Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20155/1268/2009 – ΦΕΚ 705/Β’/15.4.2009

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την προσαρμογή των πρατηρίων υγρών καυσίμων που έτυχαν άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
 2. Το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α 119)
 4. Το γεγονός ό,τι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

 1. Περίβλημα ανάσχεσης διαρροών
  Κατασκευή ή άλλη διάταξη που περιβάλλει (στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τους) τις δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, φρεάτια και λοιπά μέρη μιας εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, προκειμένου αφενός να αποτραπεί διαρροή καυσίμων προς το έδαφος και αφετέρου να είναι εύκολος ο εντοπισμός της διαρροής και η ασφαλής αναρρόφηση καυσίμων.
 2. Σύστημα ελέγχου στάθμης δεξαμενών
  Σύστημα που ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια την στάθμη της δεξαμενής και σε περίπτωση που αυτή μεταβληθεί αδικαιολόγητα δίνει ηχητική και οπτική ένδειξη διαρροής.
 3. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων (σύστημα ελέγχου εισροών εκροών).
  Σύστημα που επιτυγχάνει την παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών, τον έλεγχο των παροχών των αντλιών ή των διανομέων και την ανίχνευσης τυχόν διαρροών καυσίμων από τις δεξαμενές ή από τις σωληνογραμμές.
 4. Ηλικία δεξαμενής
  Για τα υφιστάμενα πρατήρια ως ηλικία δεξαμενής νοείται το διάστημα σε έτη από το έτος της χορήγησης της πρώτης άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή το διάστημα σε έτη από το έτος της χορήγησης της τελευταίας ανανέωσης άδειας λειτουργίας του, η οποία εκδόθηκε μετά από έγκριση σχεδιαγραμμάτων, στην οποία προβλεπόταν η αντικατάσταση της δεξαμενής, έως το έτος αναφοράς.
 5. Ηλικία σωληνώσεων
  Για τα υφιστάμενα πρατήρια ως ηλικία σωληνώσεων νοείται το διάστημα σε έτη από το έτος της χορήγησης της πρώτης άδειας λειτουργίας ή το διάστημα σε έτη από το έτος της χορήγησης της τελευταίας ανανέωσης άδειας λειτουργίας του, η οποία εκδόθηκε μετά από έγκριση σχεδιαγραμμάτων, στην οποία προβλεπόταν η αντικατάσταση των σωληνώσεων, μέχρι το εκάστοτε έτος αναφοράς.

Άρθρο 2
Γενικές προβλέψεις

 1. Για την προσαρμογή των προ της ισχύος του π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α’/16.6.2006) λειτουργούντων και μόνο πρατηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού, ως και των πρατηρίων που έτυχαν άδειας ίδρυσης μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω π.δ, ισχύουν τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα.
 2. Πρατήρια που έλαβαν άδεια λειτουργίας μέχρι την δημοσίευση της παρούσης, έχοντας ήδη προσαρμοστεί στο π.δ. 118/2006, δεν υποχρεούνται σε εκ νέου προσαρμογή τους στην απόφαση αυτή.
 3. Η προσαρμογή αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα και τις διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν για τον εντοπισμό διαρροών και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάσχεση διαρροών καυσίμων και στην προστασία έναντι αυτών. Τα κατά περίπτωση εφαρμόσιμα μέτρα προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του π.δ. 118/2006.
 4. Η υποχρέωση προσαρμογής που προβλέπει η πα­ρούσα απόφαση δεν αφορά σε αποστάσεις πρατηρίου από πρατήριο ή σε αποστάσεις ασφαλείας του πρατηρίου που θεσπίσθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της ιδρύσεως του, ούτε σε αλλαγή της κυκλοφοριακής του σύνδεσης, ούτε σε κτιριακές τροποποιήσεις του πρατηρίου.
 5. Η παρούσα απόφαση για την προσαρμογή των πρατηρίων δεν υπεισέρχεται σε θέματα πολεοδομικής φύσεως όπως αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτηρίου ή οικοδ. Αδεια για τοποθέτηση δεξαμενής ή τυχόν υπέρβασης της επιτρεπόμενης κάλυψης κ.ά.

Άρθρο 3
Διαδικασίες ενημέρωσης ενδιαφερομένων σχετικά με την έγκριση προσαρμογών

 1. Εντός διμήνου από της κοινοποιήσεως της παρούσας οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς τους εκμεταλλευτές των πρατηρίων, των σταθμών με αντλίες και των μικτών πρατηρίων υγραερίου που ανήκουν στην δικαιοδοσία τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις των, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα και να τους καλούν να συμμορφωθούν εντός των εκάστοτε προβλεπομένων προθεσμιών, με παράλληλη υπόμνηση των ενδεχόμενων κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν με αίτησή τους προς έγκριση τεχνική έκθεση με λεπτομερή αναφορά στον υφιστάμενο δεξαμενισμό του πρατηρίου, στα προτεινόμενα συστήματα ελέγχου διαρροών, στις τεχνικές στεγανοποίησης των φρεατίων των δεξαμενών, σχεδιαγράμματα γενικής διάταξης του πρατηρίου με τα συστήματα ελέγχου διαρροών που θα τοποθετηθούν και τυχόν λεπτομερειακά σχέδια αυτών, προϋπολογισμό εξοπλισμού και εργασιών καθώς και αποδεικτικά καταθέσεων, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2006, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46).
 2. Για τις τυχόν δεξαμενές υγρών καυσίμων που έχουν εγκριθεί σε διαφορετική θέση ή/και με διαφορετική χωρητικότητα από την πραγματικότητα, αυτές θεωρούνται ως προσαρμοζόμενες στις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δειχθούν στην πραγματική τους θέση και με την πραγματική τους χωρητικότητα μετά από σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες. Το παρόν εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις αντικατάστασης δεξαμενής η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί, ή σε προσθήκη νέας δεξαμενής, αλλά μόνο σε ήδη τοποθετημένες δεξαμενές και εφόσον η θέση τους ή και η χωρητικότητά τους δεν αντίκεινται στις διατάξεις του π.δ. 118/2006 όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 4
Διαδικασίες διαρκούς ενημέρωσης των αρχείων της Διοίκησης

 1. Εντός δεκαοκτώ μηνών από την δημοσίευση της παρούσης, απαιτείται η υποβολή από όλους τους εκ­μεταλλευτές των πρατηρίων καυσίμων, των σταθμών με αντλίες, των μικτών πρατηρίων καυσίμων, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιών, βεβαίωσης Μηχανικού (σύμφωνα με το Πα­ράρτημα Β), με πλήρη καταγραφή των δεξαμενών του πρατηρίου.
 2. Ακολούθως, εντός δύο ετών από της ισχύος της παρούσας οι κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών οφείλουν να καταρτίσουν ένα πίνακα (π.χ. σε μορφή λογιστικού φύλλου excel), όπως στο Παράρτη­μα Γ της παρούσας, ο οποίος θα ενημερώνεται σε κάθε μεταβολή του δεξαμενισμού που θα εγκρίνει η υπηρεσία, έτσι που να είναι δυνατή η ανά πάσα στιγμή υποβο­λή του στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Διεύθυνση Εμπορίου, ΠΣΕΑ, κλπ) ή στις οικείες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή στην ΥΠ.Ε.Ε. κ.ο.κ., ώστε να είναι εφικτή: α) η άντληση στοι­χείων για ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών, στα πλαί­σια του περιορισμού του λαθρεμπορίου β) η συναγωγή χρήσιμων πραγματικών ή και στατιστικών στοιχείων (π.χ. συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης π.χ. πολέμου, ποσοστά παλαιότητας δεξαμενών κατά δεκαετίες όπως λ.χ. α% των δεξαμενών είναι μέχρι 10 ετών, β% είναι από 10 έως και 20 ετών και (100 -α -β) % είναι από 20 και άνω).

Άρθρο 5
Προσαρμογή υφισταμένων δεξαμενών

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1224 της 29.9/15.10.1981 (ΦΕΚ 303 Α’), του προϊσχύσαντος β.δ. 464/1970 (ΦΕΚ 150 Α) του εν ισχύει β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α), αλλά και των προ του ν.δ. 511/1970 Κανονιστικών Απο­φάσεων, όλες οι υπόγειες δεξαμενές, που έχουν εγκα­τασταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ 118/16.6.2006 (ΦΕΚ 119 Α’) είναι τοποθετημένες μέσα σε περίβλημα κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και είναι αποκλειστικά μεταλλικές δεξαμενές απλού τοιχώματος.
 2. Η προσαρμογή των δεξαμενών της προηγουμένης παραγράφου στις διατάξεις του π.δ. 118/2006 θα πραγ­ματοποιηθεί ως εξής:
  α. α1. Με την εγκατάσταση σε όλες τις δεξαμενές ηλι­κίας μεγαλύτερης των 10 ετών ή με την συμπλήρωση 10 ετών, της ηλικίας μετρουμένης όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 εδ. 4, συστήματος ελέγχου στάθμης δεξαμενών (ATG – Auto Tank Gauging ) με συναγερμό (alarm) για συνεχή καταμέτρηση του περιεχομένου και ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρά­γραφος 6 α) του π.δ. 118. Στην διακριτική ευχέρεια του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης (πρατηρίου, σταθμού με αντλίες, μικτού πρατηρίου) είναι η επιλογή εγκεκρι­μένου τύπου, για το προς χρήση καύσιμο, συστημάτων ATG εξελιγμένης τεχνολογίας ή συστημάτων ATG με δυνατότητα αναβάθμισης έτσι ώστε, στην περίπτωση που οι αντλίες ή διανομείς είναι συμβατής τεχνολο­γίας και υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας τους, να συγκροτείται ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί­ρισης αποθεμάτων το οποίο ανιχνεύει αυτομάτως εκτός από τις διαρροές των δεξαμενών και τις αντίστοιχες από τις σωληνώσεις και έχει την δυνατότητα αυτόμα­της δημιουργίας αξιόπιστου ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής.

  Στην περίπτωση που οι αντλίες ή διανομείς λόγω παλαιότητας ή παρωχημένης τεχνολογίας δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουν με το σύστημα ATG των δεξαμενών, ώστε να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ολο­κληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το σύστημα ATG ανιχνεύει την ύπαρξη διαρροής από τις δεξαμενές με την συνεχή καταμέτρηση του περιεχομένου για τον περιοδικό διαχειριστικό έλεγχο του ισοζυγίου εισροών – εκροών, ώστε να είναι εφικτή εμμέσως η διαπίστω­ση ελλειμμάτων λόγω ενδεχομένων απωλειών από τις σωληνώσεις.

  α2. Για τις δεξαμενές ηλικίας μικρότερης των 10 ετών και μόνο εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα ATG ή άλλο σύστημα ελέγχου διαρροών (π.χ. monitoring wells με alarm), είναι αποδεκτό χειρόγραφο σύστημα καθημε­ρινής καταγραφής α) παραλαβών β) πωλήσεων γ) υπο­λοίπων λογιστικών ελλειμμάτων δ) υπολοίπων φυσικών ελλειμμάτων, κατά πηγή προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό σύστημα είναι προαιρετικό. Τα εξαμηνιαία συνοπτικά αποτελέσματα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε με αίτηση και συνημμένο ψηφια­κό δίσκο στην Υπηρεσία Μεταφορών, με επεξηγηματικό τεχνικό υπόμνημα μηχανικού από το οποίο να προκύ­πτει η έλλειψη διαρροής ή η ενδεχόμενη ύπαρξη αυτής στα όρια του στατιστικού λάθους ή τεχνική πρόταση για λήψη μέτρων σε περίπτωση σαφούς διαπιστώσεως διαρροής. Το υπόμνημα του μηχανικού θα συνυπογρά­φεται και από τον εκμεταλλευτή του πρατηρίου.

  α3. Για όλες τις δεξαμενές ηλικίας άνω των 10 ετών, γίνεται δεκτή η τοποθέτηση συστήματος ελέγχου δι­αρροών με monitoring wells, με την καταγραφή από τον πρατηριούχο των ευρημάτων του εβδομαδιαίου ελέγχου. Τα εξαμηνιαία συνοπτικά αποτελέσματα των ελέγχων υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε με αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών, με επεξηγηματικό υπόμνη­μα από το οποίο να προκύπτει η έλλειψη διαρροής ή η ενδεχόμενη ύπαρξη αυτής ή τεχνική πρόταση για λήψη μέτρων σε περίπτωση σαφούς διαπιστώσεως διαρροής. Στην περίπτωση τοποθέτησης monitoring wells με alarm δεν απαιτείται η εβδομαδιαία καταγραφή αλλά η άμεση λήψη μέτρων από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστα­σης, στην περίπτωση διαπίστωσης διαρροής (σήμανσης alarm). Για την λήψη μέτρων τηρείται η διαδικασία προ­ηγούμενης έγκρισης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περίπτωση τοποθέτησης των monitory wells γίνεται δεκτή η τοποθέτηση αυτών με αναλογία τεσσάρων monitory wells ανά συγκρότημα (μπλοκ) δεξαμενών, εγγύς της εσωτερικής παρειάς του εκ σκυροδέματος τοιχίου (φατνίου).

  β. Απαιτείται περιοδικός έλεγχος στεγανότητας όλων των υφισταμένων υπογείων δεξαμενών. Για τον σκοπό αυτό θα διενεργηθεί ένας αρχικός έλεγχος μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα Προσαρμογής που επισυνάπτεται (βλ. συνημμένο Πα­ράρτημα Α) και μετέπειτα θα διενεργείται περιοδικός επανέλεγχος κάθε 5 χρόνια. Οι έλεγχοι αυτοί θα διε­νεργούνται σύμφωνα με το Αρθρο 9 παράγραφος 7 του π.δ. 118/2006 από μηχανικό ο οποίος θα υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνι­ών τεχνική έκθεση στην οποία θα δηλώνει ότι έγινε ο έλεγχος στεγανότητας των δεξαμενών αναφέροντας και την μέθοδο ελέγχου που εφαρμόσθηκε και ότι κατά τη δοκιμή οι δεξαμενές δεν είχαν (ή είχαν) διαρροές, δηλαδή ήταν (ή δεν ήταν) στεγανές. Διευκρινίζεται ότι επειδή μέσω του συστήματος ΑΤG ελέγχεται η στάθμη της δεξαμενής άρα και η ύπαρξη διαρροών καυσίμου, το σύστημα αυτό επέχει θέση μεθόδου δοκιμής της στεγανότητας της δεξαμενής.

Άρθρο 6
Προσαρμογή δεξαμενής σε περίπτωση αντικατάστασης

 1. Σε περίπτωση αντικατάστασης, μετά την ισχύ της παρούσας, υπάρχουσας δεξαμενής με νέα δεξαμενή, για την προσαρμογή στις διατάξεις του π.δ. 118/2006 θα υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τα προς έγκριση σχεδι­αγράμματα με σχετικές αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις, προϋπολογισμούς, αποδεικτικά κατάθεσης κ.ά. κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2006 και σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46), ενώ θα προβλέπεται ότι θα εφαρμοστεί μία από τις εξής μεθόδους:
  α. Αν η νέα μεταλλική ή πλαστική δεξαμενή είναι μονού τοιχώματος κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ. 118, τότε θα εγκαθίσταται στη δεξαμενή σύστημα ελέγχου στάθμης δεξαμενής (ATG) με συναγερμό (alarm) για συνεχή καταμέτρηση του περιεχομένου και ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής (Αρθρο 9-6 α) του π.δ. 118).

  Στην περίπτωση αυτή, η στεγανότητα των φατνίων εκ μπετόν θα αναφέρεται στην υποβληθείσα προς έγκριση τεχνική έκθεση, ως προϋπόθεση για την αντικατάσταση της δεξαμενής. Στην Τεχνική έκθεση θα περιγράφονται οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν για την στεγανοποίηση του φατνίου (πχ η επάλειψη ειδικού στεγανοποιητικού επιχρίσματος ή άλλο πρόσφορο μέσο).

  Για την έκδοση της νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας στην περίπτωση αυτή, θα συνυποβάλλεται μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και φωτογραφίες που να αποδεικνύουν τις εργασίες στεγανοποίησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή της στεγανοποίησης του περιβλήμα­τος της δεξαμενής (φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας) στην οποία θα δηλώνει ότι ο ίδιος (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή η εταιρεία …. της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της παρούσης, ανέλαβε την κατασκευή της μόνωσης/ στεγανοποίησης της δεξαμενής και ότι κατά την κατα­σκευή της εφαρμόστηκαν οι τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν για τη στεγανοποίηση του φατνίου της.

  β. Αν η νέα μεταλλική ή πλαστική δεξαμενή είναι μονού τοιχώματος κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδια­γραφές του π.δ.118/2006, τότε ως εναλλακτική μέθοδος της (α) παραπάνω, αντί της τοποθέτησης ΑΤG μπορεί να γίνεται κατασκευή των προβλεπόμενων στην παρ. 6 γ) του άρθρου 9 του π.δ.118/2006, φρεατίων ελέγχου διαρροών (monitoringwells), αν η κατασκευή τους είναι τεχνικά εφικτή, εξοπλισμένων με αισθητήρες ελέγχου ατμών υδρογονανθράκων (hydrocarbon sensors) και συ­ναγερμό (alarm), ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής.

  Και στην περίπτωση αυτή, η στεγανότητα των φατ­νίων εκ μπετόν θα αναφέρεται στην υποβληθείσα προς έγκριση τεχνική έκθεση, ως προϋπόθεση για την αντικατάσταση της δεξαμενής. Στην Τεχνική έκθεση θα περιγράφονται οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν για την στεγανοποίηση του φατνίου (πχ η επάλειψη ειδικού στεγανοποιητικού επιχρίσματος ή άλλο πρόσφορο μέσο).

  Για την έκδοση της νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας και στην περίπτωση αυτή, θα συνυποβάλλεται μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και φωτογραφίες που να αποδεικνύ­ουν τις εργασίες στεγανοποίησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή της μόνωσης του περιβλή­ματος της δεξαμενής (φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας) στην οποία θα δηλώνει ότι ο ίδιος (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή η εταιρεία της οποίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της παρούσης, ανέλαβε την κατασκευή της στεγανοποίησης /μόνωσης της δεξαμενής και ότι κατά την κατασκευή της, εφαρμόστηκαν οι τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν για τη στεγανοποίηση του φατνίου της.

  γ. Αν η νέα δεξαμενή μεταλλική ή πλαστική είναι διπλού τοιχώματος κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του π.δ.118/2006, τότε η δεξαμενή θα εξο­πλίζεται με αισθητήρα ελέγχου του διακένου (interstitial monitoring) της δεξαμενής διπλού τοιχώματος συνδεδε­μένο σε πίνακα ελέγχου με συναγερμό (alarm) {Αρθρο 9-6 β) του π.δ. 118/2006}. Η εγκατάσταση συστήματος ΑΤΘ είναι στην περίπτωση αυτή προαιρετική και είναι στην διακριτική ευχέρεια του πρατηριούχου η εγκατά-στασή του, όχι μόνο για τον έλεγχο των διαρροών αλλά και για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων του πρατηρίου

 2. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγουμένης παρα­γράφου, εκτός από τα εφαρμοστέα μέτρα ανίχνευσης διαρροής πραγματοποιούνται και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στα παρελκόμενα της δεξαμενής που απο­βλέπουν στην προστασία έναντι διαρροών (τοποθέτηση απολύτως στεγανού φρεατίου δεξαμενής, ειδική διάταξη αποφυγής υπερχείλισης – overfillprotection, κ.λ.π.) σύμ­φωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ.118/2006.

Άρθρο 7
Προσαρμογή υφισταμένων φρεατίων δεξαμενών

 1. α. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, εντός των προθε­σμιών που αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Α, με κατάλληλες τεχνικές στεγανοποίησης (τσιμεντοκονία, επάλειψη ειδικού στεγανοποιητικού που να αντέχει στα καύσιμα ή με την εγκατάσταση νέων μεταλλικών ή πλαστικών φρεατίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του π.δ. 118/2006) η στεγανότητα όλων των φρεατίων των υφισταμένων δεξαμενών ώστε να λειτουργούν ως πε­ρίβλημα ανάσχεσης για τον εντοπισμό και την συγκρά­τηση τυχόν διαρροής.
  β. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης δεξαμενών ή ανακατασκευής της πλατείας (πλατφόρμας) ή τροπο­ποίησης των σωληνώσεων που περιλαμβάνει και το φρε­άτιο της δεξαμενής, πρέπει ταυτόχρονα το φρεάτιο να προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις του π.δ.118/2006 με σκοπό να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα των φρεατίων που υπάρχουν, ώστε να λειτουργούν ως πε­ρίβλημα ανάσχεσης για τον εντοπισμό και την συγκρά­τηση τυχόν διαρροής. Τα φρεάτια που τοποθετούνται στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι πλαστικά ή μεταλλικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στεγανοποιητικά παρεμβύσματα (entry boots) {Αρθρο 9 παρ. 3 α) του π.δ.118/2006}, σε όλες τις διαβάσεις σωληνώσεων από τα τοιχώματά τους
 2. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας συνυποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, φωτογραφίες και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τη στεγανοποίηση των φρεατίων, αντίστοιχη της δήλωσης που περιγράφεται στο άρθρο 6 παρ. α και παρ. β της παρούσας.

Άρθρο 8
Προσαρμογή φρεατίων αντλιών – διανομέων

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ή ανακατασκευής σε νησίδα αντλιών για την αναδιάταξη νησίδων ή αντι­κατάσταση αντλιών ή διανομέων πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα των φρεατίων που υπάρχουν, ώστε να λειτουργούν ως περίβλημα ανά­σχεσης για τον εντοπισμό και την συγκράτηση τυχόν διαρροής.

Τα φρεάτια που τοποθετούνται στις θέσεις αυτές πρέπει να είναι πλαστικά ή μεταλλικά και σε όλες τις δι­αβάσεις σωληνώσεων από τα τοιχώματα τους πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά στεγανοποιητικά παρεμβύσματα (entry boots) {Αρθρο 9 παρ. 6 ε) του π.δ.118/2006}.

Η ανίχνευση τυχόν διαρροών εντός των παραπάνω φρεατίων μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τεχνικά εφαρμόσιμο τρόπο που εγγυάται την ασφαλή ανίχνευση των διαρροών.

Άρθρο 9
Προσαρμογή σωληνώσεων από δεξαμενές προς τις αντλίες – διανομείς

Σε κάθε περίπτωση ανακατασκευής της πλατείας (πλατφόρμας) υπεράνω των μεταλλικών σωληνώσε­ων, επιβάλλεται η αντικατάσταση τους, εφόσον αυτές δεν έχουν αντικατασταθεί πρόσφατα, με σωληνώσεις πλαστικές ή μεταλλικές και προδιαγραφών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ.118/2006 και στις σχετικές, με αριθμ. πρωτ. Οικ 19086/1416/26.3.2007 και Οικ 46998/3352/6.8.2007 ερμηνευτικές Εγκυκλίους.

Άρθρο 10
Χρονοδιάγραμμα προσαρμογής

Οι προθεσμίες για την εφαρμογή των παραπάνω μέ­τρων για την προσαρμογή των πρατηρίων που λει­τουργούσαν ή έτυχαν άδειας ίδρυσης μέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ.118/2006 (ΦΕΚ 119 Α’/16.6.2006) στην παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. αυτού καθορίζονται στο Χρονοδι­άγραμμα Προσαρμογής που ακολουθεί στο Παράρτημα Α της παρούσας.

Άρθρο 11
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα παραρτή­ματα Α, Β, Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο σώμα αυτής.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων