Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Διαφήμιση

 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα- σης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουρ- γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

http://www.nomotelia.gr/photos/File/2037B.pdf

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων