Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας- προσθήκης σε σχέδιο νόμου

Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας- προσθήκης σε σχέδιο νόμου

Διαφήμιση

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5038697 ΕΞ 12.10.2012
Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας- προσθήκης σε σχέδιο νόμου
Αθήνα, 12/10/2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5038697 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο 210 6987418-422- 423
FAX 210 6987424
e-mail finexcis@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων τροπολογίας- προσθήκης σε σχέδιο νόμου

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή απόσπασμα τροπολογίας-προσθήκης που κατατέθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2012 στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3986/2011………και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα επί της παραγράφου 1:

1. Με την υποπαράγραφο α’, προστίθεται περίπτωση, θ’ στην παρ. 3, του άρθρου 72, του ν.2960/2001 με την οποία οι πρόσθετες ύλες των κωδικών 38111110, 38111190, 38111900 και 38119000 υπάγονται, από 01/01/2013, στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του τρίτου μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (διακίνηση με e-ΔΕ μέσω του EMCS, ΑΣΔΕ κ.λ.π.). 
2. Με την υποπαράγραφο β’, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ΕΦΚ των περιπτώσεων στ’, ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’ και κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Ειδικότερα, οι συντελεστές ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων καθώς και του βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, αναπροσαρμόζονται από 412 €/χλτ σε 330 €/χλτ. Επίσης οι συντελεστές ΕΦΚ του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) κίνησης, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων αναπροσαρμόζονται από 440 €/χλτ σε 330 €/χλτ. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΕΦΚ (ΔΕΦΚ) και αφορούν σε προϊόντα στα οποία βάσει του κοινοποιούμενου σχεδίου νόμου, επέρχεται μείωση του συντελεστή ΕΦΚ, για τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η φυσική έξοδος από τη φορολογική αποθήκη, η επιστροφή του ΕΦΚ, θα πραγματοποιείται με συμψηφισμό αυτού σε επόμενες ΔΕΦΚ. 
3. Με την υποπαράγραφο γ’, αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 73, του ν.2960/2001 και επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ που ίσχυε για το πετρέλαιο θέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη χρονική περίοδο από 15/10 έως και 30/04 κάθε έτους καθώς και οι διατάξεις που προέβλεπαν την υποχρέωση των νομικών προσώπων του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 να χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσής τους.

Προβλέπεται χρονική περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από 15/10 έως και 30/04 κάθε έτους και παραμένει η υποχρέωση των μελών του μητρώου ΔΙΠΕΘΕ να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για το προϊόν αυτό.

4. Με την υποπαράγραφο ε’, καταργούνται, καθώς καθίστανται άνευ αντικειμένου λόγω εφαρμογής ενιαίου συντελεστή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 15, του ν.2386/1996 (ΦΕΚ43/Α’) και της παραγράφου 7, του άρθρου 19, του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α’) με τις οποίες προβλέπονταν η επιστροφή του 40% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου κίνησης που χρησιμοποιείται κατά την χειμερινή περίοδο και προσδιορίζονταν ως διαφορά μεταξύ του ΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης που ίσχυε κατά τον χρόνο παραλαβής του για την περίπτωση των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτικών και προνοιακών ιδρυμάτων, καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων στα οποία λειτουργεί κοινός λέβητας, τόσο για την παραγωγή θέρμανσης όσο και για άλλες χρήσεις.

5. Με την υποπαράγραφο στ’, καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 22, του ν.2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α’), λόγω εφαρμογής της πλήρους εξομοίωσης των συντελεστών ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, με την οποία παρέχονταν η δυνατότητα χρήσης πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

6. Με την υποπαράγραφο ζ’ καθορίζεται ότι η ισχύς της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1, αρχίζει από 1/1/2013 ενώ των υποπαραγράφων β’, γ’, ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής, αρχίζει από 15/10/2012.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων