Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέα πρόστιμα-μαμούθ για λαθρεμπόριο καυσίμων

Νέα πρόστιμα-μαμούθ για λαθρεμπόριο καυσίμων

Διαφήμιση

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης πρόστιμα έως 1 εκατομμύριο ευρώ και διακοπή λειτουργίας 10 μέχρι 90 μέρες.

Με «λουκέτο», πολυετής ποινές φυλάκισης αλλά και εξοντωτικά πρόστιμα-μαμούθ απειλούνται τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πραγματοποιούν νοθείαλαθρεμπόριο ή κλέβουν στην αντλία τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως 1 εκατ. ευρώ και διακοπή λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων στο οποίο εντοπίστηκε η παράβαση.

Παράλληλα η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία των παραβατών στον επίσημο ιστότοπό της με στόχο να μην μπορέσει κάποιος αλλάζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς να επαναλειτουργήσει το ίδιο πρατήριο που εντοπίστηκαν οι παραβάσεις.

Να υπενθυμίσουμε πως πριν λίγες εβδομάδες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Οινόη το οποίο λειτουργούσε κανονικά πολλά χρόνια χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και βέβαια χωρίς να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις. Το κράτος φαίνεται ότι μόνο από το συγκεκριμένο πρατήριο έχει χάσει έσοδα πάνω από 12 εκατ. ευρώ!

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Ο νέος νόμος προβλέπει βαρύτατα πρόστιμα που κυμαίνονται έως 500.000 ή και 1.000.000 ευρώ ενώ κατόπιν ελέγχου και εξέτασης δείγματος, σφραγίζεται η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως και 90 ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων «εισροών-εκροών», επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ και η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας «εισροών-εκροών», επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και ανακαλείται, κατά περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Σε περίπτωση παραποιημένων ή πλαστών πιστοποιητικών για τα μετρητικά συστήματα, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ και ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται!

Αν εντοπιστούν πωλήσεις και παραδόσεις καυσίμων που έγιναν παρακάμπτοντας ή παραποιώντας το σύστημα «εισροών-εκροών» προβλέπονται επίσης ποινές κάθειρξης πάνω από 5 έτη, για ολόκληρο το κύκλωμα προμήθειας και εγκατάστασης των σχετικών συστημάτων.

Τα άρθρα 44 και 45 του νέου νόμου

Άρθρο 44

Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός ΑΑΔΕ – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η παρ. 4 του άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265, Ε.Τ.Κ.) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Όταν, από εξέταση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.δείγματος καυσίμων που διενεργείται για ελεγχόμενη, είτε από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, εγκατάσταση κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος κάτοχος της άδειας κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη σοβαρότητά της. Η σφράγιση πραγματοποιείται, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, είτε από την τελωνειακή υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης, σε περίπτωση που ο έλεγχος έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή.

Το δείγμα καυσίμου που έχει ληφθεί, αποστέλλεται άμεσα από την ελέγχουσα αρχή στη χημική υπηρεσία που διενεργεί την ανάλυση, η οποία ολοκληρώνει τις σχετικές διαδικασίες έως και την έκδοση της σχετικής έκθεσης ανάλυσης του κατ’ έφεση δείγματος, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος. Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’ έφεση δείγματος, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αυτό επιλαμβάνεται της διαφοράς.

Αν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, τα μέτρα της παρούσας επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

Στην περίπτωση μη κανονικών δειγμάτων, πέραν της επιβολής των μέτρων της παρούσας, ενημερώνεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή κυρώσεων του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) για μη τήρηση της ποιότητας και του τύπου των καυσίμων, πλην της κύρωσης της σφράγισης που έχει ήδη επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχου άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, στις οποίες διαπιστώνονται οι παραβάσεις της παρούσας και δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 45

Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση άρθρου 119Γ Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Το άρθρο 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) τροποποιείται α) στην παρ. 1, με την επικαιροποίηση της παραπομπής στον Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, β) στην παρ. 2, βα) με την προσθήκη νομοτεχνικών βελτιώσεων στην περ. α΄, ββ) με την αντικατάσταση της περ. αγ΄, βγ) με τη διαγραφή της αναφοράς στην «παρούσα περ. α΄», στην περ. αδ΄, γ) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. β΄ της παρ. 2, δ) με τη διευκρίνιση στην αναφορά της υποδιαίρεσης της υποπερ. αα΄, στην παρ. 4, ε) στην παρ. 5 εα) με την προσθήκη στην εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της εξειδίκευσης περιπτώσεων ανάκλησης αδείας σε φορολογικές αποθήκες, εβ) με την προσθήκη στο δεύτερο εδάφιο αναφοράς στα στοιχεία δημοσίευσης του ν. 4624/2019, και το άρθρο 119Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119Γ

Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 είναι τα τελωνεία ελέγχου των ανωτέρω αποθηκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 2 του άρθρου 63 και στην υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026126 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 810), αντίστοιχα, καθώς και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4738). Αν κρίνεται αναγκαίο, ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από την ίδια απόφαση, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 5/2022 (Α’ 15).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων