κοινό τους όριο, επί μήκους είτε έξι (6) μέτρων από το προς την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς) όριο των οικοπέδων ή γηπέδων τους, είτε από το άκρο της ρυμοτομικής γραμμής, για τη χάραξη και κατασκευή ασφαλτοστρωμένης εσωτερικής διόδου επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε η ανωτέρω αναφερόμενη όμορη επιχείρηση και το μικτό ή αμιγές υγραερίου πρατήριο να έχουν, είτε τις υφιστάμενες προσπελάσεις των, είτε κοινή σύνδεση με την έμπροσθεν αυτών οδό (ή οδούς), δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλεται, στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αίτηση του εκμεταλλευτή του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
          α. Τεχνική έκθεση, σε πέντε (5) αντίγραφα, του υπεύθυνου κατά το νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε., η οποία αναφέρεται στην επερχόμενη μεταβολή στο κοινό όριο του πρατηρίου και της όμορης αυτού ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης και επιπλέον, περιγράφει τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσθετα αναγκαία πυροσβεστικά μέτρα για την ανίχνευση του υγραερίου (LPG) στο κοινό όριο της όμορης του πρατηρίου ιδιοκτησίας που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης:
       1. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, επάνω από τον διανομέα του υγραερίου, αποτελούμενο από ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς και γενικό πίνακα πυρανίχνευσης, ο οποίος θα διαβιβάζει αυτόματα το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς στον πλησιέστερο πυροσβεστικό σταθμό και θα ενεργοποιεί το σύστημα κατάσβεσης. Το εν λόγω σύστημα θα εγκρίνεται από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.
       2. Εγκατάσταση συστήματος κατάσβεσης πυρκαγιάς, τοπικής εφαρμογής, κατάλληλου κατασβεστικού υλικού, επάνω από τον διανομέα υγραερίου, το οποίο θα λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα.
       3. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ανίχνευσης μείγματος υγραερίου (τοποθέτηση ανιχνευτών υγραερίου. LPG), στο άνοιγμα επικοινωνίας μεταξύ του πρατηρίου και του όμορου αυτού οικοπέδου ή γηπέδων σε κατάλληλα προστατευμένα σημεία δεξιά αριστερά του ανοίγματος (σύνολο δύο (2) ανιχνευτές). Τοποθετούνται εκατέρωθεν του ανοίγματος σε δύο (2) μόνιμους μεταλλικούς πασσάλους (πακτωμένους), κυκλικής ή τετραγωνικής διατομής βαμμένους κίτρινο.μαύρο, για λόγους στήριξης αλλά και με σκοπό τη προστασία τους. Το σύστημα των επιπρόσθετων ανιχνευτών θα διασυνδέεται και θα ενεργοποιεί το υπάρχον σύστημα ασφαλείας του υγραερίου και πιο συγκεκριμένα, οι υπόψη ανιχνευτές συνδέονται στον πίνακα ανίχνευσης διαρροών εκρηκτικών μιγμάτων της εγκατάστασης του υγραερίου.
  Οι προδιαγραφές των ανιχνευτών θα είναι οι ακόλουθες:
  Α. Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές
  [icon type=”icon-dot”] Τάση τροφοδοσίας 12.24 VDC
  [icon type=”icon-dot”] Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 30 mΑ
  [icon type=”icon-dot”] Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 30 mΑ
  [icon type=”icon-dot”] Ευαισθησία 5 Βαθμοί Κελσίου ανά λεπτό
  [icon type=”icon-dot”] Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία .20° C ως και 70° C και υγρασία μικρότερη από 95%
  [icon type=”icon-dot”] Έκταση κάλυψης 25.30 τ.μ.

  Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 °C δίνουν εντολή για κατάσβεση. Τοποθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 εκατοστών από τοίχο.

  Β. Ανιχνευτές υγραερίου
  [icon type=”icon-dot”] Τάση τροφοδοσίας 12.24 V
  [icon type=”icon-dot”] Ρεύμα σε κατάσταση ηρεμίας 200 mΑ
  [icon type=”icon-dot”] Ρεύμα σε κατάσταση ενεργοποίησης 220 mΑ
  [icon type=”icon-dot”] Ευαισθησία: 10% υγραερίου κατ’ όγκον
  [icon type=”icon-dot”] Όρια λειτουργίας: Θερμοκρασία .20° C ως και 70° C και υγρασία μικρότερη από 95%
  [icon type=”icon-dot”] Έκταση κάλυψης 25.30 τ.μ.

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
     
       4. Τοποθέτηση δύο πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 χλγ. (Ρa 6), εκατέρωθεν του ανοίγματος επικοινωνίας μεταξύ του πρατηρίου και της όμορης αυτού επιχείρησης που κάνει χρήση της υπόψη διάταξης. 
  Είναι στη διακριτική ευχέρεια της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας και η επιβολή πρόσθετων μέτρων, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων τεσσάρων (4) πρόσθετων αναγκαίων πυροσβεστικών μέτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητάς της, κατά τη χορήγηση του νέου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.

          β. Σχεδιάγραμμα γενικής διάταξης σε πέντε (5) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο εκτός του οικοπέδου ή γηπέδου του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου απεικονίζεται και το όμορο αυτού οικόπεδο ή γήπεδο και ειδικότερα αυτό το οποίο κάνει χρήση της υπόψη διάταξης μέσω της κατασκευής εσωτερικής διόδου επικοινωνίας τους. Επίσης, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα εμφαίνεται, πλέον της οριζοντιογραφίας της χάραξης της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των παραπάνω οικοπέδων ή γηπέδων και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση αυτής, ιδιαίτερα αυτή που πρέπει να τοποθετηθεί προ της εισόδου/διέλευσής της από την όμορη του πρατηρίου επιχείρηση στο οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου ή και αντιστρόφως. Τέλος, στο υπόψη σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται και σχέδια λεπτομερειών, κατάλληλης κλίμακας της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, όπως μηκοτομή και κατά πλάτος τομές αυτής.

          γ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η συναίνεση του εκμεταλλευτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο με αυτό του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των οικοπέδων ή γηπέδων τους.

          δ. Έγκριση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, η οποία έχει χορηγήσει τις αρχικές εγκρίσεις κυκλοφοριακής προσπέλασης του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου και της όμορης αυτού επιχείρησης, που επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την έγκριση της υποχρεωτικής εγκατάστασης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την ομαλή ρύθμιση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας κατά μήκος της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας και ιδιαίτερα στην προ της εισόδου/διέλευσης αυτής, από το πρατήριο προς την όμορη αυτού επιχείρηση ή και αντιστρόφως.

          ε. Έγκριση της, κατά περίπτωση, αδειοδοτούσας αρχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργεί σε όμορο οικόπεδο ή γήπεδο με αυτό του πρατηρίου, για τη δημιουργία της εσωτερικής διόδου επικοινωνίας των οικοπέδων ή γηπέδων τους, με το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου ή εναλλακτικά, σχετική Βεβαίωση της αδειοδοτούσας, την όμορη δραστηριότητα, αρχής, στην οποία να αναγράφεται ότι συμφωνεί για την ανωτέρω κυκλοφοριακή προσπέλαση του υπό λειτουργική σύνδεση λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων και της όμορης αυτού επιχείρησης.

  Έπειτα από την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, χορηγείται η σχετική έγκριση, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι πλήρη, ορθά και πληρούν τις κείμενες διατάξεις.

  Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας, χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων εγκαταστάσεών του, με την υποβολή αίτησης που θα συνοδεύεται από:

          α. Νέο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από τη πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
          β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του υπεύθυνου κατά το Νόμο Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. που επέβλεψε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκριθείσας εσωτερικής διόδου επικοινωνίας του λειτουργούντος και της όμορης αυτού επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας και του υπ’ αριθμ. 595/1984 Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει.
          γ. Άδεια μερικής κατεδάφισης της υπάρχουσας περίφραξης του μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης η οποία είχε εκδώσει την άδεια δόμησής της ή την οικοδομική άδεια του πρατηρίου.».

       5. Στη περίπτωση, καθ’ οιονδήποτε χρόνο ιδρυθέντος/λειτουργούντος Πρατηρίου Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, εμπίπτοντος στην έννοια της παραγράφου 7 εδάφιο α’ του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, όπου κατά το στάδιο της καθ’ οιονδήποτε χρόνο εκδόσεως της άδειας ίδρυσης ή/και της άδειας λειτουργίας του, έλαβε χώρα παράλειψη ή λανθασμένη εκτίμηση της, αδειοδοτούσας αυτό, Υπηρεσίας, αναφορικά με τις κείμενες, τη περίοδο εκείνη, σχετικές αδειοδοτικές διατάξεις, όρους ή/και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του και εν συνεχεία, οι ανωτέρω διατάξεις, όροι ή/και προϋποθέσεις, ήρθησαν νομοθετικώς,εν όλω ή εν μέρει, έτσι ώστε κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας διάταξης ή κατά τον χρόνο διενέργειας αυτοψίας του οικείου Πρατηρίου από την αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του υπόψη πρατηρίου να πληρούν και τηρούν τις σχετικές κατά τον οικείο ανωτέρω χρόνο κείμενες διατάξεις, δεν ανακαλούνται οι χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας του. Επιπλέον, οι χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που εμπίπτουν στην έννοια της παραγράφου 7 εδάφιο α’ του άρθρου 114 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει, που έχουν τυχόν ανακληθεί για τον ως άνω λόγο, επαναφέρονται σε ισχύ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (3)
Στην αριθ. 71835/ΥΠΕ/5/00785/Ε/Ν.3299/2004/15.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3507/τ. Β΄/29.12.2014, στη σελίδα 40529, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «ALXEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …»
στο ορθό: «ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*02000701601150008*

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων