Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ισχύς επιδότησης συστημάτων εισροών εκροών σε δαπάνες από 7-3-2013 και μετά

Ισχύς επιδότησης συστημάτων εισροών εκροών σε δαπάνες από 7-3-2013 και μετά

Διαφήμιση

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
  1.1. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
  1.2. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002), όπως τροπο­ποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009).
  1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) «Διαχείρι­ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικό­τερα το άρθρο 17 αυτού όπως ισχύει.
  1.4. Του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31-03-2010), όπως ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 18 του άρθρου 10 αυτού.
  1.5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).
  1.6. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).
  1.7. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυ­πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  1.8. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α΄/19-10-2012) «Σύσταση, συγ­χώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων».
  1.9. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων.
  1.10. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
  1.11. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτρο­πής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
  1.12. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ­νητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).
 2. Τις αποφάσεις:
  2.1. Την αριθ. Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά­των παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα­φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποι­ήθηκε με την αριθ. Φ2-2022/14-11-2012 (ΦΕΚ 3017/Β΄/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη­τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  2.2. Την αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β΄/2012) κοινή υπουρ­γική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστή­ματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/ Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση.
  2.3. Την αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι­στικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β΄/2013).
  2.4. Την αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρό­γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυ­σης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.
  2.5. Την αριθ. 13001/ΔΕ-1382/2013 απόφαση του Υπουρ­γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα­φορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρα­τηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει.
  2.6. Την αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δρά­σης κρατικής ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”».
 3. Το γεγονός ότι:
  3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απα­ραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συ­στημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρημα­τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
  3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφα­ση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”», όπως ισχύει.
  3.3. Με το από 22-03-2013 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ανακοινώθηκε η πρόθεσή της να προκηρύξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑ­ΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και έχουν σχετικά κληθεί οι δυνητικοί δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε ενεργή δια-δικτυακή εφαρμογή, αποφασίζουμε:

  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενί­σχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  «Σημειώνεται ότι αποδεκτές είναι οι δαπάνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομη­νία δημοσίευσης της με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/ Β΄/07-03-2013) Κοινής Υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2013

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων