Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καθορισμός ποσοστού απόκλισης όγκου πετ. θέρμανσης

Καθορισμός ποσοστού απόκλισης όγκου πετ. θέρμανσης

Διαφήμιση

5007927/1853/Α0034/10.3.2009 (ΦΕΚ 606/Β΄/2.4.2009)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄) των κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακίνητων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καύσιμων και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α΄/1991). 4. Τις διατάξεις των περ. ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 19, 30 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ (N.2859/2000) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του N.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄/2001).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ 94/Β΄) ΑΥΟΟ όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128/Β΄) ΑΥΟΟ «Διαδικασία υποβολής και ελέγχου από τις ΔΟΥ των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο διακινητών πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)».
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1018722/10749/0005/13.2.2008 ΑΥΟΟ «Ανάθεση του έργου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια εξομοίωσης των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρων».
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΠΟΛ.1034/14.2.2008) ΑΥΟΟ «Όροι και προϋποθέσεις διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Εκδιδόμενα παραστατικά – υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ 161/Β΄) ΑΥΟΟ.
11. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
12. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού για την πάταξη του λαθρεμπορίου, την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τη μη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή.
13. Ότι με τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Καθορίζονται τα ποσοστά απόκλισης όγκου στα αποθέματα φορολογημένου πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που οφείλονται στις μεταβολές θερμοκρασίας, τα οποία γίνονται αποδεκτά κατά τους ελέγχους των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και δεν συνιστούν Τελωνειακές και Φορολογικές παραβάσεις των κειμένων διατάξεων.

Άρθρο 2

Χρησιμοποιώντας τους πίνακες μετρήσεων πετρελαιοειδών του ISO 91-1 και λαμβάνοντας υπόψη το εύρος πυκνοτήτων του πετρελαίου για την περιοχή θερμοκρασιών 0ο C έως +40ο C προκύπτει για το πετρέλαιο θέρμανσης συντελεστής διαστολής που συνεπάγεται αύξηση όγκου 0,08% για κάθε 1ο C αύξηση στη θερμοκρασία του καυσίμου.

Για τις αποκλίσεις στα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3634/2008 αποκλειστικά για θέρμανση και ειδικότερα για τις ποσότητες που διατίθενται από τους επιτηδευματίες Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ στους τελικούς καταναλωτές που βρίσκονται σε χώρους αποθήκευσης μετά την φορολόγηση αυτού, θεωρούνται ανεκτές οι ακόλουθες μεταβολές όγκου του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που οφείλονται στις μεταβολές θερμοκρασίας:

Για τις υπόγειες κλειστές δεξαμενές: 0,4%
Για τις υπέργειες κλειστές δεξαμενές: 0,6%

Άρθρο 3

1. Ο προσδιορισμός απόκλισης όγκου των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, στους χώρους αποθήκευσης μετά την φορολόγηση του, πραγματοποιείται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών. Αν η εν λόγω απόκλιση εμπίπτει στο ποσοστό συν-πλην (±) εντός των επιτρεπτών ορίων δεν συνίσταται παράβαση της κείμενης φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται παραβάσεις που σχετίζονται με τις αγορές και τις πωλήσεις.
2. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται το ποσό του ΕΦΚ, με βάση την υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟΟ, που αναλογεί στο ποσοστό της απόκλισης όγκου του καυσίμου το οποίο προέκυψε μετά τον έλεγχο όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσης ισχύουν από την 15 Οκτωβρίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων