Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μέτρησης παραδοθείσας ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης σε πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης

Μέτρησης παραδοθείσας ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης σε πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@popek.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 24/12/2011
Αρ. Πρωτ. 485

Προς :
Ενώσεις Μέλη της ΠΟΠΕΚ

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. Φ2-492 έγγραφο της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο απαντά σε θέμα (το οποίο συνοδευόταν και από τεχνική έκθεση μηχανολόγου) που έθεσε ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου και η ΠΟΠΕΚ κατ΄ επέκταση, σχετικά με τις ενδείξεις της μέτρησης του όγκου των πλαστικών δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες είναι ενδεικτικές και τα παρεπόμενα αυτού στην πράξη δηλ. αμφιβολίες και αμφισβητήσεις από μέρους των καταναλωτών σχετικά με τη διαδικασία τροφοδοσίας τους με πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία σχετίζεται με την ακριβή ογκομέτρηση των πλαστικών δεξαμενών.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος /Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος /Μελίδης Σπύρος

paradosi

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων