Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση συστημάτων διαρροών δεξαμενών

Παράταση συστημάτων διαρροών δεξαμενών

Διαφήμιση

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 43884/3244
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & ΤσιγάντεΤ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ 20155/1268/09 ΥπουργικήςΑπόφασης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ΄ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98)
  2. Το άρθρο 4 παρ.5 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α’ 46)
  3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄119)
  4. Τις διατάξεις της Υ.Α. Αρ. οικ. 20155/1268 « Καθορισµός των όρων και προυποθέσεων για την προσαρµογή των πρατηρίων υγρών καυσίµων που έτυχαν άδειας λειτουργείας ή άδειας ίδρυσης προ της ισχύος του Π.∆. 118/2006 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 31 αυτού.»5) Το γεγονός ότι κατ΄εφαρµογή του Ν. 3784 άρθρο 31 παρ.7 βρίσκεται σε τελικό στάδιο έκδοσης Κ.Υ.Α. του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές και ρυθµίζονται θέµατα εγκαταστάσεων ειδικών συστηµάτων παρακολούθησης εισροων-εκροων στις δεξαµενές υγρών καυσίµων συνδεοµένων µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό µε τον οποίο υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Υ.Α. οικ.20155/1268/09.6) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προυπολογισµού,

Αποφασίζουµε
Οι προθεσµίες εφαρµογής της εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου διαρροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων που προβλέπονται στην Υ.Α. 20155/1268/09 και έχουν λήξει παρατείνονται για ένα εξάµηνο από την δηµοσίευση της παρούσης (μέχρι τις 15-10-2011), οι δε προθεσµίες που λήγουν µετά την δηµοσίευση τηςπαρατείνονται για ένα εξάµηνο από την λήξη τους.Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων