Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054-2002 και όρια προστίμου 29/3/2011

Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054-2002 και όρια προστίμου 29/3/2011

Διαφήμιση

ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156 ΦΕΚ 1039/Β/ 7.7.2010
Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζη­τήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του Νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πε­τρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 230 Α’) όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτού.
  β. Του Νόμου 3335/2005 «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθμιση Θε­μάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 95Α’).
  γ. Του Νόμου 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική αγο­ρά Βιοκαυσίμων και άλλων Ανανεωσίμων Καυσίμων», (ΦΕΚ 304Α’), όπως ισχύει.
  δ. Του Νόμου 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγω­γής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 8Α’), και ειδικό­τερα της παραγράφου 5.α του άρθρου 34 αυτού.
  ε. Του Νόμου 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του Ν.7 03/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α’) και ειδικότερα των άρθρων 30 και 31 αυ­τού.
  στ. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ­πουργών», (ΦΕΚ 214Α’), του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (ΦΕΚ 221Α’), του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδι­οτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α’), της απόφασης του Πρωθυπουρ­γού αριθ. 2876/7-10-09 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (ΦΕΚ 2234B’) και της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 52167/21-12-09 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργει­ας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ 2514B’).
  ζ. Του Π.Δ 27/1996 «Συγχώνευση του Υπουργείου Του­ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 19Α’) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού», (ΦΕΚ 85Α’) και ισχύει.
  η. Του Π.Δ 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο­μηχανίας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168Α’) όπως τροποποι­ήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154Α’) και του Π.Δ. 134/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Σύσταση Τμήματος Διευκό­λυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 193Α’).
  θ. Του Π.Δ 54/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) του Υπουργείου Ανά­πτυξης», (ΦΕΚ 58Α’).
  ι. Του Νόμου 3325/2005, «Ίδρυση και λειτουργία βιομη­χανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 68Α’), όπως ισχύει.
  ια. Του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμο­διότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», (ΦΕΚ 80Α’).
  ιβ. Του Νόμου 2465/1997 «Θέματα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 28Α’).
  ιγ. Του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α’) «Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσε­ως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (ΦΕΚ 150 Α’) και του Π.Δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 303Α’), όπως τροποποι­ήθηκαν με το Π.Δ. 509/1984 (ΦΕΚ 181Α’), το Π.Δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προ-υποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσε­ων μετά των οδών» (ΦΕΚ 69 Α’), το Π.Δ. 401/1993 (ΦΕΚ 170Α’) και το Π.Δ. 125/1992 (ΦΕΚ 56Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 143/89 ( ΦΕΚ 69Α’) και κατάργηση διατάξεων του Π.Δ. 327/1992 (ΦΕΚ 163Α’)».
  ιδ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Φ15/οικ.7818/618/14-4-2005 (ΦΕΚ 542Β’) «Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις δι­ατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α”.
  ιε. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ2/16750/7-9-2005 «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306B’ ), όπως ισχύει.
  ιστ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΙ/Τμήμα Β/12565/12-6-2007 «Κανονισμός Τήρησης Απο­θεμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 1015B’).
  ιζ. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/14056/28.6.2007, «Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) – Μητρώο Ελε­γκτών», (ΦΕΚ 1199B’).
  ιη. Της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. ΔΕΔΑΚ/15930/ 25.7.2007, «Διαδικασία και χρόνος διεξα­γωγής του ελέγχου των ΚΕΔΑΚ, τεχνικά και άλλα ζητή­ματα αυτού, διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων και επιβολής κυρώσεων», (ΦΕΚ 1345B’).
 2. Το έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. Δ1/Α/οικ.9585/4-5-2009 «Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Διευκρινήσεις σχετικά με τα αυτόμα­τα μηχανήματα πώλησης υγρών καυσίμων».
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε;

Άρθρο 1

Κατηγορίες Παραβάσεων

Ορίζουμε σε κατηγορίες τις παραβάσεις των δια­τάξεων του νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και καθορίζουμε τη διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επιμέρους πα­ράβασης εντός των ορίων του άρθρου 17 του ίδιου νό­μου, όπως αυτός ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως ακολούθως:

  1. Έλλειψη άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λει­τουργίας διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, ασφάλτου, αγωγών μεταφοράς αργού πετρελαίου και πετρελαι­οειδών προϊόντων, εμφιάλωσης υγραερίων καθώς και Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων.
  2. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας ή λειτουργία χωρίς άδεια για την οποία, όμως, έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή επέ­κτασης.
  3. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας.

   Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώ­νονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστά­σεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως περιγράφεται υπό τα ανωτέρω 1 και 2 στοιχεία, ή όταν από την παράβαση δημιουρ­γείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

   Στις ανωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες πα­ραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  4. Έλλειψη άδειας του Ν. 3054/2002, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προ­ϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου

   Κυρώσεις

   4.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπι­στώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων, όταν από την παράβαση δη­μιουργείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07(ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

   4.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπι­στώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγ­γελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιό­ποινης πράξης.

   4.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκ­δοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

   Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

   4.4 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

   Άδεια Αδειοδοτούσα Αρχή Πρόστιμο
   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Διύλισης 1.000.000 έως 1.500.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Εμπορίας 600.000 έως 1.000.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 1.000.000 έως 1.500.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια απευθείας προμήθειας 60.000 έως 100.000 ΕΥΡΩ

   από τα διυλιστήρια ή από εισα­γωγές
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Διάθεσης Bιοκαυσίμων 100.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ

   Άδεια Λιανικής Εμπορίας:
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου 15.000 έως 30.000 ΕΥΡΩ

   Υγρών καυσίμων
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων κίνησης 15.000 έως 30.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια πωλητή πετρελαίου Θέρ­μανσης 15.000 έως 30.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου 15.000 έως 30.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 20.000 έως 40.000 ΕΥΡΩ

   4.5 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημέ­νη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αι­τιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάτα­ξη της παραγράφου 4.3 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 ΕΥΡΩ.

  5. Λειτουργία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της άδειας του ν.3054/2002, για την άσκηση των δραστηριο­τήτων διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, εμπορίας και λι­ανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές, και εμφιάλωσης υγραερίου.

   Κυρώσεις

   5.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπι­στώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιο­χής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕ-ΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

   5.2 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Νομάρχη αν ο τε­λευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρ­χής.

   Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

   5.3 Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

   Άδεια Αδειοδοτούσα Αρχή Πρόστιμο
   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Διύλισης 600.000 έως 1.000.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Εμπορίας 500.000 έως 800.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 600.000 έως 1.000.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές 50.000 έως 80.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Διάθεσης Bιοκαυσίμων 60.000 έως 100.000 ΕΥΡΩ

   Άδεια Λιανικής Εμπορίας:
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου Υγρών καυσίμων 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια πωλητή πετρελαίου Θέρμανσης 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια διανομής εμφιαλωμένου Υγραερίου 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 έως 30.000 ΕΥΡΩ

   5.4 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημέ­νη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αι­τιολογημένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάτα­ξη της παραγράφου 5.2 του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 ΕΥΡΩ.

   5.5 Οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτω­ση που έχει υποβληθεί πριν τη λήξη της υφισταμένης άδειας αίτηση ανανέωσής της, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά, και δεν έχει εκ­δοθεί ακόμη απόφαση επ’ αυτής από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

  6. Μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην άδεια του Ν. 3054/2002, για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, διάθεσης βιο­καυσίμων, εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαι­οειδών προϊόντων, μεταφοράς με αγωγό, απευθείας προμήθειας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και εμφιάλωσης υγραερίου.

   Κυρώσεις

   6.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις δια­πιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ το κλιμάκιο των ελεγκτών μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγει έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργεί­ται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

   6.2 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις δια­πιστώνονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμε­σα τον φάκελο με τη διαπιστωθείσα παράβαση στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά­φων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

   6.3 Σε περίπτωση που η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των αδειών σχετίζεται με την προστασία της εθνικής ασφάλειας, την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της:
   i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταί­ου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.200.000 έως 1.500.000 ΕΥΡΩ και επί πλέον.
   ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
   Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

   Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνή­γορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Κατανα­λωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

   6.4 Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κα­τηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο­ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 100.000ΕΥΡΩ έως 1.500.000ΕΥΡΩ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

   Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας και υπό­χρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογη­μένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ­γειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 50.000ΕΥΡΩ έως 1.000.000ΕΥΡΩ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

   Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας και υπόχρεος προς τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν τηρεί την υποχρέωσή του για μία ή περισσότερες κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο­ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο από 20.000ΕΥΡΩ έως 500.000ΕΥΡΩ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας

   Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της πα­ραγράφου 6.4 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

   6.5 Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβο­λής δελτίων συλλογής στοιχείων και πληροφοριών σχε­τικά με την α)άσκηση δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου που είναι απαραίτητα για το στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και β)περιοδική αναφο­ρά Αποθεμάτων Ασφαλείας (μηνιαία και ετήσια), όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 και 8 του Κανονισμού Τήρη­σης Αποθεμάτων Ασφαλείας, ισχύουν τα ακόλουθα:
   [icon type=”icon-dot”] Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας διύλισης δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελ­τία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 15.000ΕΥΡΩ.
   [icon type=”icon-dot”] Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελ­τία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 10.000ΕΥΡΩ.
   [icon type=”icon-dot”] Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα τα παραπάνω δελτία συλλογής στοιχείων, επιβάλλεται με αιτιολογη­μένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόστιμο 5.000ΕΥΡΩ.
   [icon type=”icon-dot”] Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπόχρεοι, παρά το επιβληθέν πρόστιμο, δε συμμορφώνονται και συνεχίζουν να μην αποστέλλουν τα δελτία συλλογής στοιχείων για προγενέστερες περιόδους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 5.000ΕΥΡΩ για κάθε μήνα παράβασης.
   [icon type=”icon-dot”] Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της πα­ραγράφου 6.5 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα χρηματικά πρόστιμα διπλασι­άζονται.

   6.6 Σε περίπτωση μη τήρησης των ακολούθων όρων και προϋποθέσεων των αδειών, σχετικών με τη διαθεσι­μότητα των αποθηκευτικών χώρων, των μεταφερομένων δοχείων και των μεταφορικών μέσων, καθώς και των άλλων απαιτήσεων που περιγράφονται κατωτέρω:
   i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, εφόσον ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:
   α. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ για κάθε μεταφορικό μέσο που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του.
   β. Πρόστιμο 5.000 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο αποθηκευτι­κών χώρων που δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της αδείας του. Σε περίπτωση που κατά τους ως άνω υπολογι­σμούς, προκύψει ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 ΕΥΡΩ, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000ΕΥΡΩ.
   γ. Πρόστιμο 50.000 έως 100.000 ΕΥΡΩ στον κάτοχο άδειας εμπορίας υγραερίων (Κατηγορίας Γ’) στην περίπτωση που διακινεί εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να διαθέ­τει τον αριθμό των 30.000 επαναπληρούμενων φιαλών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, περίπτωση δ’ του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
   δ. Πρόστιμο 10.000 έως 100.000 ΕΥΡΩ για την έλλειψη από πλευράς εμφιαλωτηρίου υγραερίων, σύμβασης με αδειούχο εταιρεία εμπορίας υγραερίου, εφόσον εμφι­αλώνεται υγραέριο κυριότητάς της.
   ε. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ σε κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι εμφιαλώνουν ή δια­θέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες, είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εμπορίας Υγραερίων (άρθρο 9 παράγραφος 2 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει).
   στ. Πρόστιμο 30.000 έως 150.000 ΕΥΡΩ σε κατόχους Άδει­ας Εμφιάλωσης Υγραερίου οι οποίοι διαθέτουν υγρα­έριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες σε τελικούς καταναλωτές.
   ii. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρ­χής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή ορι­στικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.
   Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδει­ες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
   Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

   6.7 Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας δεν τηρεί, πλην των προαναφερθέντων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου όρων και προϋποθέσεων, τους λοιπούς γενικούς ή ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της αδεί­ας του καθώς και τις υποχρεώσεις του, που είτε περιλαμ­βάνονται στην άδεια είτε η τήρησή τους προβλέπεται και επιβάλλεται βάσει των κείμενων διατάξεων, εξαιρουμένων των διατάξεων που προβλέπουν καθορισμό ανταποδοτι­κού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002:
   i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογημένη απόφαση του τελευταίου, επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

   Άδεια Κατώτατο Ανώτατο Όριο 
   [icon type=”icon-dot”] Όριο Άδεια Διύλισης 50.000 ΕΥΡΩ 1.000.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Μεταφοράς με αγωγό 50.000 ΕΥΡΩ 1.000.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Εμπορίας 30.000 ΕΥΡΩ 700.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια απευθείας προμήθειας 15.000 ΕΥΡΩ 100.000 ΕΥΡΩ

   από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Διάθεσης Bιοκαυσίμων 15.000 ΕΥΡΩ 100.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων 15.000 ΕΥΡΩ 100.000 ΕΥΡΩ
   [icon type=”icon-dot”] Άδεια Λιανικής Εμπορίας 15.000 ΕΥΡΩ 100.000 ΕΥΡΩ

          ii. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του οικείου Νομάρχη, αν ο τελευταίος είναι αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

   Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

   6.8 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή εφόσον αρμόδιος για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι ο Νομάρχης, με αιτιολογη­μένη απόφαση του τελευταίου, διπλασιάζεται το επι­βαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω και επί πλέον εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6.3., εδάφιο ii του παρόντος. Σε περίπτωση διπλασιασμού του προστίμου, το ανώτατο όριο αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.500.000 ΕΥΡΩ.

  7. Μη επίδειξη των αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας και άσκησης δραστηριότητας καθώς και κάθε άλλου πι­στοποιητικού, εγγράφου και στοιχείου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3335/2005, όπως ισχύει.

   Κυρώσεις

   7.1 Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώ­νονται από τα ΚΕΔΑΚ, το κλιμάκιο των ελεγκτών ζητεί από τον ελεγχόμενο ιδιοκτήτη / εκμεταλλευτή της εγκατά­στασης ή ασκούντα την δραστηριότητα, την εντός τριών εργασίμων ημερών υποβολή των στοιχείων στη ΔΕΔΑΚ.

   7.2 Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία αυτά, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμεσα το φάκελο με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, για την επιβολή, κατά περίπτωση, των κυρώσεων των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά­φων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν παράβαση του άρθρου 16 του Ν. 3054/2002 και κάθε άλλης αξιόποινης πράξης.

   7.3 Αν τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου που δεν υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμί­ας αφορούν στις τιμές αγοράς και πώλησης ανά είδος προϊόντος καθώς και στις χορηγούμενες εκπτώσεις και στις συμφωνίες που συνάπτουν οι επιχειρήσεις λιανι­κής εμπορίας με τους προμηθευτές τους, σχετικά με τις προς αυτούς χορηγούμενες εκπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 Ευρώ.

   Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λοιπές σχετικές παραβάσεις εκ μέρους του ελεγχομένου, η ΔΕΔΑΚ δι­αβιβάζει τον φάκελο στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, ιδίως Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας.

  8. Μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των πε­τρελαιοειδών προϊόντων.

   Κυρώσεις

   8.1 Όταν τα δείγματα καυσίμων, που λαμβάνονται από τα ΚΕΔΑΚ κατά τους επιτόπιους ελέγχους αυτών, προκύπτουν από τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μη κανονικά, σύμ­φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ανω­τάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), λόγω ανάμειξής τους με άλλα προϊόντα ή ουσίες, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επι­βάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:

   Πίνακας 8.1α: Είδος Προϊόντων – Ποσοστό Ανάμειξης – Πρόστιμο

Είδος ελεγχομένου προϊόντος

Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

Ποσοστό Ανάμειξης (%) κατ’ όγκον

Πρόστιμο σε ευρώ (ΕΥΡΩ)

A. Πετρέλαιο κίνησης ή

α. Πετρέλαιο θέρμανσης

Μέχρι και 0,50%

15.000 ΕΥΡΩ

Φωτιστικό πετρέλαιο

ή Κηροζίνη θέρμανσης

Άνω του 0,50% έως και 4,00%

Άνω των 15.000 ΕΥΡΩ έως και 42.407 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.1)

Άνω του 4,00%

Ανώτατο Όριο 234.322 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.2)

β. Πετρέλαιο ναυτιλίας

Μέχρι και 0,50%

30.000 ΕΥΡΩ

ή πετρέλαιο παράνομης διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη, λαθραίας εισαγωγής κ.λπ.)

Άνω του 0,50% έως και 4,00%

Άνω των 30.000 ΕΥΡΩ έως και 84.814 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.3)

Άνω του 4,00%

Ανώτατο Όριο 613.589 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.4)

Β.Πετρέλαιο θέρμανσης

α. Πετρέλαιο ναυτιλίας

Μέχρι και 2,00%

20.000 ΕΥΡΩ

ή Κηροζίνη θέρμανσης

Άνω του 2,00%

έως και 10,00%

Άνω των 20.000 ΕΥΡΩ έως και 64.682 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.5)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

429.723 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.6)

β. Πετρέλαιο παράνομης

Μέχρι και 2,00%

40.000 ΕΥΡΩ

διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη, λαθραίας εισαγωγής κ.λπ.)

Άνω του 2,00% έως και 10,00%

Άνω των 40.000 ΕΥΡΩ έως και 117.246 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.7)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

685.419 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.8)

Γ. Βενζίνη οποιουδήποτε

α. Βενζίνη άλλου τύπου

Μέχρι και 2,00%

15.000 ΕΥΡΩ

τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100 RON, βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

της αγοράς

Άνω του 2,00% έως και 10,00%

Άνω των 15.000 ΕΥΡΩ έως και 25.038 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.9)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο

159.243 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.10)

β. Βενζίνη παράνομης

Μέχρι και 1,50%        25.000 ΕΥΡΩ

διακίνησης

Άνω του 1,50%

έως και 10,00%

Άνω των 25.000 έως και 53.093 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.11)

Άνω του 10,00%

Ανώτατο Όριο 304.850 ΕΥΡΩ

(βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.12)

Η κλιμάκωση των προστίμων και ο τρόπος υπολογισμού αυτών κατά περίπτωση παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Πίνακας 8.1β: Είδος Προϊόντων – Ανάμειξη με άλλο προϊόν – Πρόστιμο

Είδος ελεγχόμενου προϊόντος

Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

Πρόστιμο σε ευρώ (ΕΥΡΩ) (ανάλογα ιδίως με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και το βαθμό υπαιτιότητας )

A. Πετρέλαιο κίνησης ή

α. Νερό                          5.000-100.000 ΕΥΡΩ

Φωτιστικό πετρέλαιο

Β. Πετρέλαιο θέρμανσης ή Κηροζίνη θέρμανσης

Γ. Βενζίνη οποιουδήποτε τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100RON, βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

β. Ελαφρύτερα πετρελαϊκά κλάσματα ή διαλύτες, πλην των  περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στον πίνακα 8.1α.

100.000-500.000 ΕΥΡΩ

γ. Βαρύτερα κλάσματα (π.χ λάδια κ.λ.π) ή άλλα προϊόντα  ή ουσίες  μη ρητά αναφερόμενα στις περιπτώσεις του πίνακα

8.1α και 8.1β

30.000-200.000 ΕΥΡΩ

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει μη κανονι­κότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοιχεία Α, Β, Γ που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες λόγω ανάμειξής τους με συνδυασμό προϊόντων ή ουσιών από τα προαναφερόμενα στους πίνακες 8.1α και 8.1β τότε:

  Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε προϊόν ανάμειξης, υπολογιζόμενο βάσει των προαναφερομένων. Το συνολικό ύψος του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 750.000 ΕΥΡΩ.

 2. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοι­χεία Α, Β, Γ, και η γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ. δεν προσδι­ορίζει προϊόν και ποσοστό ανάμειξης, αλλά αναφέρει τα στοιχεία απόκλισης του καυσίμου από τις επίσημες προδιαγραφές του Κράτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα­τικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως και 150.000 ΕΥΡΩ, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.
 3. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας άλλων υγρών καυσίμων που διακινούνται στην αγορά όπως, κηροζίνης αεροπλάνων, πετρελαίου ναυτιλίας, μαζούτ, αυτούσιων βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεωσίμων καυσίμων, μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που κα­θορίζεται στις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως και 150.000 ΕΥΡΩ, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.

  8.2 i. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 100% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακί­νησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων.

  ii. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 200% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις Εταιρειών Διύλισης.

  iii. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει, λόγω προσαύξησης του προστίμου, ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 ΕΥΡΩ, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 ΕΥΡΩ.

  8.3 Σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται σοβαρή, με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

  Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

  Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

  8.4 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνουν σε προσω­ρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγουν έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουρ­γού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

  8.5 Στην περίπτωση που οι έλεγχοι για την ποιότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων πραγματοποιούνται σε βυτιοφόρα οχήματα και προκύψουν σοβαρές ενδείξεις επικινδυνότητας του αποθηκευμένου ή διακινουμένου προϊόντος, τότε ακολουθείται η διαδικασία της δειγμα­τοληψίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’). Στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας γίνεται μνεία κάθε σταδίου της διαδικασίας που ακολουθείται, ιδίως αποσφράγιση διαμερίσματος ή τμήματος βυτι­οφόρου, λήψη δείγματος και επανασφράγιση από το κλιμάκιο. Περαιτέρω ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας.

  8.6 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν κατά τους επιτόπιους ελέγ­χους τους να λαμβάνουν δείγματα από αυτόματα μη­χανήματα πώλησης υγρών καυσίμων. Τα δείγματα αυτά ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στην πα­ρούσα παράγραφο. Για τη δειγματοληψία ακολουθείται η διαδικασία της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-7-2007, πλην των προβλέψε­ων για την υπογραφή από τον ελεγχόμενο και για το δείγμα που παραδίδεται στον ελεγχόμενο. Στην περί­πτωση αυτή, όπου απαιτείται βεβαίωση του σημείου εγκατάστασης καθώς και υπογραφή ελεγχομένου, και δεν παρίσταται ο ελεγχόμενος ή προστηθείς του, υπο­γράφει ο Επικεφαλής του κλιμακίου, και δεν λαμβάνεται δείγμα πρατηριούχου. Η βεβαίωση του σημείου εγκα­τάστασης αποδεικνύεται και από την απόδειξη αγοράς του καυσίμου.

  8.7 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου:
  i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα χρηματικά πρόστιμα διπλασιάζονται.

  Στις περιπτώσεις που ο διπλασιασμός του χρημα­τικού προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ΕΥΡΩ, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 ΕΥΡΩ.
  ii. α) Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρηθεί­σης της νόμιμης διαδικασίας, διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες. Για τον καθορισμό της διάρκειας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως, η συχνότη­τα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.

  Η προαναφερόμενη σφράγιση λαμβάνει χώρα σύμφω­να με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B της πα­ρούσας και διενεργείται από ΚΕΔΑΚ, που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  β) Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

  Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

  Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνή­γορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Κατανα­λωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

  8.8 Μετά την επιβεβαίωση από το Γ.Χ.Κ. της μη κανο­νικότητας της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊό­ντων, και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, η ΔΕΔΑΚ κοινοποιεί το σχετικό φάκελο:
  [icon type=”icon-dot”] Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
  [icon type=”icon-dot”] Στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
  [icon type=”icon-dot”] Στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουρ­γείου Οικονομικών.
  [icon type=”icon-dot”] Στην Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενι­κής Γραμματείας Καταναλωτή.

 1. Παραβάσεις σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς.
  Οι παραβάσεις αυτές αφορούν στον έλεγχο, σε χερ­σαία ή πλωτά μέσα μεταφοράς, των ακολούθων:
  α. Τις άδειες βάσει των οποίων επιτρέπεται η διακί­νηση και η μεταφορά των προϊόντων και αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή των μέσων μεταφοράς.
  β. Τα σχετικά παραστατικά αγοράς ή παραγγελίας ή πώλησης της ποσότητας προϊόντος που διακινείται.
  γ. Τη διαπίστωση ότι ο τύπος των διακινουμένων προ­ϊόντων και ο τόπος προορισμού τους συμφωνούν με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
  δ. Την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να ισχύουν κατά τη μεταφορά επικίνδυνων υλι­κών.
  ε. Τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφό­ρων.
  στ. Την κατοχή της προβλεπόμενης άδειας οδηγού και του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
  ζ. Τη βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας για τις πε­ριπτώσεις όπου οι οδηγοί των μέσων μεταφοράς, δεν είναι και ιδιοκτήτες αυτών, από την οποία προκύπτει ότι εργάζονται ως οδηγοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση ιδιοκτήτη των μέσων μεταφοράς.
  η. Την κίνηση των μέσων μεταφοράς με προορισμό αποθηκευτικούς χώρους ή την φόρτωση / εκφόρτωση σε χώρους, που είτε ανήκουν στους έχοντες τη νόμιμη άδεια εμπορίας είτε αποτελούν χώρους των πελατών τους.
  θ. Το εμπορικό σήμα στα μεταφορικά μέσα του κα­τόχου της αδείας εμπορίας, ο οποίος τα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα και τα ειδικά σήματα για τα με­ταφορικά μέσα των εταιρειών εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων.

  Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστω­θεί παράβαση από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει άμε­σα τον φάκελο στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι­νωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η παράβαση, καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπως ΥΠ.Ε.Ε., Διεύθυνση Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας κ.λ.π.

 2. Μη τήρηση των υποχρεώσεων ανάρτησης εμπορι­κών σημάτων των πρατηρίων
  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω παραβάσεις διαπιστώ­νονται από τα ΚΕΔΑΚ, η ΔΕΔΑΚ διαβιβάζει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της αρμοδιότητάς της.
 3. Μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

  Κυρώσεις
  Σε περίπτωση μη τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης με αυτόματα μηχα­νήματα, επιβάλλεται στους παραβάτες, με απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από 15.000 ΕΥΡΩ έως 20.000 ΕΥΡΩ. Το ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπη­ρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ από τη ΔΟΥ του νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται.

 4. Παρεμπόδιση του ελέγχου εκ μέρους του ελεγχό­μενου ή οργάνων του.

  Κυρώσεις
  Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται χρηματικό πρόστι­μο από 20.000 έως και 50.000ΕΥΡΩ, με βάση τα κριτήρια της παρ.1.α. του άρθρου 17 του ν.3054/2002, και επί πλέον ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα σύμφω­να με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).

  Άρθρο 2
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  1. Στην περίπτωση που τα ΚΕΔΑΚ διενεργούν επί τό­που προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων και στις εγκαταστάσεις υπάρχουν αποθηκευμένα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές ποιό­τητας τότε:
  α. Αν ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής των εγκατα­στάσεων εντός 25 ημερών:
  [icon type=”icon-dot”] προσκομίσει στη ΔΕΔΑΚ και την Αδειοδοτούσα Αρχή, την άδεια ή τα σχετικά δικαιολογητικά (περίπτω­ση έλλειψης ή λήξης της ισχύος της άδειας) ή
  [icon type=”icon-dot”] λάβει τα κατάλληλα μέτρα και προσκομίσει τα σχε­τικά αποδεικτικά παραστατικά (περίπτωση μη τήρησης των όρων των αδειών), τότε με βάση τα Υποδείγματα ΣΤ’ και Ζ’ του άρθρου 11 της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης ΔΕΔΑΚ/15930/25-7-2007 (ΦΕΚ 1345Β’), συ­γκροτείται ΚΕΔΑΚ, με έργο τη διενέργεια της αποσφρά­γισης των εγκαταστάσεων, και η ΔΕΔΑΚ ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή/και εκμεταλλευτή των εγκαταστάσεων για την ημερομηνία και ώρα που αυτή θα λάβει χώρα.

        β) Άν ο ιδιοκτήτης ή/και ο εκμεταλλευτής των εγκα­ταστάσεων εντός 25 ημερών:
  [icon type=”icon-dot”] δεν προσκομίσει στη ΔΕΔΑΚ και την Αδειοδοτούσα Αρχή, την άδεια ή τα σχετικά δικαιολογητικά ( περίπτω­ση έλλειψης ή λήξης της ισχύος της άδειας) ή
  [icon type=”icon-dot”] δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα και δεν προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά (περίπτωση μη τήρησης των όρων των αδειών), τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία:
  Κατά την εικοστή έκτη (26η) ημέρα μετά την επιβο­λή της σφράγισης, το κλιμάκιο που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, μεταβαίνει στο χώρο της εγκατάστασης και αποσφραγίζει την εγκατάσταση και επιβλέπει τη δια­δικασία απομάκρυνσης των αποθηκευμένων προϊόντων από το χώρο.

  Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των προϊόντων, σφραγίζει εκ νέου τις εγκαταστάσεις έως ότου να εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

  Κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σφράγιση, ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται να μην διαθέτει τα προϊόντα που βρίσκο­νται εντός των σφραγισμένων εγκαταστάσεων προς κατανάλωση, και να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων.

  Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφράγισης, αν κρίνεται αναγκαίο, καλείται για συνδρομή η οικεία Αστυνομική Αρχή.

  Σε οποιαδήποτε περίπτωση σφράγισης, αν διαπιστω­θεί ότι ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκα­τάστασης, διαρρήξει ή βλάψει την σφραγίδα, τότε τι­μωρείται βάσει των άρθρων 458 και 178 του Ποινικού Κώδικα.

       2. Στην περίπτωση που τα ΚΕΔΑΚ διενεργούν επί τό­που προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρε­λαιοειδών προϊόντων, λόγω παραβάσεων που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινουμένων και αποθηκευμένων καυσίμων, ισχύουν τα εξής:

           α. i. Ο ιδιοκτήτης ή/και εκμεταλλευτής της εγκατά­στασης είναι υπεύθυνος για:
  [icon type=”icon-dot”] τη μη διάθεση του προϊόντος προς κατανάλωση και
  [icon type=”icon-dot”] τη μη αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. Μετά την επιβεβαίωση των παραβάσεων από το Γ.Χ.Κ. ισχύουν όσα αναγράφονται στο Ν.Δ. 136/46, Κεφάλαιο Ζ, άρθρα 52-54, σχετικά με τον ορισμό των δαπανών μεταφοράς και φύλαξης, την κατάσχεση, εκποίηση ή δήμευση των προϊόντων με απόφαση του Εισαγγελέα.

                ii. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή και εκμεταλλευ­τής της εγκατάστασης δεν αποδεχθεί ή παραιτηθεί από τις ευθύνες του, τότε παραδίδει το αποθετήριο έγγρα­φο ή και φορτωτική των προϊόντων και συμφωνεί στη μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων υπέρ του Δημοσίου. Τα προϊόντα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση των προϊόντων από την εγκατάσταση. Η απομάκρυνση των προϊόντων γίνεται παρουσία ΚΕΔΑΚ.

  Τα προϊόντα μεταφέρονται και περιέρχονται στην ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής της περιφέρειας στην οποία εντοπίσθηκε η παράβαση μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του Γ.Χ.Κ. και της απόφασης του Ει­σαγγελέα.

  Μετά την οριστική διαπίστωση της παράβασης, τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη της Τελωνειακής Αρ­χής σε Διυλιστήριο για επαναδιύλιση και στην συνέχεια η Τελωνειακή Αρχή προβαίνει σε πλειστηριασμό αυτών, από δε το πλειστηριασμό καταβάλλεται η δαπάνη της επαναδιύλισης και το υπόλοιπο εισάγεται ως Δημόσιο Έσοδο στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

          β. Στις περιπτώσεις που δια των παραβάσεων που εντοπίζουν τα ΚΕΔΑΚ προκύπτουν υπόνοιες για λαθρε­μπορία, η ΔΕΔΑΚ ειδοποιεί άμεσα την αρμόδια υπηρε­σία της ΥΠΕΕ και την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

  Στις περιπτώσεις όπου εντοπισθεί λαθρεμπορία, ακο­λουθείται η ισχύουσα, για την κατάσχεση, δήμευση και εκποίηση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας, διαδικασία που αναφέρεται στον Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’ ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι­κας» όπως ισχύει.

       3. Στην περίπτωση της παραγράφου 8.5 της παρού­σας, που τα ΚΕΔΑΚ διεξάγουν ελέγχους σε βυτιοφόρα οχήματα, και διαπιστωθεί η αποθήκευση ή διακίνηση πετρελαιοειδούς προϊόντος με σοβαρές ενδείξεις επι­κινδυνότητας, ισχύουν τα εξής:
  α. Το προϊόν σφραγίζεται εντός του διαμερίσματος του βυτιοφόρου.
  β. i. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος είναι υπεύθυνος για:
  [icon type=”icon-dot”] τη μη διάθεση του προϊόντος προς κατανάλωση και
  [icon type=”icon-dot”] τη μη αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος, και το προϊόν μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του Γ.Χ.Κ.

  Μετά την επιβεβαίωση των παραβάσεων από το Γ.Χ.Κ. ισχύουν όσα αναγράφονται στο Ν.Δ. 136/46, Κεφάλαιο Ζ, άρθρα 52-54, σχετικά με τον ορισμό των δαπανών μεταφοράς και φύλαξης, την κατάσχεση, εκποίηση ή δήμευση των προϊόντων με απόφαση του Εισαγγελέα.

  ii. Αν ο ιδιοκτήτης του προϊόντος δεν αποδεχθεί ή παραιτηθεί από τις ευθύνες του, τότε παραδίδει το αποθετήριο έγγραφο ή τη φορτωτική και συμφωνεί στη μεταβίβαση της κυριότητας του προϊόντος υπέρ του Δημοσίου, οπότε το προϊόν περιέρχεται στην κυριό­τητα του Δημοσίου και μετά την οριστική διαπίστωση της παράβασης από το Γ.Χ.Κ., το προϊόν μεταφέρεται με ευθύνη της Τελωνειακής Αρχής σε Διυλιστήριο για επαναδιύλιση και στη συνέχεια η Τελωνειακή Αρχή προ­βαίνει σε πλειστηριασμό αυτών, από δε το πλειστηρίασμα καταβάλλεται η δαπάνη της επαναδιύλισης και το υπόλοιπο εισάγεται ως Δημόσιο Έσοδο στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπό­σπαστο τμήμα αυτής τα παραρτήματα:

[icon type=”icon-dot”] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (1-10): Κλιμάκωση των προστίμων και τρόπος υπολογισμού αυτών κατά περίπτωση.
[icon type=”icon-dot”] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Τα υποδείγματα:

 1. Απόφαση Υπουργού προσωρινής σφράγισης
 2. Πρακτικό ΚΕΔΑΚ προσωρινής σφράγισης
 3. Πρακτικό ΚΕΔΑΚ αποσφράγισης

Άρθρο 4

 1. Ο έλεγχος για την άσκηση δραστηριότητας διάθε­σης βιοκαυσίμων, που προβλέπεται στις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσης, ασκείται με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304Α’), σχετικά με την άσκηση της εν λόγω δρα­στηριότητας.
 2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. Δ2/Φ5/9477/3-6-2003 (ΦΕΚ 709B’) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ­ει με τις υπ’ αριθ. Δ2/Φ5/12909/11-7-2003 (ΦΕΚ 1058B’), Δ2/Φ5/2363/10-2-2004 (ΦΕΚ 323B’) και Δ2/Φ5/1794/ 31-1-2005 (ΦΕΚ 218B’) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων