Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΔ 118-2006

ΠΔ 118-2006

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Ε

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 114 73 – Αθήνα
TELEFAX : 210 6463886

Πληροφορίες : Σ. Κουγιουμτζόγλου
Τηλέφωνο : 210 6430589

Αθήνα 18 – 4 – 2007
Αριθ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/o/2879

Εγκύκλιος 11

ΠΡΟΣ:
Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 ( ΦΕΚ 119Α / 16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α, φύλλο 119) το Π.Δ. 118/2006.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ., που αφορούν την έγκριση κυκλοφοριακών συνδέσεων (με βάση το ΒΔ 465/70) από τις κατά τόπους ΔΕΣΕ (άρθρο 15 του π.δ.) και επισημαίνονται ιδιαίτερα οι διαφορές και τροποποιήσεις του παρόντος π.δ. από τα προϊσχύσαντα.

 1. Άρθρο 1
  Με το άρθρο αυτό οι διατάξεις του Β.Δ. 465/70, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006 εφαρμόζονται πλέον μόνο στις εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και στις εκτός των ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών περιοχές, ενώ δεν ισχύει πλέον το άρθρο 19 παρ.1 του ΠΔ 143/89, σύμφωνα με το οποίο το ΒΔ 465/70 εφαρμοζόταν και μέσα στα όρια οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

  Η τροποποίηση αυτή είναι βασικότατη και πλέον όλες οι διατάξεις του νέου αναμορφωμένου και τροποποιημένου ΒΔ 465/1970 πρέπει να ερμηνεύονται υπό τη βασική αυτή αρχή, ακόμα κι αν η γραμματική διατύπωση των διατάξεων δημιουργεί σύγχυση.

 2. Άρθρο 4
  Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 5 του ΒΔ 465/70 στα ακόλουθα σημεία :
        α. Ορατότητα (παρ. 1α του ΒΔ 465/70):
  Ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα μήκη ορατότητας για κάθε κατηγορία οδού και δημιουργούνται 10 κατηγορίες συνολικά, ενώ με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση υπήρχαν 3 κατηγορίες.
  Προσδιορίζεται επίσης συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης του μήκους ορατότητας.
       β. Αποστάσεις από συμβολές οδών (παρ. 1β του ΒΔ 465/70):
  Ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα μήκη απόστασης από συμβολές οδών για κάθε κατηγορία οδού. Η αλλαγή που επέρχεται είναι ότι πρέπει πλέον να έχει πλάτος ο παράπλευρος δευτερεύων δρόμος 7 τουλάχιστον μέτρα για να χαρακτηριστεί δευτερεύων (αντί 6 μέτρων). Επίσης αλλάζουν τα κριτήρια που σχετίζονται με την λειτουργικότητα της οδού.

  Στη περίπτωση εξαίρεσης του κανόνα αυτού, έχει προστεθεί διάταξη ότι το άκρο της διαμόρφωσης της κυκλοφοριακής σύνδεσης , θα πρέπει να απέχει οκτώ (8) μέτρα από τον άξονα της συμβάλλουσας οδού, καθώς και το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησίδας, θα πρέπει να απέχει πενήντα (50) μέτρα.

  Επισημαίνουμε ότι , όπως και προηγουμένως έτσι και υπό το νέο Π.Δ., η διπλή διαχωριστική γραμμή, που τίθεται υποχρεωτικά μπροστά από την κυκλοφοριακή σύνδεση στον άξονα της οδού, εκτείνεται σε μήκος 50 μέτρων μετά την αρχή και το τέλος των λωρίδων επιβράδυνσης-επιτάχυνσης, σε όλους τους τύπους κυκλοφοριακής σύνδεσης. Σε περίπτωση λοιπόν που εξαιρείται, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 μια συμβάλλουσα δημοτική ή κοινοτική οδός από την εφαρμογή του κανόνα της τήρησης ορισμένης απόστασης από τη συμβολή, πρέπει εν πάση περιπτώσει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου, που ορίζουν ότι 

        α. η διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης θα πρέπει να απέχει οχτώ (8) μέτρα από τον άξονα της συμβάλλουσας οδού και το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησίδας, θα πρέπει να απέχει πενήντα (50) μέτρα και
       β. ότι η διπλή διαχωριστική γραμμή στον άξονα της κύριας οδού που τίθεται μπροστά από την κυκλοφοριακή σύνδεση εκτείνεται και μπροστά στη συμβολή της, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι απαγορεύονται οι αριστερές στροφές από και πρός την Δημοτική – Κοινοτική αυτή οδό.
       γ. Αποστάσεις μεταξύ πρατηρίων (παρ. 1γ του ΒΔ 465/70):
  Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις περί ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των πρατηρίων διάθεσης υγρών καυσίμων, που είχαν καταργηθεί με το πδ 327/92.

  Σε περίπτωση που υποβάλλονται αιτήσεις περί έγκρισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια διάθεσης υγρών καυσίμων, από ενδιαφερομένους που τα γήπεδά τους απέχουν μικρότερη απόσταση των οριζομένων στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/06 , προηγείται ο έλεγχος και έγκριση ή απόρριψη της αίτησης που πρωτοκολλήθηκε χρονικά προγενέστερα, εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την έγκριση δικαιολογητικά. Σχετικά με την περίπτωση αυτή παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις στηριζόμενες στις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και κυρίως στην αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών:
        α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690/99, ισχύει ως γενικός κανόνας σε κάθε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ότι οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεώνονται να διεκπεραιώνουν αιτήσεις των πολιτών εντός 60 ημερών από την υποβολή τους. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό πρέπει να δικαιολογούνται κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
        β. Εάν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έχουν ελλείψεις, η υπηρεσία πρέπει να ζητά, εντός ευλόγου προθεσμίας (μέχρι ένα μήνα), συμπλήρωση των ελλείψεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή ως χρόνος υποβολής των αιτήσεων λογίζεται ο χρόνος υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών, εκτός αν κρίνει η υπηρεσία δικαιολογημένα ότι οι ελλείψεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος (π.χ. αν υπάρχει ζήτημα διευκρίνισης του χαρακτήρα του συμβάλλοντος δρόμου, λόγω κυκλοφοριακού φόρτου). Σχετική επισήμανση (ότι επειδή οι ελλείψεις των δικαιολογητικών βαρύνουν τον αιτούντα ως χρόνος υποβολής της αίτησης – για το ζήτημα της χρονικής προτεραιότητας – θα υπολογισθεί ο χρόνος υποβολής των συμπληρωματικών εγγράφων) περιλαμβάνεται στο σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας.
        γ. Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρις ότου η υπηρεσία ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών και απευθύνει το έγγραφο για τη συμπλήρωση των ελλείψεων δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στο χρόνο συμπλήρωσης, κατά την αρχή της χρηστής διοίκησης, επειδή δεν βαρύνει τον αιτούντα.
        δ. Αποστάσεις από τεχνικά έργα της οδού (παρ. 1δ του ΒΔ 465/70): Ορίζονται αναλυτικά τα απαιτούμενα μήκη απόστασης από τεχνικά έργα για κάθε κατηγορία οδού (10 κατηγορίες συνολικά σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση των 3).
        ε. Αποστάσεις από εγκεκριμένες εν ισχύ κυκλοφοριακές συνδέσεις (προστίθεται παρ. 1ε στο ΒΔ 465/70):
  Καθιερώνονται για πρώτη φορά ελάχιστες αποστάσεις από εγκεκριμένες εν ισχύει κυκλοφοριακές συνδέσεις ανά κατηγορία οδού (άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 118/2006) και ορίζεται ο τρόπος μέτρησης της απόστασης (μεταξύ των άκρων πέρατος και αρχής των συνδέσεων). Για γήπεδα που δεν πληρούν τις αποστάσεις μπορεί να εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση (Κ.Κ.Σ.) εφόσον ισχύει μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά είναι δυνατό να επιβάλει το δικαστήριο την χορήγηση συναίνεσης εκ μέρους των ενδιάμεσων ιδιοκτητών για την Κ.Κ.Σ. εφόσον αυτοί δεν συναινούν και η άρνησή τους κρίνεται αδικαιολόγητη (άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 118/06).
  Εάν ανάμεσα σε δύο γήπεδα για τα οποία απαιτείται έγκριση κοινής κυκλοφοριακής σύνδεσης, λόγω της εφαρμογής της παρ. 1ε του άρθρου 5 του ΒΔ 465/70, παρεμβάλλεται Δημοτική οδός (ή αγροτική κοινόχρηστη) και για την οποία δεν έχει εφαρμογή η στήλη 2 του πίνακα της παρ. 1β του άρθρου 5 του ΒΔ 465/70, τότε η οδός αυτή συμβάλει στην κοινή κυκλοφοριακή σύνδεση.

 3. Άρθρο 5
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ΒΔ 465/70 όπως προέκυψε μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 143/1989, αντικαθίσταται συνολικά, χωρίς ωστόσο να επέρχονται αλλαγές στην ουσία των διατάξεων.

  Τα αναγραφόμενα πιο κάτω πρέπει να συσχετισθούν με αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο 58392/3831/3-10-2006 του Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (που επισυνάπτεται στην παρούσα) και τη βασική επισήμανση του άρθρου 1 (ότι οποιαδήποτε αναφορά σε εφαρμογή διατάξεων του ΒΔ 465/70 σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων οδούς, δεν ισχύει πλέον).

  Επισημαίνονται ιδιαίτερα τα εξής:
         α. Στο Τριτεύον Εθνικό δίκτυο εφαρμόζεται ο τύπος Γ και όχι ο Τύπος Δ.
  Η παρ. 4 κατά το μέρος που αναφέρει ότι ο Τύπος Δ εφαρμόζεται και σε τμήματα του Τριτεύοντος Εθνικού Δικτύου, δεν είναι εφαρμόσιμη, επειδή δεν υφίσταται προσδιορισμός των τμημάτων αυτών (σχετική διευκρίνιση υπάρχει και στο έγγραφο του Γ.Γ. Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών).
         β. Το πλάτος της εισόδου – εξόδου ορίζεται από 5.00 έως 5.50 μέτρα, ενώ πριν οριζόταν ως «τουλάχιστο 5.00 μ». Τίθεται συνεπώς ανώτατο πλάτος και δεν καταλείπεται περιθώριο περαιτέρω διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση να απαιτήσει ανώτερο πλάτος.
         γ. Η απόσταση της νησίδας των αντλιών από την κεντρική νησίδα δίδεται σε μήκη θεωρούμενα ως ελάχιστα. Παρότι στο κείμενο του π.δ. και στους τύπους Α και Β δεν αναφέρεται ρητά η λέξη «ελάχιστα», όμως η σχετική παράλειψη διευκρινίζεται από τα συνημμένα σχέδια στα οποία ρητά αναγράφεται. Συνεπώς μπορεί η διοίκηση να απαιτεί την τήρηση μεγαλυτέρων αποστάσεων της νησίδας των αντλιών από την κεντρική νησίδα, όταν τούτο είναι απαραίτητο για κινήσεις μεγάλων οχημάτων μέσα στο χώρο του πρατηρίου, ή για διαμόρφωση κοινών κυκλοφοριακών συνδέσεων που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον.

 4. Άρθρο 6
  Ορίζεται για πρώτη φορά ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης ή δεν παραχωρείται οικειοθελώς ο απαιτούμενος χώρος από τους ιδιοκτήτες των γηπέδων έμπροσθεν των οποίων θα διαμορφωθούν οι λωρίδες επιβράδυνσης – επιτάχυνσης μεμονωμένης είτε κοινής κυκλοφοριακής σύνδεσης, η σχετική άδεια μπορεί να χορηγείται με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου δικαστηρίου.
 5. Άρθρο 15
  Αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ΒΔ 465/70 που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων.

  Με την παρ. 1 ιδ ορίζεται ειδικότερα ότι αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., των Περιφερειών, των Νομ/κών Αυτ/σεων και των Δήμων – Κοινοτήτων.

  Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 και 3 του ΒΔ 465/70 , που αφορούν την αρμοδιότητα έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων των παροδίων εγκαταστάσεων (πλην πρατηρίων), παραπέμπουν στο άρθρο 6 παρ. 6 του ΒΔ 465/70 όπου ορίζεται ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων γίνεται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία. Δεδομένου πάντως ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση αυτή ακολουθούσε πάντα τις σχετικές ρυθμίσεις περί πρατηρίων, και δοθέντος ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων διενεργείται πλέον από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, πρέπει, για το ενιαίο των διαδικασιών και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρμόδια για τη συντήρηση της οδού) υπηρεσία.

 6. Άρθρο 16
  Αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ΒΔ 465/70 και περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων.

  Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση δύναται να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου για λόγους όπως η δημιουργία δυσμενών κυκλοφοριακών συνθηκών είτε για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας.

 7. Άρθρο 19
  α. Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ΠΔ 118/06 αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 21 του ΒΔ 465/70 , σύμφωνα με την οποία όχι μόνο σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού, αλλά και σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υπαρχουσών οδών (όπως π.χ. διαπλάτυνσης οδού), ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη την κυκλοφοριακή σύνδεση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ειδικά η κατά παρέκκλιση έγκριση, ακόμα και χωρίς να υφίστανται οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, με αιτιολογημένη πράξη της αρχής χορήγησης της νέας σύνδεσης, εφόσον όμως πρόκειται για νομίμως ήδη λειτουργούντα πρατήρια και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας στην οδό.

  β. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ΠΔ 118/06 αντικατέστησε την παρ. 8 του άρθρου 21 του ΒΔ 465/70 και ορίζεται πλέον ότι όχι μόνο σε περίπτωση κατασκευαζομένων νέων οδών, αλλά και σε υφιστάμενους οδούς που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά τους ή σε τμήματα οδών στα οποία διαμορφώνονται κόμβοι, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για ίδρυση πρατηρίων θα εξετάζονται μετά την κατασκευή των έργων και την απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά τμήματα επίσημα σε κοινή χρήση.

  γ. Με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ΠΔ 118/06 προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 21 του ΒΔ 465/70 και ορίζεται πλέον (σε αντίθεση με το προϊσχύσαν καθεστώς που δεν είχε σχετικές προθεσμίες) ότι ή έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου ισχύει για μία τριετία μόνο, χρονική περίοδος εντός της οποίας ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ολοκληρώσει τα έργα κατασκευής της σύνδεσης. Εάν τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της τριετίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση παράτασης για μια ακόμα τριετία, ενώ ακόμα τρέχει η αρχική προθεσμία και η υπηρεσία χορηγεί την παράταση εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής.

  Επισημαίνεται ακόμα ότι τα πρατήρια που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δεν έχουν δικαίωμα επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης τους.

  δ. Με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Π.Δ. 118/06 αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Β.Δ. 465/70 που αφορά τις εγκαταστάσεις (πλην πρατηρίων).

  Οι παρόδιες εγκαταστάσεις διακρίνονται πλέον σε δύο κατηγορίες την Κατηγορία Α και την Κατηγορία Β. κατ΄αρχήν ως «εγκαταστάσεις» υπό την έννοια του π.δ. δεν εννοούνται τα κτίσματα με χρήση αμιγούς κατοικίας (που όμως κατά τα κατωτέρω υποχρεούνται να αποκτήσουν άδεια εισόδου – εξόδου (παρ. 4 του άρθρου 24 όπως διαμορφώνεται).

  Οι εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Κατηγορία Α έχουν αυξημένη επιβάρυνση στην κυκλοφορία και γι΄αυτό απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση. Για τις εγκαταστάσεις της Κατηγορίας Β, στην οποία υπάγονται και οι κατοικίες (παρ. 4), οι οποίες δεν προκαλούν αύξηση στην κυκλοφορία των οδών, εγκρίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 21 παρ. 5 του π.δ. 118/06, είσοδος-έξοδος οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είχαν υπό το προϊσχύσαν καθεστώς ανάγκη έκδοσης άδειας. Ως «είσοδος – έξοδος» νοείται ένα άνοιγμα στην περίφραξη του γηπέδου που το απαραίτητο πλάτος της προκύπτει από τις καμπύλες οπισθοτροχιάς ανάλογα με το αντιπροσωπευτικό όχημα το οποίο θα τη χρησιμοποιεί (Ι.Χ. ή άλλο όχημα μεγαλύτερων διαστάσεων)

  Τα παρόδια ακίνητα χωρίς κτίσματα διακρίνονται σε αμιγώς αγροτικά και έχοντα και άλλη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση (παρ. 3) Τα πρώτα δεν έχουν ανάγκη σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου, ενώ στα δεύτερα χορηγείται σύνδεση ή είσοδος-έξοδος οχημάτων ανάλογα με την επιβάρυνση της οδού.

 8. Άρθρο 21
  α. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/06 αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 30 του ΒΔ 465/70 (που είχε προστεθεί με το άρθρο 13 του ΠΔ 143/89 και αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του ΠΔ 401/93) και ορίζεται πλέον ότι όχι μόνο η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης αλλά και η έγκριση εισόδου – εξόδου των εγκαταστάσεων ισχύει για μία τριετία μόνο, με δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για μία ακόμη τριετία εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η τριετία της αρχικής έγκρισης της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου (βλέπετε σχετικές επισημάνσεις στο άρθρο 19).

  β. Με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/06 προστίθεται νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 32 του ΒΔ 465/70 , σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες κατά περίπτωση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης δεν θα την χορηγούν, χωρίς να προσκομιστεί η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 32 ΒΔ 465/70 (που αφορά την εκτέλεση των έργων της κυκλοφοριακής σύνδεσης).

  γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/06 αντικατέστησε το άρθρο 33 του ΒΔ 465/70 και ορίζεται πλέον ότι, όχι μόνο σε περίπτωση κατασκευαζομένων νέων οδών, αλλά και σε υφιστάμενους οδούς που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά τους ή σε τμήματα οδών στα οποία διαμορφώνονται κόμβοι, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για ίδρυση εγκαταστάσεων θα εξετάζονται μετά την απόδοση της οδού στο σύνολό της ή κατά τμήματα επίσημα σε κοινή χρήση.

  δ. Με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/06 προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 34 του ΒΔ 465/70, και ορίζεται πλέον ότι στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δεν επιτρέπονται νέες προσθήκες κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ αλλαγή της χρήσης τους επιτρέπεται μετά από μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων και εφόσον αποδειχθεί ότι η νέα χρήση δεν επιφέρει περαιτέρω επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού.

  Η μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Δ.Δ.Ε. της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν. 2503/97.

  ε. Με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ΠΔ 118/06 το άρθρο 39 του ΒΔ 465/70 αριθμείται ως «άρθρο 40» , το άρθρο 39 αντικαθίσταται και οι διατάξεις του αφορούν πλέον την έγκριση εισόδου – εξόδου των οχημάτων.

  Η παρ. 8 του άρθρου 39 του ΒΔ 465/70, αφορά τις εγκαταστάσεις εκείνες που είχαν πάρει απαλλαγή επειδή δεν είχαν υπό το προϊσχύσαν καθεστώς ανάγκη χορήγησης έγκρισης Κ.Σ., πλέον όμως εντάσσονται στην Κατηγορία Β υπό το π.δ. 118/06. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση αδείας εισόδου – εξόδου.

  Η παρ. 9 είναι αυτονόητη δεδομένου ότι το π.δ. 465/70 δεν ισχύει μέσα στα όρια νομίμως υφισταμένων οικισμών.

  Η παρ. 10 του άρθρου 39 του ΒΔ 465/70 αναφέρει ότι για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α΄ ή Β΄), που ιδρύονται στο Δημοτικό – Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.

  Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του ΒΔ 465/70, με ευθύνη των προϊσταμένων τους.

  Η Εγκύκλιος μαζί με τα συνημμένα της να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Συνημμένα

 1. Το οικ58392/3831/3-10-2006 έγγραφο του Υπ. Μεταφορών
 2. Κωδικοποιημένο το ΒΔ 465/70

Εσωτ.Διαν.
ΔΜΕΟ/ε, Χρον. Αρχ., Δ/ντή ΔΜΕΟ
Σ. Κουγιουμτζόγλου

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε.
       α. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δ.Ε.
       β. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Έργων
       γ. Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποίας (ΔΜΕΟ) Τμήματα α και στ
       δ. Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3)
       ε. Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9)
       στ. Δ/νση Κατασκευής Έργων Οδοποίας (ΔΚΕΟ)
       ζ. Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποίας (ΔΚΕΣΟ)
       η. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) για δημοσίευση της Εγκυκλίου
       θ. Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης & Τηλεματικής 2004
       ι. ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων (ΕΥΔΕ/ΣΑ)
       ια. ΕΥΔΕ Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ)
       ιβ. ΕΥΔΕ Οδικοί Άξονες Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΑΠ)
 2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
       α. Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
       β. Δ/νση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
       α. Γραφείο Υπουργού
       β. Γεν. Δ/νση Μεταφορών – Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
 4. Όλες τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ της χώρας
       α. Δ/νσεις Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ)
       β. Δνσεις Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ)
 5. Όλες τις ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ της χώρας
       α. Γραφεία κ.κ. Νομαρχών (με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι και οι Τεχνικές τους υπηρεσίες)
       β. Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων