Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η απόφαση για τις διαδικασίες ένταξης στον ΔΙΠΕΘΕ

Η απόφαση για τις διαδικασίες ένταξης στον ΔΙΠΕΘΕ

Διαφήμιση

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΗ-Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 31/12/2010

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αρ.Πρωτ.:Δ33Α5055143 ΕΞ2010 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ Β. Δ/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Ε΄ ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄ 3.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και ειδικότερα το άρθρο 5 με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 73, 109 και 147 του ν.2960/2001(ΦΕΚ Α΄ 265/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
 2. Την εξουσιοδοτική διάταξη του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 2, του άρθρου 5,του ν.3899/2010, για την έκδοση της παρούσας απόφασης
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
 4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
 5. Την αρ. πρωτ.Δ6Α1142500/ΕΞ3-11-2010 (ΦΕΚ 1725/Β΄/2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτριο Κουσελά.
 6. Το Π. Δ/γμα 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
 7. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ),του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, των υπηρεσιών ελέγχου καθώς και της διαδικασίας για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας
 8. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας, ως ακολούθως :

Άρθρο 1

Δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο

Δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, είναι οι τελικοί καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης το οποίο χρησιμοποιείται κατά την έννοια της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

Άρθρο 2

Διάθεση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης

 1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.).
 2. Για την ένταξη στο ως άνω μητρώο, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της αρ. 1009071/191/ΔΜ/24-01-2008 ΠΟΛ: 1012 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β΄128) «Διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)»
 3. Από την υποχρέωση ένταξης στο Μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εξαιρούνται οι ΈνοπλεςΔυνάμεις

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις επιτηδευματιών – μελών του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

 1. Τα μέλη του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποχρεούνται να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με παραστατικά διακίνησης), διακίνησης κ.λ.π. από στελέχη τουλάχιστον διπλότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ ΠΟΛ. 1034/ 14.2.2008 (ΦΕΚ Β 307). Για τις πωλήσεις καθώς και ιδιοχρησιμοποιήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τους ως άνω επιτηδευματίες που αφορούν σε τελωνισθείσες από 1-1-2011 και εξής ποσότητες του ανωτέρω προϊόντος, δεν συμπληρώνονται επί των εκδιδόμενων παραστατικών οι ενδείξεις που ορίζονται στις περιπτώσεις 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008. Αντίθετα, για τις πωλήσεις καθώς και ιδιοχρησιμοποιήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που αφορούν σε τελωνισθείσες μέχρι και 31-12-2010 ποσότητες του ανωτέρω προϊόντος βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 8 του νόμου 3899/2010, απαιτείται η συμπλήρωση επί των εκδιδόμενων παραστατικών των ενδείξεων που ορίζονται στις περιπτώσεις 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008. 2. Για την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης απαιτείται η αναγραφή στα σχετικά παραστατικά του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. 3. Για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας τηρείται η διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της αριθ. 5017549/3273/2009 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ860/Β΄).

Άρθρο 4

Κυρώσεις και έλεγχος της νόμιμης διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) θέρμανσης.

 1. Oλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με παραστατικά διακίνησης), διακίνησης κ.λ.π. για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης υποβάλλονται από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο 1 του νόμου 3899/ 2010 (ΦΕΚ Α 212/ 17-12-2010) και στην παρούσα Απόφαση, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την επεξεργασία και διασταύρωση όλων των δεδομένων των συναλλαγών και παραστατικών από την εν λόγω υπηρεσία. Σε περίπτωση που εμφανίζονται ενδείξεις – στοιχεία, βάσει των οποίων δημιουργείται αμφιβολία για την νομιμότητα της χρήσης και της συναλλαγής, αυτά αποστέλλονται άμεσα στην Κ.Υ. ΣΔΟΕ. 2. Η Κ.Υ. ΣΔΟΕ αφού αξιολογήσει τα αποστελλόμενα στοιχεία μεριμνά για τη διενέργεια των κατά περίπτωση αναγκαίων φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, από τις κατά τόπο αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του, καθώς και από τις καθ’υλην και κατά τόπο αρμόδιες Φορολογικές και Τελωνειακές αρχές. 3. Οι πράξεις ή παραλείψεις της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του Ν.2960/01, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, συνιστούν απλές τελωνειακές παραβάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 επόμενα του Ν.2960/01. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο μέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, δια της αντίστοιχης πράξης καταλογισμού της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, πλην της ποινής του άρθρου 147 παράγραφος 9 εδάφιο α, επιβάλλεται και η ποινή της διαγραφής του καταλογιζομένου από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

 1. Οσες εκ των διατάξεων της αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3899/2010 καθώς και στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, καταργούνται. 2. Οι υπόχρεοι επιτηδευματίες- μέλη του ειδικού Μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) μετά την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.) με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212/17.12.2010), εμπίπτουν στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων, με σκοπό την επεξεργασία και τη διασταύρωση πληροφοριών, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2011 και εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως κάθε φορά ισχύουν. 3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2011. 4. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων