Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατάθεση σχέδιου Νόμου στη Βουλή για ρυθμίσεις προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Κατάθεση σχέδιου Νόμου στη Βουλή για ρυθμίσεις προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διαφήμιση

Η αιτιολογική έκθεση :

Αρθρο 41

Τροποποίηση του ν.2960/2001 και του ν.4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης Με την παρ. 1 σχετικά με την αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001, διατηρείται το πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο για τις περιπτώσεις μη καταχώρησης ή εκπρόθεσμης καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας 14 ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’, αλλά θεσπίζεται κλίμακα ανώτατου ορίου για το ποσό του προς επιβολή προστίμου για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης και ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών. Το ανώτατο όριο του προστίμου κυμαίνεται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων, τριών χιλιάδων και έξι χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των φορολογικών στοιχείων (1-50,51-100, 101 και άνω) που καταχωρήθηκαν εκπρόθεσμα ή ανακριβώς ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών.

Η αναθεώρηση της διάταξης προτείνεται επειδή το ισχύον πρόστιμο της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01 είναι ιδιαίτερα υψηλό για τυπικές παραβάσεις που αφορούν σε μεγάλο αριθμό μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που παρουσιάζουν πολλές εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών, με αποτέλεσμα το ύψος των επιβληθέντων ή προς επιβολή προστίμων να καθιστά την οφειλή μη εισπράξιμη.

Προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση είσπραξη των προστίμων και να εξασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα, με την αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01 προβλέπεται ότι ,τα ανώτατα όρια του προστίμου θα επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και θα καταβάλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την σύνταξη του Πίνακα Τελωνειακών Παραβάσεων.

Για τις περιπτώσεις όπου μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. παραλείπει την καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης άνω των 150 φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος, ή διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές ότι τέλεσε το αδίκημα της λαθρεμπορίας, εκτός από το πρόστιμο των εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο ή εκτός από τις προβλεπόμενες για την λαθρεμπορία κυρώσεις, θα επιβάλλεται και η ποινή της διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..

Με την τροποποίηση αυτή εξασφαλίζεται η νομιμότητα στην αγορά των καυσίμων και η χρηστή διοίκηση καθόσον οι παραβάτες των περί λαθρεμπορίας διατάξεων στερούνται της δυνατότητας διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης.
Η ποινή της διαγραφής ισχύει από την δημοσίευση του παρόντος γιατί ως διάταξη δυσμενέστερη της μέχρι σήμερα ισχύουσας δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.

Με την παρ. 2 καταργείται η περίπτωση β, της παραγράφου 8, του άρθρου 320, του Ν.4072/2012.
Με την παρ.. 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις του εδαφίου 3, της παραγράφου 9, του άρθρου 147 Ν.2960/2001, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης οι οποίες τελέστηκαν από 01.01.2011 έως και την δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η τροποποίηση περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη ή έχει ήδη καταβληθεί το πρόστιμο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Το σχέδιο νόμου

Αρθρο 41

Τροποποίηση του ν.2960/2001 και του ν.4072/2012 σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο θέρμανσης

  1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων. Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών αρχών, πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50) φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα (51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία και πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν ένα (101) και μέχρι εκατόν πενήντα (150) φορολογικά στοιχεία, εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν.2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα εντός δύο (2) μηνών από την σύνταξη του Πίνακα Τελωνειακών Παραβάσεων. Σε περίπτωση που μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ έχει προβεί σε μη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού, ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση άνω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας, επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος νόμου προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών.»
  2.  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του ν.4072/2012 καταργείται.
  3. Οι διατάξεις του εδαφίου 2 της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, όπως αντικαθίσταται με τον παρόν άρθρο, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011 μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
    Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του καταλογιζόμενου προστίμου με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν.2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οταν έχει ήδη εκδοθεί Πίνακας Τελωνειακών Παραβάσεων, επί του οποίου εκκρεμεί η καταλογιστική πράξη.

 Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.

 Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων του προηγούμενου εδαφίου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων