Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κωδικοποίηση αλλαγών του Ν.4070/2012 για τα πρατήρια και στους σταθμούς με καύσιμα

Κωδικοποίηση αλλαγών του Ν.4070/2012 για τα πρατήρια και στους σταθμούς με καύσιμα

Διαφήμιση
 1. Σε ένα υφιστάµενο πρατήριο που πλέον εµπίπτει σε περιοχή µε χρήση «ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων LPG και CNG.
 2. Επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και µόνο στον ακάλυπτο χώρο, δηµόσιας χρήσης, νοµίµων λειτουργούντων στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους µε αντλίες υγρών καυσίµων εφόσον εγκατασταθούν κατάλληλα συστήµατα ανίχνευσης υγραερίου,εξαερισµού,φωτισµού και πυροπροστασίας.
  Επίσης βάσει των παραπάνω, επιτρέπεται η ίδρυση νέων ∆.Χ. µεγάλου µεγέθους σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες υγρών και αερίων καυσίµων, που θα πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις του Β.∆. 465/70, του Π.∆. 1224/81 και του Π.∆. 455/76, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Οι ίδιες προϋποθέσεις εγκατάστασης των πρόσθετων συστηµάτων ανίχνευσης υγραερίου, εξαερισµού, φωτισµού και πυροπροστασίας ισχύουν και για τα νέα ή υφιστάµενα µικτά ή αµιγώς υγραερίου πρατήρια που διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.
 4. Επιτρέπεται η προσθήκη δεξαµενών υγρών καυσίµων αλλά και δεξαµενής υγραερίου έως 9 κ.µ. χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση άλλης άδειας από άλλη Υπηρεσία ( δηλ. δεν απαιτείται η προσκόµιση της οικοδοµικής άδειας και της έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων) χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν απαιτείται και η έκδοσή τους.

  ΝΕΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ

 5. Για κάθε πρατήριο (και σταθµό µε καύσιµα), υφιστάµενο ή νέο (που πρόκειται να ιδρυθεί), ισχύει πλέον η απαγορευτική απόσταση των 30 µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, άσυλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και γενικώς κτιρίων υγείας και πρόνοιας, και εκπαιδευτηρίων ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, επίσης κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστηµάτων, και χώρων συνάθροισης κοινού που η χωρητικότητα τους ξεπερνά τα 50 άτοµα.
  Η απόσταση αυτή µετριέται ακτινικά από τις νησίδες αντλιών, φρεάτια δεξαµενών και σωλήνες εξαερώσεως.
  Η παραπάνω απόσταση δύναται να µειώνεται εφόσον ληφθούν συγκεκριµένα μέτρα πυροπροστασίας. Η µείωση της απόστασηςκαι τα µέτρα που θα λαµβάνονται θα οριστούν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του ΥΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕ∆Ι.
  Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν ικανοποιείται αυτή η απόσταση, ούτε µετά την λήψη των πρόσθετων µέτρων, θα αποµακρύνεται το πρατήριο εντός 7ετίας από την ισχύ του Ν3897/2010, ανεξάρτητα του αν προϋφίσταται της απαγορευτικής χρήσης ή όχι.
 6. Τα παραπάνω (δηλαδή η απαίτηση των 30 µέτρων) ισχύουν ακόµη και στις περιπτώσεις που από τις θεσµοθετηµένες χρήσεις γης προβλέπεται σε όµορο η τρίτο οικόπεδο η δυνατότητα εγκατάστασης δραστηριότητας µε χρήση µια εκ των παραπάνω.
  ∆ηλαδή ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν µπορεί να ικανοποιηθεί η τήρηση µειωµένης απόστασης που θα ορίζεται από την ΚΥΑ (µετά την λήψη των πρόσθετων µέτρων), θα αποµακρύνεται το πρατήριο.
 7. Τα πρατήρια που βρίσκονται και λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους όπου στεγάζονται οι χρήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν2801/2000 δηλ κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία ξενοδοχεία αποµακρύνονται εντός επταετίας από την δηµοσίευση του Ν3897/2010.
 8. Οι απαγορευτικές αποστάσεις όσον αφορά στις χρήσεις που αναφέρονται στα εδάφια ε) και στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 595/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι πλέον 50 µέτρα για τα µικτά πρατήρια ή τα αµιγή πρατήρια υγραερίου. Οστόσο δεν ισχύει το αντίστροφο δηλ. σε κάθε περίπτωση ακόµη και σε προϋφιστάµενο χρονικά πρατήριο θα αποµακρύνεται το πρατήριο εντός 7ετίας από την ισχύ του Ν3897/2010, εφόσον δεν πληρείται η απαιτούµενη απόσταση.
  Ισχύει βέβαια και εδώ η δυνατότητα µείωσης της απόστασης από την σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί και θα περιλαµβάνει και τα επιπλέον µέτρα πυροπροστασίας.
  Η απόσταση που αφορά στα κτίρια ή στις χρήσεις των εδαφίων δ) (κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 595/84, (δηλ. 50 µέτρα για τις εκτός σχεδίου κατοικίες και 30 µέτρα για τα καταστήµατα και 25 µέτρα για τις εντός σχεδίου κατοικίες και καταστήµατα) δύναται να µειωθεί µετά την δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ.
  Σε κάθε περίπτωση ακόµη και σε προϋφιστάµενο χρονικά πρατήριο θα αποµακρύνεται το πρατήριο εντός 7ετίας από την ισχύ του Ν3897/2010.

  ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ

 9. Οι δεξαµενές και τα στέγαστρα δεν προσµετρούνται στην κάλυψη και στην δόµηση τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου περιοχές και τοποθετούνται ελεύθερα στις θέσεις που εγκρίνονται από την αρµόδια ∆/νση Μεταφορών.
 10. Σε περίπτωση ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων ή σταθµού αυτοκινήτων µε καύσιµα στο ίδιο γήπεδο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και άλλη δραστηριότητα, τότε εφαρµόζονται οι δυσµενέστεροι συντελεστές δόµησης. Η συγκεκριµένη διάταξη ουσιαστικά επαναλαµβάνει κάτι που ίσχυε ούτως ή άλλως, κάνοντας ωστόσο συγκεκριµένη και σαφή αναφορά στο θέµα αυτό. Πρακτικά αυτό σηµαίνει, ότι στην περίπτωση π.χ συνύπαρξης πρατηρίου µε Super Market, τότε οι συντελεστές που θα εφαρµοστούν θα είναι οι δυσµενέστεροι ήτοι : κάλυψη 10% και δόµηση 0,2 ( ∆ΙΟΤΙ Super Market : κάλυψη 20% και δόµηση 0,2, ενώ για Πρατήριο ή Σταθµό µε καύσιµα: κάλυψη 10% και δόµηση 0,2)

  ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 11. Για την λειτουργία πλέον του πρατηρίου θα απαιτείται ο ορισµός Υπευθύνου Λειτουργίας ο οποίος θα διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την έκδοση της οποίας θα ορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις εντός εξαµήνου από σχετική Υπουργική Απόφαση.
 12. Στα φυσικά πρόσωπα ή µέλη εταιρειών που µπορούν να τύχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων ή µικτών ή αµιγώς υγραερίου δηµόσιας χρήσης, προστίθενται και οι πολίτες κρατών – µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), (δηλαδή πλέον των πολιτών κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχνενστάιν).
 13. Εισάγεται νέος όρος : «Πρατήρια παροχής Καυσίµων και Ενέργειας», τα οποία θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαθέτουν σε διερχόµενα τροχοφόρα οχήµατα βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, πλέον των υγρών καυσίµων, υγραερίου και φυσικού αερίου. Οι όροι και προϋποθέσεις θα καθοριστούν µε Υ.Α. εντός 6 µηνών.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων