Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ)

Διαφήμιση

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 31/12/2010 Αρ.Πρωτ.: Δ33Α5055146ΕΞ2010

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε Φ Κ. Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ Β. Δ/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ & Γ΄

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών ένταξης των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών στο μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου θέρμανσης, υπηρεσίες ελέγχου καθώς και διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από Αυτόνομους Σταθμούς Ενέργειας».

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2047/Β΄/31.12.2010), αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 5 του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής τουπρογράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 212/Α΄), με τον οποίο επέρχονταιτροποποιήσεις σε διατάξεις του ν.2960/2001 και σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:1.Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. ορίζονται οι δικαιούχοι για τη χρήση τουπετρελαίου θέρμανσης με συντελεστή 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο το οποίο χρησιμοποιείται κατά τηνέννοια της περίπτωσης β΄, της παρ. 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001.2.Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσηςπραγματοποιείται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίουθέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωσηένταξης στο εν λόγω Μητρώο.3.Με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών- μελώντου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. κατά την έκδοσητων παραστατικών αξίας και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης, στην ανάγκη αναγραφής τωνενδείξεων 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 για τις ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με υψηλόσυντελεστή ΕΦΚ, οπότε υπάγονται στις διαδικασίες επιστροφής της διαφοράς των συντελεστώνΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης. Αντίθετα οι ενδείξεις 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τηςΑ.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 δεν θα αναγράφονται στα παραστατικά αξίαςκαι διακίνησης που αφορούν σε ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ.4.Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζεται ο έλεγχος της νόμιμης διάθεσης και χρήσης τουπετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και οι σχετικές κυρώσεις. Η τελωνειακή αρχήπου πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 πρέπει να επικοινωνεί με τηΔ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ FAX 2107250113 πριν την έκδοση της πράξηςκαταλογισμού, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο καταλογιζόμενος έχει ήδη υποπέσει σεπαράβαση του άρθρου 147 παράγραφος 9 εδάφιο α΄ του νόμου Ν.2960/01, οπότε επιβάλλεταιαπό την τελωνειακή αρχή σωρευτικά και η ποινή της διαγραφής του καταλογιζόμενου από τομητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Για τον ίδιο σκοπό, οι πράξεις καταλογισμού βάσει του άρθρου 147παράγραφος 9 του Ν.2960/01 θα αποστέλλονται άμεσα μετά την έκδοσή τους (αυθημερόν) στηνΔ/ση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε στο ίδιο FAX. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχήεκδίδει καταλογιστική πράξη που περιλαμβάνει πλην της ποινής του άρθρου 147 παράγραφος 9του Ν.2960/01 εδάφιο α΄ και την ποινή της διαγραφής του καταλογιζομένου από το μητρώοΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., η διαγραφή θα κοινοποιείται από την εκδούσα Τελωνειακή αρχή άμεσα και στη Δ/νση30η Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ θα ενημερώνεταισχετικά και η Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ στο ίδιο φαξ.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. ν.3899/2010, οιεκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης των περιόδων 15.2.2008 μέχρι 15.5.2008, από15.10.2008 μέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 μέχρι 15.5.2010 και από 15.10.2010 μέχρι 31.12.2010τακτοποιούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.Ως εκ τούτου, για τις τελωνισθείσες μέχρι 31/12/2010 ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οιοποίες είτε έχουν εξαχθεί από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην τελικήκατανάλωση, είτε παραμένουν στις φορολογικές αποθήκες, θα τηρηθεί η διαδικασία επιστροφήςτων φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι 31/12/2010 διατάξεις.Επιπλέον για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που έχουν τελωνισθεί μέχρι 31/12/2010θα εφαρμόζεται η δεκαήμερη πίστωση για την επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της Δήλωσης

ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την έναρξη ισχύος του ν.3899/2010.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. Δ33Α5055143ΕΞ2010/ 31-12-2010Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2047/Β΄/31.12.2010), αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 5 του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής τουπρογράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», (ΦΕΚ 212/Α΄), με τον οποίο επέρχονταιτροποποιήσεις σε διατάξεις του ν.2960/2001 και σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. ορίζονται οι δικαιούχοι για τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης με συντελεστή 21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο το οποίο χρησιμοποιείται κατά τηνέννοια της περίπτωσης β΄, της παρ. 2, του άρθρου 73, του ν.2960/2001. 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται από επιτηδευματίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίουθέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωσηένταξης στο εν λόγω Μητρώο. 3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών- μελών του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. κατά την έκδοσητων παραστατικών αξίας και διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης, στην ανάγκη αναγραφής τωνενδείξεων 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 για τις ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με υψηλόσυντελεστή ΕΦΚ, οπότε υπάγονται στις διαδικασίες επιστροφής της διαφοράς των συντελεστώνΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης. Αντίθετα οι ενδείξεις 2.4 και 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τηςΑ.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/ 14.2.2008 δεν θα αναγράφονται στα παραστατικά αξίαςκαι διακίνησης που αφορούν σε ποσότητες που έχουν εκτελωνισθεί με χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ. 4. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 καθορίζεται ο έλεγχος της νόμιμης διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και οι σχετικές κυρώσεις. Η τελωνειακή αρχήπου πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 πρέπει να επικοινωνεί με τηΔ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ FAX 2107250113 πριν την έκδοση της πράξηςκαταλογισμού, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο καταλογιζόμενος έχει ήδη υποπέσει σεπαράβαση του άρθρου 147 παράγραφος 9 εδάφιο α΄ του νόμου Ν.2960/01, οπότε επιβάλλεταιαπό την τελωνειακή αρχή σωρευτικά και η ποινή της διαγραφής του καταλογιζόμενου από τομητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Για τον ίδιο σκοπό, οι πράξεις καταλογισμού βάσει του άρθρου 147παράγραφος 9 του Ν.2960/01 θα αποστέλλονται άμεσα μετά την έκδοσή τους (αυθημερόν) στηνΔ/ση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε στο ίδιο FAX. Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχήεκδίδει καταλογιστική πράξη που περιλαμβάνει πλην της ποινής του άρθρου 147 παράγραφος 9του Ν.2960/01 εδάφιο α΄ και την ποινή της διαγραφής του καταλογιζομένου από το μητρώοΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., η διαγραφή θα κοινοποιείται από την εκδούσα Τελωνειακή αρχή άμεσα και στη Δ/νση30η Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ θα ενημερώνεταισχετικά και η Διεύθυνση 33η Ελέγχου Τελωνείων Τμήμα Ε΄ στο ίδιο φαξ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. ν.3899/2010, οιεκκρεμείς συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης των περιόδων 15.2.2008 μέχρι 15.5.2008, από15.10.2008 μέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 μέχρι 15.5.2010 και από 15.10.2010 μέχρι 31.12.2010τακτοποιούνται με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.Ως εκ τούτου, για τις τελωνισθείσες μέχρι 31/12/2010 ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οιοποίες είτε έχουν εξαχθεί από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην τελικήκατανάλωση, είτε παραμένουν στις φορολογικές αποθήκες, θα τηρηθεί η διαδικασία επιστροφήςτων φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι 31/12/2010 διατάξεις.Επιπλέον για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που έχουν τελωνισθεί μέχρι 31/12/2010θα εφαρμόζεται η δεκαήμερη πίστωση για την επιβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπώνεπιβαρύνσεων της Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), σύμφωνα με τα ισχύοντα πριν την έναρξη ισχύος τουν.3899/2010.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων