Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατασχέσεις ακόμη και για… ΚΤΕΟ

Κατασχέσεις ακόμη και για… ΚΤΕΟ

Διαφήμιση

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ τα οχήματά τους να το πράξουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ, αλλά και το πρόστιμο της τροχαίας που ανέρχεται σε 450 ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρόστιμο θα βεβαιώνεται στην Εφορία, γεγονός  που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. που δεν θα συμμορφωθούν μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για χρέη προς το δημόσιο, δηλαδή με κατασχέσεις, πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο από τη ΓΓΔΕ και την επιβολή προστίμων σε όσους δεν έχουν περάσει τον έλεγχο ΚΤΕΟ, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που εξέδωσαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών.

Η απόφαση προβλέπει ότι το πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015.

Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οχημάτων στα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών (Δ.Α.Σ.Λ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα αναρτά την πράξη επιβολής προστίμου στο λογαριασμό των υπόχρεων στο TaxisNet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και με επιστολή θα γνωρίζει στους ιδιοκτήτες των οχημάτων την επιβολή του προστίμου και θα τους καλεί να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής.

Η επιστολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση των ιδιοκτητών των οχημάτων και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την αποστολή της.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων