Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οδηγίες χρήσης για το μητρώο των συστημάτων εισροών εκροών

Οδηγίες χρήσης για το μητρώο των συστημάτων εισροών εκροών

Διαφήμιση

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την υπηρεσία υποδοχής των δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009 και Φ2-1617. Σε δεύτερη φάση η οποία ξεκινά πιλοτικά άμεσα και παραγωγικά από την 1/1/2014 και θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα πρατήρια υγρών καυσίμων στην ελληνική επικράτεια.

Για να διασυνδεθεί ένα πρατήριο θα πρέπει :

  • να οριστικοποιήσει την εγγραφή του στο μητρώο. Προσωρινές αποθηκεύσεις δεδομένων δεν επιτρέπουν τη διασύνδεση με το σύστημα υποδοχής δεδομένων.
  • να προσαρμόσει το σύστημα του πρατηρίου στην αποστολή δεδομένων σε μορφή αρχείου XML όπως αυτό ορίζεται στη ενημερωμένη έκδοση v1.1 του fuelflows.xsd
  • να ενσωματώσει τη αντίστοιχη βιβλιοθήκη eToken για την ασφαλή απόκτηση κλειδιών από τη ΓΓΠΣ με τα οποία θα αποστέλλει σε πραγματικό χρόνο.
  • να δημιουργήσει ψηφιακό αποτύπωμα της εγκατεστημένης εφαρμογής εισροών-εκροων στο πρατήριο, το οποίο αποστέλλεται αυτόματα στη ΓΓΠΣ μετά τη δημιουργία του, για λογούς ασφάλειας στην αποστολή δεδομένων από την εφαρμογή στην εγκατάσταση του πρατηρίου.
  • να ρυθμίσει το σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου στη διεύθυνση https://www1.gsis.gr/fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx για να αποστέλλει δεδομένα στο σύστημα υποβολής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Πρόσβαση στην υπηρεσία μητρώου μπορούν να έχουν οι υπόχρεοι στη διεύθυνση:
https://www1.gsis.gr/fuelmgt/
μέσω πιστοποίησης TAXISNET.

H ενημερωμένη έκδοση του αρχείου fuelflows.xsd επισυνάπτεται στο σχετικό αρχείο εδώ.
Η βιβλιοθήκη eΤoken, μαζί με αντίστοιχες οδηγίες για την ενσωμάτωση της στην εφαρμογή του συστήματος Εισροών-Εκροών καθώς και την απόκτηση ψηφιακού αποτυπώματος για την εφαρμογή που εγκαθίσταται στα πρατήρια υγρών καύσιμων, βρίσκεται εδώ.

Οι κατασκευαστές συστημάτων Eισροών-Eκροών ενημερώνονται ότι μπορούν να εκτελέσουν δοκιμαστικές διασυνδέσεις στη διεύθυνση http://eisrek.mygsi.eu/achilleas-fuelflow.asmx , προτού διασυνδεθούν στο παραπάνω παραγωγικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση και να πάρουν δοκιμαστικό ΑΜΔΙΚΑ και eToken για την περίοδο των δοκιμών.

Επίσης για οποιαδήποτε μεταβολή στην εφαρμογή λογισμικού εισροών-εκροων στα πρατήρια, για οποιοδήποτε λόγο, ο εγκαταστάτης υποχρεούται για λογούς ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων να δηλώνει στο μητρώο εγκαταστατών την πρόθεση του για αναβάθμιση, με αίτημα και αντίστοιχη αιτιολόγηση. Κατά την αναβάθμιση θα πρέπει μέσω τη βιβλιοθήκης eΤoken να αποκτήσει τα αντίστοιχα κλειδιά, καθώς επίσης και να δημιουργήσει νέο ψηφιακό αποτύπωμα (το οποίο αποστέλλεται αυτόματα στη ΓΓΠΣ).

Τονίζεται ότι χωρίς την επιτυχή περάτωση των παραπάνω βημάτων δε γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε αποστολή δεδομένων από το σύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροων της ΓΓΠΣ.

Μετά το πέρας της διασύνδεσης των συστημάτων εισροών εκροών των πρατήριων υγρών καυσίμων με την ΓΓΠΣ, τα πρατήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, υποχρεούνται να αποστέλλουν αδιάλειπτα τα προβλεπόμενα δεδομένα που έχουν καταγράφει τοπικά στα συστήματα τους από 27/8, συμπεριλαμβανόμενου και των στοιχείων ισοζυγίων για τις πρώτες 30 ημέρες λειτουργιάς όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1009.

Για υποστήριξη σχετικά με τη διασύνδεση των συστημάτων στη ΓΓΠΣ, οι κατασκευαστές μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση fuelmgt@gsis.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων