Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κρίσιμα ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι

Κρίσιμα ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι

Διαφήμιση

O Φοροτεχνικός κ. Γιώργος Χριστόπουλος απαντά σε τρία κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι

Ερώτηση: Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι από έναν μόνο εργοδότη. Θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με 26% ή θα φορολογηθούν έως ένα ποσό σαν μισθωτοί και το υπόλοιπο ποσό σαν ελεύθεροι επαγγελματίες;

Απάντηση: Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που επαναλαμβάνουμε παρακάτω (βλ. το 3ο και 4ο μέρος του φορολογικού μας οδηγού), φορολογούνται εξ ολοκλήρου με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν:

Ότι στους κωδικούς 307-308 (Χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση), γράφουμε το εισόδημα από “τα μπλοκάκια”.

Όμως προσοχή:

Για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου το εισόδημα των αμειβόμενων με μπλοκάκι να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα εισοδήματα του άρθρου 12, ώστε να φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών), πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  1.  να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία,
  2.  σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
  3. να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα,
  4. να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους και
  5. να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

Ερώτηση: Πρόκειται για εργαζόμενη με μπλοκάκι σε δύο επιχειρήσεις με γραπτή σύμβαση έργου έως 9/11/2014. Στις 10/11/2014 υπέγραψε σύμβαση αορίστου χρόνου ως μισθωτή σε άλλη επιχείρηση χωρίς να κλείσει τα βιβλία της. Βάσει της Π.Ο.Λ. 1047/2015 τη θεωρούν ελεύθερο επαγγελματία και υποχρεούται να πληρώσει μαζί με την προκαταβολή του επόμενου χρόνου περί τα 6000 € επιπλέον από ότι ως μισθωτή. Από τη μισθωτή εργασία έλαβε περίπου 1800 € για το μικρό διάστημα που εργάστηκε. Τι μπορεί να κάνει ώστε να αποφύγει την προκαταβολή ή να θεωρηθεί μισθωτή μια που έχει εργαστεί σε μέχρι τρεις εργοδότες το 2014?

Απάντηση: Για να σας δώσουμε σαφή απάντηση, σημειώστε ότι:

  1. μέχρι τις 9/11/2014 θα πρέπει να είχε την ιδιότητα του πρώην ελεύθερου επαγγελματία. και να έκοβε Τ.Π.Υ. με έγγραφες συμβάσεις και να διατηρούσε ως επαγγελματική έδρα την κατοικία της
  2. μετά τις 10/11/2014 ασφαλώς να μην έχει εκδώσει κανένα παραστατικό. Αν όλα αυτά συμβαίνουν, και εφόσον δεν έχετε ακόμα υποβάλει την δήλωσή της μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

Θα πρέπει πρώτα να δείτε πως έστειλε η εταιρεία τις βεβαιώσεις με βάση τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση έχει προσυμπληρώσει τα ποσά στο Ε1 της δήλωσής της.

Τι συμβαίνει: Η εφαρμογή του taxis βλέποντας ότι στο 2014 είχε εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες, δεν την αφήνει να καταχωρήσει το εισόδημα από μπλοκάκι στον πίνακα 4Α, στον κωδικό 307-308.

Τι μπορείτε να κάνετε; για τα ποσά από μπλοκάκι θα συμπληρώσετε το Ε3 χωρίς να αφαιρέσετε έξοδα και το ποσό θα το μεταφέρετε στο Ε1 κανονικά στον πίνακα 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), στον κωδικό 401. Αν της παρακράτησαν φόρο προφανώς θα τον δείτε στον κωδ. 605-606.

Την δήλωση θα την υποβάλετε με επιφύλαξη. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλετε στη συνέχεια τροποποιητική δήλωση στην Εφορία της, στην οποία θα αλλάξετε την καταχώρηση του εισοδήματος που είχατε καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα 4Γ2 και θα το καταχωρήσετε στον πίνακα 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία), στον κωδικό 307 -308 και θα αποδείξετε ότι δεν είχε παράλληλα και τις δύο ιδιότητες με την έννοια ότι στο διάστημα από 10/11/20144 έως 31/12/2014 δεν είχε εκδώσει κανένα τιμολόγιο στις δύο επιχειρήσεις. Τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε στον ΟΑΕΕ, δικαιούται να τις καταχωρήσει στην τροποποιητική δήλωση στον κωδικό 351-352 του ίδιου πίνακα 4Α. Με τα δεδομένα αυτά η εφορία οφείλει να εκκαθαρίσει τη δήλωση με βάση την τροποποιητική και έτσι το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προστιθέμενο με το ήδη δηλωθέν κανονικά από μισθωτή εργασία της περιόδου από 10/11/2014 έως 31/12/2014.

Ερώτηση: Από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 7.624€ με μπλοκάκι. Από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 4.305€ σαν μισθωτός στην ίδια εταιρία. Πως θα φορολογηθώ σαν μισθωτός ή σαν ελεύθερος επαγγελματίας;

Απάντηση: Προφανώς έχετε τα εξής δεδομένα: για το εισόδημα από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο, εκδίδατε Τ.Π.Υ. στην εταιρεία με έγγραφη σύμβαση ως πρώην ελεύθερος επαγγελματίας και είχατε έδρα στην κύρια κατοικία σας. Στη συνέχεια χωρίς να διακόψετε στο μητρώο της Εφορίας σας την δραστηριότητα αυτή, η εταιρεία, σας προσέλαβε ως μισθωτό.

Θα πρέπει πρώτα να δείτε πως έστειλε η εταιρεία τις βεβαιώσεις με βάση τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση έχει προσυμπληρώσει τα ποσά στο Ε1 της δήλωσής σας.

Τι συμβαίνει: Η εφαρμογή του taxis βλέποντας ότι στο 2014 είχατε εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες, δεν σας αφήνει να καταχωρήσετε το εισόδημα από μπλοκάκι στον πίνακα 4Α, στον κωδικό 307-308.

Τι μπορείτε να κάνετε ; Θα συμπληρώσετε το Ε3 χωρίς να αφαιρέσετε έξοδα και το ποσό θα το μεταφέρετε στο Ε1 κανονικά στον πίνακα 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), στον κωδικό 401. Αν σας παρακράτησαν φόρο προφανώς θα τον δείτε στον κωδ. 605-606.

Την δήλωση θα την υποβάλετε με επιφύλαξη. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να υποβάλετε στη συνέχεια τροποποιητική δήλωση στην Εφορία σας, στην οποία θα αλλάξετε την καταχώρηση του εισοδήματος που είχατε καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα 4Γ2 και θα το καταχωρήσετε στον πίνακα 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία), στον κωδικό 307 -308 και θα αποδείξετε ότι δεν είχατε παράλληλα και τις δύο ιδιότητες με την έννοια ότι στο διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο δεν έχετε εκδώσει κανένα τιμολόγιο στην εταιρεία. Τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλατε στον ΟΑΕΕ, δικαιούσθε να τις καταχωρήσετε στην τροποποιητική δήλωση στον κωδικό 351-352 του ίδιου πίνακα 4Α. Με τα δεδομένα αυτά η εφορία οφείλει να εκκαθαρίσει τη δήλωση με βάση την τροποποιητική και έτσι το εισόδημα από το μπλοκάκι θα φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προστιθέμενο με το ήδη δηλωθέν κανονικά από μισθωτή εργασία της περιόδου από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο. Βέβαια δείτε αν έτσι θα έχετε λιγότερο φόρο, οπότε σας συμφέρει να μην κάνετε δήλωση με επιφύλαξη και ούτε τροποποιητική δήλωση.

Αναδημοσίευση από το capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων