Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παροχή διευκρινίσεων για ογκομέτρηση βυτίων 2020

Παροχή διευκρινίσεων για ογκομέτρηση βυτίων 2020

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2020 ]

Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικοί φόροι

 

Ε.2017/2020
Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων

 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2017/30-01-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΦΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχυδρ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
ΤΚ: 101 84 Αθήνα
Πληροφ.: Α. Κούκουνα, Σ. Κουλούρης
Τηλ: 210-6987410, 421
Fax: 210-6987408
e-mail: finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ταχυδρ. Δ/νση: Κάνιγγος 20,
ΤΚ: 10200 Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλ: 210- 3893256
e-mail: emakatsori@gge.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2017/2020

Θέμα: Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων

Σχετ: α) Η αριθμ. Ε.2127/2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: Ψ19746ΜΠ3Ζ-ΕΛΚ)
β) Το αριθμ. 78836/26.7.2019 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος
γ) Η με αρ. 30/004/000/4375/28-11-2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΩΓΘΞ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΥ) και ειδικότερα το Παράρτημα 5 αυτής

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν. 4608/2019 (A’ 66) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του ν.3784/2009 (A’ 137), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών καθώς και την ογκομέτρηση των διαμερισμάτων των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, καθώς και της γ) σχετικής εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με την ογκομέτρηση βυτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν υγρά καύσιμα, υποκείμενων ή μη σε ΕΦΚ, σας ενημερώνουμε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σας παρέχουμε οδηγίες για εφαρμογή, ως εξής:

A. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο

1. Με το εδάφιο (α) της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A’ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019 (A’ 66), προβλέπεται ότι για την κυκλοφορία των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απαιτείται ογκομέτρηση όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης δεκαετούς ισχύος και ογκομετρικός πίνακας συσχέτισης όγκου/στάθμης (σε mm), που διατηρούνται στο βυτιοφόρο, προς επίδειξη στις ελεγκτικές αρχές, ενώ παράλληλα κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται και με φυσική βέργα μέτρησης στάθμης, με χάραξη ανά mm, η οποία επίσης διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελεγκτικές αρχές και η οποία συνοδεύεται από Πιστοποιητικό διακρίβωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο.

2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4608/2019 (A’ 66), σε συνδυασμό και με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 52 αυτού, προβλέπεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις περί των ογκομετρήσεων δεξαμενών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων τίθενται σε ισχύ στις 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και στις 26.5.2021, για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.
Επίσης, προβλέπεται, ότι για τα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης, το οποίο λήγει σε ημερομηνία μεταγενέστερη από την 26.11.2020 ή από την 26.5.2021, ανά αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή, οι ανωτέρω διατάξεις τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη του εν λόγω πιστοποιητικού.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 98 «Εξοπλισμός βυτιοφόροι οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων» της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 (Β’ 4913) όμοια απόφαση, προβλέπεται ότι όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να διαθέτουν και να διατηρούν επ’ αυτών, πρωτόκολλο ογκομέτρησης και ογκομετρικό πίνακα όλων των δεξαμενών τους, καθώς επίσης και μετρικούς κανόνες (βέργες) μέτρησης τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Οι ανωτέρω μετρικοί κανόνες φέρουν μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για καθένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου, τον αριθμό του διαμερίσματος, στον οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα, καθώς επίσης και τον αριθμό του βυτιοφόρου ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση της βέργας. Επιπλέον προβλέπεται ότι ειδικότερες διατάξεις περί ογκομέτρησης βυτιοφόρων κατισχύουν των ανωτέρω.

Επισημαίνεται, ότι με την έκδοση της ισχύουσας μορφής του άρθρου 98 (βλ. υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. – Β’ 4913), καταργήθηκε από 2-11-2018 η υποχρέωση βαθμονόμησης και σφράγισης των μετρικών κανόνων (βεργών) από αρμόδια Επιτροπή Ογκομέτρησης της τελωνειακής υπηρεσίας για τη διενέργεια ογκομετρήσεων των δεξαμενών κάθε είδους βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων .

Επισημαίνεται επίσης, ότι στο εν λόγω άρθρο 98 δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος του εργαστηρίου/φορέα ογκομέτρησης (διαπιστευμένο ή μη) και δεν προβλέπεται διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού/πρωτοκόλλου ογκομέτρησης και ογκομετρικών πινάκων.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ. 3200/25/30-5-1968 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κλπ και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την συγκρότησιν αυτών», όπως ισχύει, προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπών (αποτελούμενων από Τελωνειακό υπάλληλο, Χημικό υπάλληλο & αρμόδιο Μηχανικό της Περιφέρειας ) για την ογκομέτρηση δεξαμενών αποθήκευσης υποκείμενων (για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις) υγρών καυσίμων και υγραερίων καθώς και δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων, που προορίζονται για τη μεταφορά υποκείμενων υγρών καυσίμων και υγραερίων. Κατά την ογκομέτρηση προβλέπεται η παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ισχύος 10 ετών, υπογεγραμμένου από όλα τα μέλη της Επιτροπής, οι δε αιτούμενοι την ογκομέτρηση θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαιτούμενα όργανα μετρήσεως και παρέχουν σε αυτή κάθε πληροφορία ή μέσο που ζητηθεί για τη διευκόλυνση του έργου της.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 30/005/648/19.9.2013 ΑΥΟ (Β’ 2406) όπως ισχύει, προβλέπεται ότι η ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης, διενεργείται από διαπιστευμένους φορείς σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω ΑΥΟ, ενώ από το πεδίο εφαρμογής της εξαιρούνται οι δεξαμενές των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Συνεπώς, η υπ’ αριθμ. Τ. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ έχει, επί του παρόντος, εφαρμογή μόνο για την ογκομέτρηση των δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά υποκείμενων σε δασμοφορολογικές επιβαρύνεις υγρών καυσίμων και υγραερίων.

B. Οδηγίες για την εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου

Από το συνδυασμό των ανωτέρω ισχυουσών διατάξεων, προκύπτουν τα εξής:

1. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υποκείμενων υγρών καυσίμων (για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), από και προς Φορολογικές Αποθήκες και Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης, για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και για την εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν τα εξής:
i) Για το μεταβατικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.4608/2019, ήτοι έως την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και έως την 26.5.2021, για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, η ογκομέτρηση δύναται να πραγματοποιείται:
(α) από Επιτροπή η οποία συστήνεται βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ, ή
(β) από διαπιστευμένους φορείς ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13, εδάφιο α, του άρθρου 31 του ν.3784/2009, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019.
ii) Μετά τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος, η ογκομέτρηση διενεργείται αποκλειστικά από διαπιστευμένους φορείς ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13, εδάφιο α, του άρθρου 31 του ν.3784/2009 όπως ισχύει.
iii) Σημειώνεται ότι ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων που διαθέτουν ογκομετρικούς πίνακες και Πρακτικό ογκομέτρησης που εκδόθηκε βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ με σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής και το οποίο λήγει μετά την 26.11.2020 ή μετά την 26.5.2021, ανά αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή, μετά τη λήξη ισχύος τους υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης από διαπιστευμένο φορέα.
iv) Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για την ογκομέτρηση βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υποκείμενων καυσίμων, απαιτείται να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας τελωνειακής σφράγισης και αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ (Διακινητής Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Τ.4006/68/Β0019/21-8-2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1764 Β),όπως ισχύει.
v) Τέλος, εφιστάται η προσοχή στις τελωνειακές αρχές ότι δεκτές θα γίνονται αιτήσεις για επανογκομέτρηση βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υποκείμενων καυσίμων μόνο στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μεταβολή/τροποποίηση στις δεξαμενές του ή επίκειται η λήξη του Πρακτικού Ογκομέτρησης.

2. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη υποκείμενων υγρών καυσίμων (για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές, ισχύουν τα εξής:
i) Για το μεταβατικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.4608/2019, ήτοι έως την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και έως την 26.5.2021 για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, η ογκομέτρηση πραγματοποιείται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 98 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως ισχύει, ήτοι η ογκομέτρηση μπορεί να διενεργείται είτε από διαπιστευμένους φορείς ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019, ή από μη διαπιστευμένα εργαστήρια.
Ωστόσο, όσα Πιστοποιητικά ογκομέτρησης έχουν εκδοθεί ή εκδοθούν κατά τη διάρκεια του ως άνω μεταβατικού διαστήματος, από μη διαπιστευμένα εργαστήρια, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί από Πιστοποιητικά ογκομέτρησης διαπιστευμένου φορέα ή Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, κατά την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009, ήτοι έως την 26.11.2020 ή την 26.5.2021 όπως έχει ανωτέρω αναφερθεί.
ii) Μετά τη λήξη του μεταβατικού διαστήματος η ογκομέτρηση θα διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς ή Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, κατά τα οριζόμενα της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 , όπως ισχύει.
iii) Επισημαίνεται ότι βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς μη υποκείμενων υγρών καυσίμων, που διαθέτουν ογκομετρικούς πίνακες και πρακτικό ογκομέτρησης, που έχουν εκδοθεί με τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής (άρθρο 98 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 Απόφασης και Τ. 3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ) και τα οποία λήγουν μετά την 26.11.2020 για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και μετά την 26.5.2021, για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούνται να διαθέτουν νέα Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης από διαπιστευμένο φορέα μετά τη λήξη ισχύος των πρακτικών ογκομέτρησης τους.

Γ. Επισημάνσεις για τον έλεγχο των ογκομετρικών πινάκων και πρακτικών/πιστοποιητικών ογκομέτρησης

Λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω σχετικές διατάξεις περί ογκομέτρησης δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους, για τον έλεγχο των ογκομετρικών πινάκων και πρακτικών/πιστοποιητικών ογκομέτρησης, τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να διαθέτουν και να διατηρούν επ’ αυτών :
i. Εφόσον μεταφέρουν υποκείμενα ή μη υποκείμενα υγρά καύσιμα και έχουν ογκομετρηθεί βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ με τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 98 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 Απόφασης όπως ίσχυε (έως 01/11/2018) πριν από την τροποποίηση αυτού με την υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 Απόφαση:
> Ογκομετρικούς πίνακες υπογεγραμμένους από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και πρακτικό ογκομέτρησης
> Μετρικούς κανόνες (βέργες) βαθμονομημένους και σφραγισμένους από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία οι οποίοι φέρουν:
• μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και
• στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
> Αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ (Διακινητής Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Τ.4006/68/Β0019/21-8-2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1764 Β),όπως ισχύει, στην περίπτωση μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων.
ii. Εφόσον μεταφέρουν μη υποκείμενα υγρά καύσιμα και έχουν ογκομετρηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ» όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 Απόφαση και ισχύει από 02/11/2018:
> πρωτόκολλο ογκομέτρησης και ογκομετρικό πίνακα όλων των δεξαμενών τους
> μετρικούς κανόνες (βέργες) που φέρουν μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου, τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα καθώς επίσης και τον αριθμό του βυτιοφόρου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση της βέργας.
iii. Εφόσον μεταφέρουν μη υποκείμενα υγρά καύσιμα και έχουν ογκομετρηθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (α) της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του ν.3784/2009 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4608/2019, δηλαδή από διαπιστευμένο φορέα ή Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας:
> Ογκομετρικό πίνακα όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση
> Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης, δεκαετούς ισχύος, εκδοθέν από τον φορέα ογκομέτρησης
> Τουλάχιστον μία φυσική βέργα μέτρησης στάθμης με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός χιλιοστού η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης

Κατόπιν των ανωτέρω οδηγιών, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων