Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαφήμιση

Τη διακήρυξη ανοιχτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης (βενζίνης αµόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρµανσης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηµαθίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας του Νοµού και των Ν.Π.∆.∆. χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ηµαθίας, καθώς και την προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα της Π.Ε. Ηµαθίας, για τα έτη 2017 (β΄εξάµηνο) – 2018, Προϋπολογισµού 598.259,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (ως προς τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % στη νοµίµως διαµορφωµένη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους).

Η Διακήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A6%CE%967%CE%9B%CE%9B-%CE%A1%CE%A45?inline=true

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων