Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ για τους Πρατηριούχους Καυσίμων

Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ για τους Πρατηριούχους Καυσίμων

Διαφήμιση

Περιεχόμενα

 1. Κεφάλαιο – Γενικές Διατάξεις 3
         1.1 Ενότητα – Διακίνηση και διάθεση προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή 3
                1.1.1 Υποενότητα – Ενδείξεις εδωδίμων προϊόντων 3
                1.1.2 Υποενότητα – Ενδείξεις μη εδωδίμων προϊόντων 3
                1.1.3 Υποενότητα – Τήρηση πινακίδων 3
                1.1.4 Υποενότητα – Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή 3
                1.1.5 Υποενότητα -Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων 3
                1.1.6 Υποενότητα -Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης (εμπορικά έγγραφα) 3
         1.2 Ενότητα – Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο 3
         1.3 Ενότητα – Μέσα αποθήκευσης – ψυγεία 3
 2. Κεφάλαιο – Ειδικές Διατάξεις: Εδώδιμα 3 
         2.1 Ενότητα – Κρέας 3 
                2.1.1 Υποενότητα – Στάδιο σφαγής 3
                2.1.2 Υποενότητα – Στάδιο χονδρικής 3
                2.1.3 Υποενότητα – Στάδιο λιανικής 3 
         2.2 Ενότητα – Μελί 3 
         2.3 Ενότητα – Γάλα και προϊόντα που προέρχονται από αυτό 3 
         2.4 Ενότητα – Αρτος & Αρτοπαρασκευάσματα 3 
         2.5 Ενότητα – Πτηνοτροφικά προϊόντα 3 
         2.6 Ενότητα – Οπωρολαχανικα 3 
         2.7 Ενότητα – Αλιευτικά προϊόντα 3 
         2.8 Ενότητα – Έλαια – Ελιές – Λίπη 3 
         2.9 Ενότητα – Όσπρια – Ρύζι 3 
         2.10 Ενότητα – Οίνοι – Αλκοολούχα ποτά 3 
         2.11 Ενότητα – Χυμοί – Αναψυκτικά 3 
         2.12 Ενότητα – Ειδικές ρυθμίσεις για τρόφιμα και ποτά 3
 3. Κεφάλαιο – Ειδικές Διατάξεις: μη εδώδιμα 3 
         3.1 Ενότητα – Πολύτιμα μέταλλα/κοσμήματα 3 
         3.2 Ενότητα – Ανιχνευτές μετάλλων 3 
         3.3 Ενότητα – Κλωστοϋφαντουργικά – δέρματα – υποδήματα 3 
         3.4 Ενότητα – Αλλά βιομηχανικά 3
 4. Κεφάλαιο – Καύσιμα 3 
         4.1 Ενότητα – Τήρηση πινακίδων 3 
         4.2 Ενότητα – Υγρά καύσιμα 3 
                4.2.1 Υποενότητα – Διακίνηση υγρών καυσίμων 3 
                4.2.2 Υποενότητα – Δειγματοληψίες 3 
                4.2.3 Υποενότητα – Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης 3 
         4.3 Ενότητα – Υγραέριο 3 
         4.4 Ενότητα – Στερεά καύσιμα 3
 5. Κεφάλαιο – Υπηρεσίες – Εστίαση/αναψυχή 3 
         5.1 Ενότητα – Εστίασης/Αναψυχής 3 
         5.2 Ενότητα – Ειδικές Διατάξεις για παροχή υπηρεσιών 3
 6. Κεφάλαιο – Όργανα μέτρησης 3 
         6.1 Ενότητα – Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας 3 
         6.2 Ενότητα – Όργανα μέτρησης (εκτός των μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης) 3 
                6.2.1 Υποενότητα – Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης) 3 
                6.2.2 Υποενότητα – Δυστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 3 
                6.2.3 Υποενότητα – Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 3 
                6.2.4 Υποενότητα – Εξουσιοδοτημένα συνέργεια 3 
                6.2.5 Υποενότητα – Μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών 3 
         6.3 Ενότητα – Λοιπά όργανα μέτρησης υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο 3 
         6.4 Ενότητα – Έλεγχοι οργάνων μέτρησης 3
 7. Κεφάλαιο – Διοικητικές υποχρεώσεις 3 
         7.1 Ενότητα – Υποχρεώσεις πρατηριούχων υγρών καυσίμων 3 
         7.2 Ενότητα – Γνωστοποίηση διδάκτρων 3
 8. Κεφάλαιο – Διάθεση σε ειδικά σημεία πώλησης 3

 

1. Κεφάλαιο – Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1: Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

 1. Με την παρούσα ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται & παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, πλανόδιο / υπαίθριο και από απόσταση εμπόριο.
 2. Ειδικότερα για συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες από απόσταση όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλες μορφές, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994.
 3. Το παρόν Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις» ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που απορρέουν από εθνική ή ενωσιακή ρύθμιση και δεν μνημονεύονται στους παρόντες κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

4. Κεφάλαιο – Καύσιμα

4.1 Ενότητα – Τήρηση πινακίδων

Άρθρο 99
Τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 1. Υποχρέωση τήρησης πινακίδων
        i.Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων και μικτού πρατηρίου,υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους πωλούμενου καυσίμου, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα.

  Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

  Ο πρατηριούχος επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.

  Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.
              1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
              2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή SuperLRP
              3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
              4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
              5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS
              6. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά
                    1.Βενζίνες με αύξουσα σειρά βάσει του αριθμού οκτανίου, ο οποίος και θα αναγράφεται
                    2.Πετρέλαιο κίνησης
                    3.Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS
                    4.Πετρέλαιο για θέρμανση

  Σε περίπτωση που η εταιρεία εμπορίας υγραερίου κίνησης είναι διαφορετική από την εταιρεία εμπορίας υγρών καυσίμων, στο σημείο αναφοράς του υγραερίου κίνησης, αναφέρεται και η εταιρεία εμπορίας του υγραερίου κίνησης.

  Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του και στην αναρτημένη πινακίδα, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας.

  Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου για θέρμανση, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.

  Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών.

        ii.Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή λιανικής πώλησης για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

 2. Τοποθέτηση πινακίδων
  Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, πρέπει να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη “Α.Π.” και να είναι φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες.

  Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

 3. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης
        i.Η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων έχει την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά).
        ii.Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιανδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής.
        iii.Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ` όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:
              α. Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη `Β`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.
              β. Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη `Ε`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.

        iv.Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη `Β100`, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη `Ε100`, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.”

4.2 Ενότητα – Υγρά καύσιμα

4.2.1 Υποενότητα – Διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 100
Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

 1. Οι Προμηθευτές των υγρών καυσίμων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, υποχρεούνται να παραδίδουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στην αποθήκη των αγοραστών (κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση).
 2. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι ως άνω αγοραστές, πραγματοποιείται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή των διυλιστηρίων προς τις αποθήκες των αγοραστών, με βυτιοφόρα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 3. Πωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, που δε διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, δύνανται να παραλαμβάνουν το προϊόν βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3054/2002.
 4. Η παράδοση των πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίουγια θέρμανση στους αποθηκευτικούς χώρους των τελικών καταναλωτών και μόνο για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, γίνεται με ευθύνη του μεταφορέα και παράλληλη ευθύνη των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών των οποίων είναι μέλη ή κατόχων άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, αντίστοιχα, για την ποιότητα και την ποσότητα.
 5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων πετρελαιοειδών προϊόντων, ευθύνονται από κοινού με την προμηθεύτρια εταιρεία για την ποιότητα και την ποσότητα των πωλουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.
 6. Στις περιπτώσεις που έχουν συσταθεί Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων, η ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των διακινουμένων προϊόντων ανήκει από κοινού αφενός μεν στον προμηθευτή τους (διυληστήρια ή εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών), αφετέρου δε τόσο στον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό ή Κοινοπραξία όσο και στο μέλος για το οποίο διαπιστώνεται ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις.
 7. Οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν επιτρέπεται να διαθέτουν σε κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση άλλα είδη καυσίμων εκτός από πετρέλαιο για θέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο.
 8. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση δεν επιτρέπεται να διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές άλλα είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου για θέρμανση και του φωτιστικού πετρελαίου.
 9. Δεν επιτρέπεται η διάθεση υγρών καυσίμων από:
       i.κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
       ii.κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
       iii.κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
 10. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.
 11. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης), από κάτοχο άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.
 12. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ, από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.
 13. Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες, σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες, βάσει νομοθεσίας, προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

Άρθρο 101
Παράδοση υγρών καυσίμων από εταιρείες προς πρατήρια

 1. Η παράδοση των υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς κάθε πρατήριο, γίνεται υποχρεωτικά από σφραγισμένα διαμερίσματα των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.
 2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.
 3. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:
       i.Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων
       ii.Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας
       iii.Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό
       iv.Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
 4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
 5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.
 6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν στα πρατήρια πώλησης υγρά καύσιμα σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.
 7. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.
 8. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια), που συνοδεύουν το καύσιμο, πρέπει να αναγράφονται:
       i.Η ώρα φόρτωσης.
       ii.Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς οC.
       iii.Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.
       iv.Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 οC.
       v.Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 οC.
       vi.Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

Άρθρο 102
Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

 1. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά δελτίο διαδρομής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα, κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.
 2. Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραδόθηκε. Τα στοιχεία αυτά υπογράφονται από τον πελάτη.
 3. Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδρομής τα στοιχεία που εμφαίνονται στη φορτωτική.
 4. Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής.
  Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δελτίο διαδρομής επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφ’ όσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.
  Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 103
Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

 1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες), με ευθύνη του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
 2. Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:
       i.μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και
       ii.στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας πού διενήργησε τη βαθμονόμηση και ογκομέτρηση.
 3. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παρ. 1 δύναται να είναι εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης, πιστοποιημένο από κοινοποιημένο φορέα και εγκεκριμένο από τη Δ/ση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 4. Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού) επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).
 5. Μη ύπαρξη των μετρικών κανόνων επί του βυτιοφόρου, των πρωτοκόλλων ογκομέτρησης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου και των πινάκων βαθμονόμησης που έχουν εκδοθεί από την Τελωνειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή η μη επίδειξή τους κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει και οι κυρώσεις βαρύνουν το διακινητή.

4.2.2  Υποενότητα – Δειγματοληψίες

Άρθρο 104
Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

 1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή(συμπεριλαμβανομένης και της φόρτωσης των καυσίμων από τις δεξαμενές των εταιρειών εμπορίας στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα με προορισμό τα πρατήρια), εφ’ όσον ο ένας από τους συναλλασσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.
  Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλασσόμενους.
 2. Τα σχηματιζόμενα δείγματα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:
       i.Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων.
       ii.Το είδος καυσίμου.
       iii.Την ποσότητα του καυσίμου.
       iv.Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ’ όσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.
       v.Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
       vi.Την ημερομηνία δειγματοληψίας.
       vii.Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν.
 3. Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται υποχρεωτικά παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

Άρθρο 105
Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

 1. Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και για θέρμανση).
 2. Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 101 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρείας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 3. Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται :
       i.Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.
       ii.Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.
       iii.Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.
       iv.Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

  Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

 4. Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.
 5. Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.
 6. Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.

Άρθρο 106
Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατηριούχους

 1. Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους πρατηριούχους λιανοπωλητές σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.
 2. Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαμβάνεται κατά την εκφόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα) το οποίο σφραγίζεται με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 101 της παρούσας. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την παραπάνω σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα που παραδίδει το καύσιμο και τον πρατηριούχο που το παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις :
       i.Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου
       ii.Είδος καυσίμου
       iii.Παραληφθείσα ποσότητα
       iv.Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
       v.Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του.
       vi.Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.
       vii.Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του οδηγού.
       viii.Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά του δελτίου αποστολής.
       ix.Ημερομηνία δειγματοληψίας.
       x.Ο αριθμός της σφραγίδας.
 3. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το παραπάνω δείγμα και να το φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.
 4. Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής) από τις εταιρείες εμπορίας πρέπει να αναγράφονται:
       i.οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.
       ii.ο αριθμός άδειας λειτουργίας των δικαιούχων παραληπτών.
       iii.η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.
  Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

Άρθρο 107
Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

 1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης ο πρατηριούχος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.
 2. Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό… δείγμα…» (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε από την Αρχή).
 3. Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται για την κατά έφεση εξέταση.
 4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1 γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

Άρθρο 108
Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

 1. Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα δύο δείγματα, ένα για την Α΄ εξέταση και ένα για τη Β΄ εξέταση καθώς επίσης παραλαμβάνεται το δείγμα βυτιοφόρου σύμφωνα με το άρθρο 107 της παρούσας, τα οποία αποστέλλονται μετά των σχετικών πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
 2. Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.λ.π.) το χρώμα και τα νούμερα των σφραγίδων των δειγμάτων καθώς και το νούμερο της σφραγίδας του δείγματος βυτιοφόρου σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.
 3. Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο κάτοχος του δείγματος θα δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε καταφατική δε περίπτωση να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του ιδιώτη χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την επανεξέταση ή ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.
 4. Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αναγραφούν στα τιμολόγια πωλήσεως, ότι σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση του εν λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη χημικού εκπροσώπου των, του οποίου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax.
 5. Oι δειγματίζουσες Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών εργάσιμων ημερών το αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.
 6. Αν από την εξέταση προκύψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα αποτελέσματα στη Δειγματίσασα Αρχή. Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των ενδιαφερομένων, ήτοι: του Πρατηριούχου, του μεταφορέως και της Εταιρείας, προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προβαίνει η Χημική Υπηρεσία παρουσία τους στην αποσφράγιση και την κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέα της Εταιρείας.

  Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή το τιμολόγιο δε γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερόμενων για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσίας προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β΄ δείγματος και του δείγματος του βυτιοφόρου ή της εταιρείας.

 7. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου θερμάνσεως ή και πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο ή σε ανάμειξη) ως πετρέλαιο κινήσεως.
 8. Για τη διαπίστωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου κινήσεως με πετρέλαιο θερμάνσεως ή και πετρέλαιο ναυτιλίας, ή νοθείας βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων με άλλη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, ακολουθείται από τα ελεγκτικά ή άλλα αρμόδια όργανα η εξής διαδικασία:
       i.Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται επί τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του δείγματος με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις Α.Χ.Σ.
       ii.Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, η δεξαμενή στην οποία ευρίσκεται το προϊόν σφραγίζεται – ώστε να εξασφαλιστεί η μη διάθεσή του στην κατανάλωση και η επίμαχη ποσότητα δεσμεύεται. Πριν τη σφράγιση, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την δεσμευθείσα ποσότητα καυσίμου σύμφωνα με την ανωτέρω α’ παράγραφο, και διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα με το δείγμα βυτιοφόρου, εφόσον η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή του.

  Το καύσιμο, εφόσον βρεθεί μη κανονικό, ύστερα από την εξέταση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, προωθείται, με μέριμνα και δαπάνη είτε του κατόχου του είτε της Εταιρείας Εμπορίας από την οποία το προμηθεύτηκε και υπό έλεγχο, για επανεπεξεργασία στο Διυλιστήριο ή για καταστροφή ως επικίνδυνο απόβλητο.

4.2.3 Υποενότητα – Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης

Άρθρο 109
Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

 1. Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.
 2. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:
       i.Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)
       ii.Η ημ/νία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου
       iii.Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
       iv.Το όνομα του οδηγού
       v.Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα
       vi.Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολογόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
  Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής” ή στα “Τιμολόγια/Δελτία αποστολής” πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.
 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.
 4. Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το φυλάει για δύο έτη.
 5. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.
 6. Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.
 7. Η μη έκδοση του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, ή η μη επίδειξή του κατά τον έλεγχο, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.
 8. Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.

Άρθρο 110
Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

 1. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:
       i.Στοιχεία διακινητή
       ii.Ημερομηνία
       iii.Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου
       iv.Ονοματεπώνυμο οδηγού
       v.Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
       vi.Ποσότητα καυσίμου
       vii.Ώρα παράδοσης
       viii.Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος της δεξαμενής.
       ix.Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη
 2. Τα στοιχεία vii έως ix συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.

Άρθρο 111
Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

 1. Τύποι Συστημάτων Σωληνώσεων
  Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, πλέον των βυτιοφόρων εισαγωγής με ένα διαμέρισμα και πλέον των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
       i.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)
  Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).
  Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).
  Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).
  Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.
  Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.
  Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:
       iα. Παράδοση μέσω μετρητή
       iβ. Άδειασμα σωληνώσεως
  Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

       ii.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)
  Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).
  Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).Η τρ
  ίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία.
  Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.
  Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.
  Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:
       iiα. Παράδοση μέσω μετρητή
  Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.
       iiβ. Άδειασμα σωληνώσεως
  Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.
       iiγ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη
  Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.

 2. Βαλβίδες Φόρτωσης
  Kαι για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων i και ii της παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης (ΑPJCouplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.
 3. Διατομές Σωληνών
  Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1,5 ιντσών υποχρεωτικά.
  Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.
  Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.
 4. Χρωματισμοί
  Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι:
       4.1. (Σχ.1):
            4.1.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
            4.1.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
            4.1.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Β) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.
       4.2.(Σχ.2):
            4.2.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου (Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
            4.2.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Βα), από την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
            4.2.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Ββ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.
            4.2.δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι την είσοδο (3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.
  Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.
 5. Πιστοποίηση Κατασκευής
  Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται από ανάλογα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.
 6. Σχεδιαγράμματα Κυκλώματος Σωληνώσεων
  Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:
       Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης».
       Σχ.2 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση με σύστημα αναρρόφησης».

4.3 Ενότητα – Υγραέριο

Άρθρο 112
Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

 1. Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους αδείας εμπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/02, είτε απευθείας, ή μέσω τρίτων (της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 3054/02), ή από τους πρατηριούχους υγραερίου.
 2. Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου να πωλούν υγραέριο χύμα σε εμφιαλωτήρια.
 3. Οι πρατηριούχοι υγραερίου επιτρέπεται να πωλούν υγραέριο κίνησης μέσω αντλιών αποκλειστικά σε οχήματα, τα οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως καύσιμο.
 4. Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή ή εμπορική (βιομηχανική χρήση) από τα πρατήρια υγραερίου.
 5. Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3054/02, επιτρέπεται να διενεργείται :
       i.από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων (Χονδρική Πώληση),
       ii.από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων – υγραερίων) (Λιανική Πώληση),
       iii.από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χονδρική και Λιανική Πώληση),
       iv.από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας που κατέχουν, μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο στους καταναλωτές, το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των εταιρειών, είτε από τους κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.
 6. Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν ανελλιπώς και επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης της χώρας με υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων.
 7. Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες με χύμα ή εμφιαλωμένο υγραέριο ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 8. Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνο από κατόχους άδειας εμφιάλωσης, οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας υγραερίων, με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέρια και φιάλες ιδιοκτησίας τους, τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές.
 9. Απαγορεύεται στους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων να κατέχουν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου τους, φιάλες υγραερίου κενές ή πλήρεις, που δεν ανήκουν σε κατόχους Άδειας Εμπορίας Υγραερίων, με τους οποίους έχουν συμβληθεί για την εμφιάλωση του προϊόντος τους.
 10. Οι περιέκτες αερίου που προορίζονται για υγραέριο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν. 1272/2008/ΕΚ – Παράρτημα I– παράγραφος 1.3.2.
 11. Αναφορικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγραερίου, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στο Άρθρο 102.

Άρθρο 113
Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

 1. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν, για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:
       1.1 αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις:
            i.το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου
            ii.το αρχικό απόβαρο της φιάλης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το βάρος των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν
            iii.Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί.
            iv.Η ημερομηνία κατασκευής της
            v.Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης
            vi.Μοναδικός σειριακός αριθμός
       1.2 διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης.
 2. Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια του κατόχου τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία»
  Άρθρο 114: Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου
  Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου, καθορίζεται ως εξής:
  Ονομαστικό βάρος (Qn) σε χιλιόγραμμα (kg) Μέγιστo ανεκτό αρνητικό σφάλμα
  Qn < 15 1,0 %
  Qn ≥ 15 0,5 %

Άρθρο 115
Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

 1. Οι καταναλωτές που για πρώτη φορά χρησιμοποιούν επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, δηλαδή δεν έχουν άδεια φιάλη για ανταλλαγή, καταβάλλουν υποχρεωτικά στις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, απ’ ευθείας ή μέσω των κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με τις οποίες αυτές συνεργάζονται, χρηματικό ποσό που αντιπροσωπεύει το 90% της αξίας κτήσης της επαναπληρούμενης φιάλης, ως εγγύηση.
 2. Κατά την είσπραξη της εγγύησης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, αποδίδεται στον καταναλωτή ειδικό αποδεικτικό έντυπο που εκδίδεται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, επί του οποίου απαραίτητα αναγράφεται η αιτία της είσπραξης και το εισπραττόμενο ποσό.
 3. Οι Εταιρείες Εμπορίας Υγραερίου ή/και οι κάτοχοι Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, που συνεργάζονται με αυτές, υποχρεούνται να προμηθεύουν με εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να εισπράττουν διαφορά εγγύησης για τη φιάλη, τους καταναλωτές που για την προμήθεια πλήρους φιάλης επιστρέφουν άδεια, για την οποία έχουν καταβάλει ήδη εγγύηση, σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.
 4. Ο καταναλωτής που επιστρέφει άδεια φιάλη υγραερίου χωρίς να επιθυμεί να προμηθευτεί νέα, προκειμένου να εισπράξει την εγγύηση που έχει καταβάλει, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της εγγύησης.

4.4 Ενότητα – Στερεά καύσιμα

Άρθρο 116
Λιανική πώληση καυσόξυλων

Επιπλέον των γενικών απαιτήσεων για τη λιανική πώληση προϊόντων, για τη χύδην πώληση καυσόξυλων προβλέπονται τα εξής:

 1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (m3στοιβαχτού) ή το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (m3χύδην).
 2. Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
 3. Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
 4. Τα καυσόξυλα μπορούν να διατίθενται σε περιέκτες κανονικού γεωμετρικού σχήματος (κλωβούς, παλέτες, μεγασάκους).
 5. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
 6. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
 7. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
 8. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

Άρθρο 117
Στερεά βιοκαύσιμα

 1. Επί των προσυσκευασιών στερεών βιοκαυσίμων, που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από βιομάζα, δηλαδή από υλικά βιολογικής προέλευσης, εξαιρουμένων των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετατρέπονται με τα ορυκτά (pellets, μπριγκέτες ξύλου, woodchips, κούτσουρα κλπ, ΕΛΟΤ CEN/TS 14588), αναγράφεται, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή τους, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου σε χιλιόγραμμα (kg), η μέγιστη υγρασία (%), καθώς επίσης και η εμπορική ονομασία, ο αριθμός παρτίδας, τα στοιχεία παραγωγού / συσκευαστή / εισαγωγέα και ο τόπος παραγωγής. 

  Οι εμπορεύσιμες μορφές, η προέλευση και η πηγή, τα χαρακτηριστικά, και οι ιδιότητές τους περιγράφονται στο εναρμονισμένο Πρότυπο EN 14961, όπως ισχύει.

 2. Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, κατ’ εξαίρεση της ως άνω παρ. 1, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ’ όγκον (cm3,dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1.
 3. Η πώληση στερεών βιοκαυσίμων (εκτός των καυσόξυλων) σε χύμα μορφή γίνεται κατά βάρος και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τη σήμανση των πωλούμενων ειδών, αναγράφεται εμφανώς σε παρακείμενη πινακίδα στο χώρο πώλησης η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση και η πηγή κάθε είδους.
 4. Κατά τη διακίνηση στερεών βιοκαυσίμων (εκτός των καυσόξυλων), στο δελτίο αποστολής αναγράφεται, πλέον των υπόλοιπων υποχρεωτικών φορολογικών στοιχείων, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση και η πηγή τους.

Άρθρο 118
Λιγνίτης

 1. Λιγνίτης ψιλός θεωρείται αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 10-30 χιλιοστομέτρων, χονδρός αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 31 και πάνω χιλιοστομέτρων και λιγνίτης ειδικής διαλογής αυτός πού αποτελείται από τεμάχια διαστάσεων 50 και πάνω χιλιοστομέτρων σε φυσική κατάσταση και είναι απαλλαγμένος τελείως από ξένες ύλες. Σκόνη θεωρείται ο λιγνίτης, του οποίου η κοκκομετρική σύσταση ποικίλει από 0-10 χιλιοστά.
 2. Απαγορεύεται η εμπορία λιγνιτών χωρίς προηγούμενη διαλογή και απαλλαγή τους από γαιώδεις προσμίξεις.

Άρθρο 119
Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων

Ο τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων (γαιανθράκων, κώκ λιγνιτών, κ.λ.π.) καθορίζεται ως εξής:
Από τον προς δειγματισμό σωρό των λιγνιτών και γενικά των στερεών καυσίμων λαμβάνεται με φτυάρι από τέσσερα ή πέντε τουλάχιστον σημεία (θέσεις) κατά το δυνατόν, συμμετρικά, ανά 20 έως 25 χιλιόγραμμα χωρίς καμιά διαλογή. Όλη η ποσότητα που λαμβάνεται μεταφέρεται σε μια επίπεδη καθαρή επιφάνεια κατά προτίμηση φύλλο λαμαρίνας.

Γίνεται θραύση όλων των μεγάλων τεμαχίων σε μέγεθος γροθιάς και με φτυάρι αναμιγνύονται τα τεμάχια αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού αναμιχθεί, η ποσότητα του δείγματος απλώνεται σε σχήμα τετραγώνου του αυτού πάχους. Στη συνέχεια χωρίζεται με φτυάρι χιαστί το τετράγωνο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, απορρίπτονται οι τομείς Α και Β και κρατούνται οι τομείς Γ και Δ.

Γίνεται και νέα θραύση των τεμαχίων των τομέων Γ και Δ που κρατήθηκαν μέχρι το μέγεθος καρυδιού και επακολουθεί νέα ανάμειξη όπως και προηγουμένως. Έπειτα χωρίζεται και πάλι με φτυάρι χιαστί το τετράγωνο στους τομείς Α, Β, Γ, και Δ, απορρίπτονται οι τομείς Γ και Δ και κρατούνται οι τομείς Α και Β.
Επακολουθεί και νέα θραύση των τεμαχίων των τομέων που κρατήθηκαν μέχρι το μέγεθος του φουντουκιού ή και μικρότερο και επαναλαμβάνεται η ανάμειξη, το άπλωμα σε ισόπαχο στρώμα και ο διαχωρισμός του νέου τετραγώνου χιαστί με το φτυάρι σε τομείς Α, Β, Γ και Δ, απορρίπτονται οι τομείς Α και Β και κρατούνται οι τομείς Γ και Δ.

Τα τεμάχια των τομέων Γ και Δ που κρατήθηκαν τελικά, αφού ομογενοποιηθούν πλήρως, τίθενται σε τρία (3) λευκοσιδηρά δοχεία χωρητικότητας 5 έως 6 χιλιόγραμμων που κλείνονται στεγανά.
Από τα δοχεία αυτά τα (2) σφραγίζονται, όπως όλα τα δείγματα και αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Το τρίτο δοχείο καλά σφραγισμένο παραδίδεται στον κάτοχο του είδους που δειγματίσθηκε, εφόσον το ζητήσει.

6.2 Ενότητα – Όργανα μέτρησης (εκτός των μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης)

6.2.1  Υποενότητα – Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης)

Άρθρο 130:
Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

 1. Ως όργανα μέτρησης νοούνται τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων.
 2. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 2006, προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07, (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει.
 3. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 2006, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα όργανα αυτά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μέχρι τη λήξη της Έγκρισης Κυκλοφορίας τους και το αργότερο μέχρι 31/10/2016. Τα όργανα αυτά που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 2006.
 4. Μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της ως άνω παρ. 1 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Τυχόν ευρισκόμενα προς πώληση αποσύρονται.

6.2.2 Υποενότητα – Δυστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

Άρθρο 131:
Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 1. Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.
 2. Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130.
 3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:
       i.Ογκομετρητή
       ii.Ενδείκτη- Καταγραφικό
       iii.Αεροδιαχωριστή (σε κατάσταση ορθής λειτουργίας)
 4. Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ. 3
 5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.
 6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

6.2.3  Υποενότητα – Απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

Άρθρο 132:
Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα

 1. Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.
 2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.
 3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και του εξουσιοδοτημένου Συνεργείου του άρθρου 136 της παρούσας.
 4. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των διανομέων (dispensers) όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από εξουσιοδοτημένα «Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης».
 5. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.
 6. Κάθε αντλία υγρών καυσίμων, διανομέας (dispenser) υγραερίου ή ογκομετρητής βυτιοφόρου, όπου οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές) είναι ασφράγιστες, ή έχουν σφραγιστεί με σφραγίδες διαφορετικές από τα κατατεθέντα στο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δείγματα, ή οι σφραγίδες έχουν καταστραφεί ή παραβιαστεί, ή έχουν σφραγιστεί ανεπαρκώς κατά τρόπο που επιτρέπει στη σφραγίδα να αφαιρείται και να επανατοποθετείται, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 11.α.ii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.
 7. Τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα Συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.
 8. Οι πρατηριούχοι και οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Έλλειψη ή μη επίδειξή τους εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

Άρθρο 133
Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

 1. Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα.

  Την ευθύνη για τη σφράγιση αυτή φέρουν οι κάτωθι:
       i.για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 135 της παρούσας και τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση.
       ii.για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου από κοινού με το εξουσιοδοτημένο Συνεργείου του άρθρου 135 της παρούσας και τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση.

 2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.
 3. Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.
 4. Οι απαιτήσεις της παρ. 1 τίθενται σε ισχύ δύο (2) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τις νέες εγκαταστάσεις και δώδεκα (12) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας, για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα.
 5. Με την παρέλευση των προθεσμιών της ως άνω παρ. 4, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11αii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

Άρθρο 134
Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

 1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος (μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.
 2. Τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.
 3. Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στις ως άνω παρ. 1 και 2, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 11αi του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.
 4. Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος που θα περιέχει:
       i.Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το 2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ, συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.
       ii.Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το 2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της αντλίας.
       iii.Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως άνω άρθρου 133και
       iv.Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν σφραγιστεί τα κρίσιμα σημεία, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, με τις προβλεπόμενες σφραγίδες, το πλήθος των σφραγίδων και τον αριθμό σειράς κάθε σφραγίδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέα υπεύθυνη δήλωση.
 5. Αντίγραφα των εγγράφων των σημείων i και ii της ως άνω παρ. 4 κατατίθενται από τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
 6. Ο φάκελος της ως άνω παρ. 4 είναι στη διάθεση των ελεγκτών, όποτε ζητηθεί. Η μη ύπαρξή του στο πρατήριο ή μη επίδειξή του εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

Άρθρο 135
Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας»

 1. Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας/διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία/διανομέα αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.
 2. Εφόσον κατά τους ελέγχους για την ακρίβεια των ογκομετρητών υγρών καυσίμων/ υγραερίου, που διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση από ­0,5% έως ­1,0% η αντλία/διανομέας τίθεται από τον πρατηριούχο αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά πάνω σε αυτήν πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου η αντλία/διανομέας επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί και σε κάθε υπεύθυνο επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
 3. Εφόσον κατά τον έλεγχο των ογκομετρητών υγρών καυσίμων/ υγραερίου, που διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διαπιστωθεί ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από -1,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 4. Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή ηλεκτρονικές) των αντλιών/διανομέων υγρών καυσίμων/ υγραερίου δεν έχουν σφραγιστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 134 της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 5. Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη θέληση του ελεγκτή, το σύστημα της αντλίας/διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας και τίθεται εκτός λειτουργίας, από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια/συνέχιση του ελέγχου.
 6. Για την αποσφράγιση του συστήματος της αντλίας/διανομέα απαιτείται η παρουσία τόσο του υπαλλήλου αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, όσο και του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ο οποίος και θα επαναρυθμίσει τον ογκομετρητή ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις, θα τοποθετήσει τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς και θα συνυπογράψει το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

6.2.4 Υποενότητα – Εξουσιοδοτημένα συνέργεια

Άρθρο 136
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.
 2. Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου,τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
       i.Αίτηση.
       ii.Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
       iii.Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
       iv.Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0 %.
       v.Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λ.π.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.
       vi.Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπαράγραφο 5 του άρθρου 132, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν .
       vii.Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.
       viii.Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων iii. και v. για τον κάθε συνεργάτη.
       ix.Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.
 3. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.
 4. Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:
       i.Η ημερομηνία
       ii.Ο σειριακός αριθμός της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.
       iii.Ο αριθμός σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και ο αριθμός της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.
       iv.Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.
       v.Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.
       vi.Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.
 5. Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες.

6.2.5  Υποενότητα – Μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

Άρθρο 137
Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

 1. Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και των υγραερίων κ.λ.π., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας της μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και των λοιπών νόμιμων απαιτήσεων.
 2. Στην περίπτωση υγραερίων, όπου η τιμολόγηση γίνεται κατά μάζα (βάρος), για τον έμμεσο προσδιορισμό του βάρους χρησιμοποιείται η σχέση: βάρος=όγκος x πυκνότητα. Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και πληρωμής του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυκνότητα.
 3. Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών της παρ. 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως κάθε φορά ισχύει.

7. Κεφάλαιο – Διοικητικές υποχρεώσεις

7.1 Ενότητα – Υποχρεώσεις πρατηριούχων υγρών καυσίμων

Άρθρο 142
Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση

Οι κάτοχοι άδειας:

 1. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάσει της άδειας τους, στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων α και γ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.
 2. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους.
 3. Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει.
 4. Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

  4.1 Μέσω διαδικτύου
  Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψίων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

       i.Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ -FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος».
  Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Εναλλακτικά αν στο αίτημα δεν δηλώθηκε e-mail, ο προσωρινός Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος στο αίτημα αριθμού κινητού τηλεφώνου. Ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».
  Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας.

       ii.Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.
  Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
       [icon type=”icon-dot”] Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.
       [icon type=”icon-dot”] Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.
       [icon type=”icon-dot”] Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

  4.2 Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)
       α. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψίων του του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
       β. Ελέγχει αν ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του είναι ορθά καταχωρημένος στην προσωπική του σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη.
       γ. Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546, του οποίου το περιεχόμενο περιγράφεται στις οδηγίες που εμφανίζονται με χρήση της επιλογής «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ».
       δ. Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές καταχωρήθηκαν επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν καταχωρήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση ο υπόχρεος επαναλαμβάνει τη παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος.

  4.3 Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας
  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.

  Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους».

  Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.

  Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων