Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση για εγκατάσταση ABS

Παράταση για εγκατάσταση ABS

Διαφήμιση

Παράταση για εγκατάσταση ABS

Σύμφωνα με τoν ΑΔΑ: 4Α9Τ1-Δ αρ.πρωτ.64118/4765/10 έχει δοθεί παράταση εγκατάστασης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS) κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ADR, σε κυκλοφορούντα οχήματα πρατηρίων καυσίμων που φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης , μέχρι 31-12-2013, λόγω τεχνικής δυσκολίας και υπερβολικά μεγάλου κόστους εγκατάστασης του συστήματος ABS.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων