Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης 30/9/2011

Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης 30/9/2011

Διαφήμιση
 1. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ Α΄ 19), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ­ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο­νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο­πή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα­κεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί­ου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
 2. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄/17.06.2011).
 3. To Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ­μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
 4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογι­στικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 5. To N. 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/14.11.85) και ειδικά το άρθρο 14 παρ. 7.1δ, 7.2, 7.3 και 7.6 όπως αντικαταστά­θηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/ Α΄/8.8.1997).
 6. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230) και ιδιαίτερα το άρθρο 7 παρ. 6 και 7 αυτού, άρθρο 14 παρ. 1.γ.xi και άρθρο 23 παρ. 5 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α΄/20.4.2005) και ειδικά με το άρθρο 10 αυτού.
 7. To Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 145 Α’), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 35469/09.08.2011 (ΦΕΚ 1800/Β΄/09.08.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη.
 8. Την υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 Υπουργική απόφα­ση «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμό Δ2/ Α/Φ.8/11287/29.5.2006 (ΦΕΚ 771/Β΄/28.6.2006) και Δ2/Α/ Φ.8/25750/28.12.2007 (ΦΕΚ 2512/Β΄/31.12.2007).
 9. Την υπ’ αριθμ. Ο-11136/24.8.2005 γνώμη της Ρυθμι­στικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).
 10. Την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/30.6.2008 Υπουργι­κή απόφαση «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/Β΄/30.6.2008), όπως τροποποιήθηκε με τις Δ2/Α/Φ.8/18985/2.9.2009 (ΦΕΚ 1820/Β΄/2.9.2009) και Δ2/ Α/Φ.8/16472/12.8.2010 (ΦΕΚ 1443/Β΄/6.9.2010) αποφάσεις.
 11. To από 11.07.2011 ενημερωτικό σημείωμα της Υπη­ρεσίας μας.
 12. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού.
 13. Την υπ’ αριθμ. 34/28.09.2011 θετική Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. για την εν λόγω Τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών, αποφασίζουμε:
  1. Το άρθρο 21 της απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.09.2005) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 21»
  Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.

        1.α. Θεωρούνται πωλητές πετρελαίου θέρμανσης φυσι­κά ή νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, που προμηθεύονται και διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης εφόσον κατέχουν άδεια λιανικής εμπορίας για πε­τρέλαιο θέρμανσης (GAS – OIL ,DIESEL – OIL που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης).

  Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης διακρίνονται:
  α. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν αποθη­κευτικούς χώρους – δεξαμενές (υπόγειες ή υπέργειες) με άδεια λειτουργίας χωρητικότητας τουλάχιστον 80Μ3, οι οποίοι δύνανται να πωλούν χονδρικώς και λιανικώς (πωλητές χονδρικής – λιανικής).

  β. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν απο­θηκευτικούς χώρους (ή διαθέτουν χώρους μικρότερης χωρητικότητας) και δύνανται να πωλούν μόνο λιανικώς (πωλητές λιανικής).
  1.β. Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με άδεια λειτουργίας τουλάχι­στον 80Μ3, δύνανται να προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που κατέχουν την άδεια εμπορίας κατηγορίας Α του Ν.3054/2002, προκειμένου δε να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο της αδείας τους στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας. Δύνανται να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης είτε χονδρικώς σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευ­τικούς χώρους 80Μ3 είτε λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλητές χονδρικής – λιανικής δεν μπορούν να αρνηθούν τη σύναψη ή να καταγγείλουν τη σύμβαση προμήθειας με πωλητή πε­τρελαίου θέρμανσης λιανικής χωρίς σπουδαίο λόγο.

  Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν δι­αθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να συνάπτουν αποκλειστική σύμβαση προμήθειας με πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτει αποθηκευ­τικούς χώρους τουλάχιστον 80Μ3 με άδεια λειτουργίας. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από την σύναψή της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεού­νται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής – λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋ­πόθεση για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

        1.γ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ­μανσης και για όσο χρόνο διατηρούν την άδειά τους, υποχρεούνται να κατέχουν τουλάχιστον ένα Ι.Χ.- Β/Φ όχημα ή να έχουν μισθώσει τουλάχιστον ένα Δ.Χ. – Β/Φ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο υποχρεούνται να αντικαθιστούν σε περίπτωση απώλειας, καταστρο­φής, παλαιότητας άνω των είκοσι ετών ή λήξεως της μισθωτικής σύμβασης.

        1.δ. Όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ­μανσης ή όσοι διαθέτουν άδεια πρατηρίου υγρών καυ­σίμων (κατέχουν άδεια λιανικής εμπορίας σύμφωνα με την παρ. 3 του Ν. 3054/2002), μπορούν να διακινούν και φωτιστικό πετρέλαιο χύμα ή σε συσκευασία. Για την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς, ειδι­κά το συσκευασμένο σε δοχεία φωτιστικό πετρέλαιο διατίθεται είτε σε τελικούς καταναλωτές ή σε άλλα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης.

  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παραρ­τήματος 4 της ως άνω Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία σχετικά με την διαθε­σιμότητα των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων για την χορήγηση της άδειας πωλητή με αποθηκευτικούς χώρους (πωλητής χονδρικής – λιανικής), η ελάχιστη χω­ρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80Μ3 ανά εγκατάσταση».

  3. Από την ισχύ της Απόφασης αυτής παύει να ισχύει το άρθρο 28 της απόφασης Δ2/16570/07.09.2005 (ΦΕΚ 1306 Β΄), κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Από­φαση αυτή.

  4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της δη­μοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων