Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ισχύς Βεβαίωσης Πυροπροστασίας

Ισχύς Βεβαίωσης Πυροπροστασίας

Διαφήμιση

Ορισμοί – Κατηγορίες Πρατηρίων

Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας | Κατασταλτικά Μέτρα | Μελέτη Πυροπροστασίας | Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με το άρθρο 12 του Π.Δ. 118/06.

 1. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων χώρων
  [icon type=”icon-dot”] απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών που οδηγούν στους υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την πλησιέστερη αντλία καυσίμων από τα φρεάτια δεξαμενών και το στόμιο εξαέρωσης.
  [icon type=”icon-dot”] εάν οι υπόγειοι χώροι ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από αντλίες, φρεάτια δεξαμενών, σωληνώσεις παροχής καυσίμου προς δεξαμενές και αντλίες και από τα στόμια εξαέρωσης, τότε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις συστημάτων ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων μετά από υποβολή μελέτης (σχεδίων, τεχνικής περιγραφής, προϋπολογισμού) και σχετική έγκριση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ( με την διαδικασία της έγκρισης σχεδιαγραμμάτων). Οι ανιχνευτές ατμών πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 2 τεμ. ανά υπόγειο και σε αποστάσεις μεταξύ των όχι μεγαλύτερες των 10 μ και να καλύπτουν τις πλευρές του υπόγειου που «βλέπουν» προς τις δεξαμενές, σωληνώσεις και αντλίες. Πρέπει να ενεργοποιούν αυτόματα σύστημα shutoff διακοπής των ηλεκτρικών παροχών και σύστημα εξαερισμού.

  Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης ενεργ. Πυροπροστασίας είναι τρία (3) χρόνια. Εάν το πρατήριο δεν διαθέτει πιστοποιητικό σε ισχύ (με εξαίρεση την περίπτωση 1ε του άρθρου 19 του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/06) η υπηρεσία οφείλει να ανακαλέσει προσωρινά την άδεια Λειτουργίας του πρατηρίου και να διερευνήσει αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποιν. Κώδικα.
  Η παρ. 5 του άρθρου 14 θα πρέπει να διαβαστεί ως εξής: « 5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυρασφαλείας, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι αρμόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου».

  Σχετικά με την Πυρασφάλεια των πρατηρίων είναι και τα με αριθμό πρωτ. ΟΙΚ. 56888/3851/ 5.10.2006 έγγραφό μας (της Δ.Τ.Ο.) με συνημμένο το με αριθμό πρωτ. 4503/Φ.701.2/18.9.2006 έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος (βλ. 14.1 στο Παράρτημα), που σας έχει αποσταλεί.

 2. Τα κατασταλτικά μέσα που πρέπει να λαμβάνονται σε πρατήρια υγρών καυσίμων είναι τα παρακάτω:
  α. Ανά τρεις (3) αντλίες καυσίμων (ή διανομείς) πρέ­πει να υπάρχει ένας (1) πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης, καθαρού βάρους 12 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6 χιλιογράμμων έκαστος) ή άλλου εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού, ανάλογης κατασβεστικής ικανότητας και σε καμία περίπτωση ο αριθ­μός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2) για κάθε πρατήριο.

  β. Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα Ξηράς σκόνης καθαρού βάρους 25 χιλιόγραμμων. Ειδικά σε πρατήρια των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόστα­ση μικρότερη των δέκα πέντε (15) μέτρων από κτίρια ο παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθα­ρού βάρους των 50 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες των 25 χιλιογράμμων).

  γ. Για τους λοιπούς χώρους του πρατηρίου ( κατά­στημα πώλησης, μηχανοστάσιο, πλυντήριο – λιπαντήριο κλπ) λαμβάνονται επιπλέον τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις εγκατα­στάσεις αυτές.

 3. Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων επιβάλλεται η σύ­νταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, η οποία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Αρ­μόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της μελέτης πυροπρο­στασίας είναι:
  α. Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που θα περιέχει απαραίτητα τον αριθμό και θέση αντλιών, χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος, λήψη απαραίτητων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

  β. Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) αντίγραφα με κλίμακα 1:50 ή 1:100.

  γ. Ένα τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 ή οδοιπορικό σκαρίφημα για τα εκτός σχεδίου πρατή­ρια.

  δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατασκευα­στή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων περί του συνολικού αριθμού των πωληθέντων ή αναγομωθέντων πυροσβε­στήρων και της πληρότητας αυτών σύμφωνα με τις Εθνικές προδιαγραφές ή αυτές των Χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 4. Μετά τη διενέργεια αυτοψίας από Αξιωματικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εφόσον διαπι­στωθεί ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την με­λέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας η Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

  Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστα­σίας είναι τρία (3) χρόνια.

  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτω­ση που διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρού­νται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το Πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην Αρχή που είναι αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

  Οι παραβάτες των Διατάξεων του παρόντος άρθρου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 5. Για τα πρατήρια που ήδη λειτουργούν, οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές αυτών σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να υποβάλουν μελέτη πυροπροστασίας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για έγκριση. Το πιστοποιητικό πυροπροστα­σίας που θα εκδοθεί, κοινοποιείται στην αρχή που είναι αρμόδια για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου».
 6. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων που προβλέ­πονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000 – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Π.Δ. 118/06, ΦΕΚ-119 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων