Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Φορολογική ενημέρωση

Φορολογική ενημέρωση

Διαφήμιση

Μετά από αίτημα της ΠΟΠΕΚ, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών να ρυθμίσει ευνοϊκά ούτως ώστε οι υποχρεωτικές Εισφορές σε ασφαλιστικά Ταμεία των μελών Ο.Ε, Ε.Ε. και λοιπών προσώπων της παρ. 4 του λαρρου 2 του Κ.Φ.Ε. να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τη χρήση 2013, Οικ. 2014 και επόμενα και όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις όπως αρχικά είχε ορισθεί.

Αυτό σημαίνει ότι οι ως άνω επιχειρήσεις πρέπει να επαναφέρουν τις εγγραφές προς κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον τις είχαν ανακαλέσει) αρχής γενομένης από το έκτο δίμηνο του 2012 επειδή έχει πληρωθεί μέσα στο 2013.

Υπενθυμίζεται ότι οι Προθεσμίες των Δηλώσεων (όπως διαμορφώθηκαν με τις τελευταίες παρατηρήσεις) είναι:

  • Υποβολή δηλώσεων Ο.Ε, Ε.Ε κλπ μέχρι 17/6/13
  • Υποβολή δηλώσεων Α.Ε, Ε.Π.Ε., ΙΚΕ κλπ μέχρι 21/6/13
  • Υποβολή δηλώσεων Φ.ΑΠ. Νομικών Προσώπων 28/6/13
  • Υποβολή Ε9 Φυσικών και Νομικών Προσώπων 30/6/13
  • Υποβολή Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ και δήλωση της διαφοράς ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές Φορολογίες.

Μπαρτζής Ιωάννης

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων