Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατάργηση υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. πετρ. θέρμανσης

Κατάργηση υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. πετρ. θέρμανσης

Διαφήμιση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ΄, 14 ∆εκεµβρίου 2010,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
∆ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια΄
για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνεται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµενη εργάσιµη για τη λήξη.

Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευµατίες που εντάσσονται σε Μητρώο ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (∆ΙΠΕΘΕ), µε την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων ∆υνάµεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ∆ΙΠΕΘΕ.

Τα µέλη του Μητρώου ∆ΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν µε ακρίβεια εντός 14 ηµερών στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης που πραγµατοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενοµένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της ∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (∆.Ε.Φ.Κ.), µέχρι και την τελική κατανάλωση. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόµενων επιτηδευµατιών στο µητρώο ∆ΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου µέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρµανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνοµους Σταθµούς Ενέργειας.»

Η παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αντικαθί-σταται ως εξής:

«5. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για την αιθυλική αλκοόλη, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) θα εισπράττεται το αργότερο µέχρι την 25η του επόµενου µήνα από το µήνα εξόδου αυτής από το καθεστώς αναστολής. Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές, εγγεγραµµένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά εγγεγραµµένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 και οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών, ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των εισροών τους µε την κατάθεση του παραστατικού εγγράφου ή κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται µε την κατάσταση φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών αντίστοιχα µε βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης των φόρων κατά περίπτωση.

Το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α., όπως αυτό προβλέπεται ανωτέρω, ασκούν και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή, και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασµολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704.»

Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 καταργείται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται αντίστοιχα σε 6 και 7. 

Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Σε περίπτωση µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόµου, περιόδου, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, υπολογιζόµενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις. Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο µέλος ∆ΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, το µέλος αυτό διαγράφεται από το µητρώο ∆ΙΠΕΘΕ.»

Στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), οι λέξεις «για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού» διαγράφονται. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) διαγράφεται.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) καταργείται.

Οι περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 8 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) καταργούνται. Οι εκκρεµείς συναλλαγές πετρελαίου θέρµανσης των περιόδων 15.2.2008 µέχρι 15.5.2008, από 15.10.2008 µέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 µέχρι 15.5.2010 και από 15.10.2010 µέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4, των άρθρων 5, 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2011.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων