Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΛ.1009/4.1.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού

ΠΟΛ.1009/4.1.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ – Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210-3610065

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κωδ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Εδ. Σασαρώλης
Τηλέφωνο : 210-3893443

ΠΟΛ 1009

ΘEMA: «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γα΄, γδ΄, γε΄ και γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.
 3. Την 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1592 Β΄).
 4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού.
 5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».
 6. Το Π.Δ. 110/2011 ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 7.  Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
 8. Την αριθμ. Υ13/24.11.2011 (ΦΕΚ 2740 Β΄/25.11.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
 9. Την ανάγκη ολοκληρωμένης και αξιόπιστης παρακολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων και την προστασία των καταναλωτών.
 10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως:

1. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:

 1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 2. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
 3. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

2. Έκδοση δελτίων

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

2.1. Δελτίο παραλαβής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου(ων) στις δεξαμενές του πρατηρίου.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δεξαμενή στην οποία πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα εξής δεδομένα:

2.1.1. Ο α/α της δεξαμενής
2.1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
2.1.3. Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα (ΩΩΛΛ)
2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:
2.1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm
2.1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής
2.1.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων):
2.1.5.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή
2.1.5.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής
2.1.5.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιοφόρου) μεταφοράς
2.1.5.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα κάθε καυσίμου (όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής
2.1.5.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου, καθώς και
2.1.5.6. Ο όγκος κάθε καυσίμου στους 15οC, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής
2.1.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων):
2.1.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας
2.1.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής
2.1.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15οC
2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.2 – 2.1.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία
2.1.8. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα (2.1.6.3 – 2.1.4.3.) στους 15οC
2.1.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15οC (2.1.8 – 2.1.5.6)

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.5.5 και 2.1.5.6, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας

Στο δελτίο αυτό καταγράφονται ηλεκτρονικά με το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και το αργότερο μέχρι την ώρα 24.00΄ τα πιο κάτω δεδομένα:

2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς
2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο
2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή του πρατηρίου:
2.2.3.1. Ο α/α της δεξαμενής, η χωρητικότητα, ο τύπος του καυσίμου
2.2.3.2. Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία
2.2.3.3. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC
2.2.3.4. Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία
2.2.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15οC
2.2.3.6. α) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος εισροών στην τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.7) καθώς και
β) ο αντίστοιχος ανηγμένος όγκος στους 15οC (άθροισμα των 2.1.8) 2.2.3.7. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.5.4)
2.2.3.8. Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15οC (άθροισμα των 2.1.5.6)
2.2.3.9. Ημερήσια κίνηση δεξαμενής ως εξής:

Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α – 2.2.3.4.)
Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15οC (2.2.3.3. + 2.2.3.6.β – 2.2.3.5.)
Γ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (2.2.3.2. + 2.2.3.7. – 2.2.3.4.)
Δ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15οC (2.2.3.2. + 2.2.3.8. – 2.2.3.5.)

2.2.3.10. Διαφορές ημερήσιας κίνησης δεξαμενής ως εξής:

Α. Στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.9.Γ. – 2.2.3.9.Α.)
Β. Στους 15οC (2.2.3.9.Δ. – 2.2.3.9.Β.)

2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία:
2.2.4.1. Ο α/α της αντλίας, το είδος καυσίμου, ο α/α της αντίστοιχης δεξαμενής άντλησης
2.2.4.2. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου
2.2.4.3. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου
2.2.4.4. Ο όγκος πωλήσεων κατά την εν λόγω περίοδο
α. ανά αντλία ως εξής: (2.2.4.3. – 2.2.4.2.)
β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [(άθροισμα των
αντίστοιχων) 2.2.4.3. – (άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.2.]
2.2.4.5. α. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.α) ανηγμένος στους 15οC
β. Ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15οCΟι αναγωγές γίνονται με βάση την μέση σταθμισμένη ημερήσια θερμοκρασία της (των) αντίστοιχης(ων) δεξαμενής(ών).
2.2.5. Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίμου ως εξής:
2.2.5.1. Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (με βάση τις καταγραφές του συστήματος εισροών), υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Α – 2.2.4.4.β]
2.2.5.2. Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (με βάση τα παραστατικά παραλαβής) υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ – 2.2.4.4.β]
2.2.5.3. Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.1. και 2.2.5.2.) υπολογισμένες στους 15οC ήτοι αντιστοίχως:
α) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Β – 2.2.4.5.β] και
β) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) 2.2.3.9.Δ – 2.2.4.5.β]
2.2.5.4. Η απόκλιση 2.2.5.1 εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των αποθεμάτων των δεξαμενών, ήτοι: {2.2.5.1. x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Α] (%).
2.2.5.5. Η απόκλιση 2.2.5.2. εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των παραστατικών παραλαβής, ήτοι: {2.2.5.2 x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Γ] (%)
2.2.5.6. Οι παραπάνω αποκλίσεις (2.2.5.4. και 2.2.5.5.) υπολογισμένες στους 15οC, ήτοι αντιστοίχως:
α) {2.2.5.3α x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Β] (%) και
β) {2.2.5.3β x 100 / [(άθροισμα των) 2.2.3.9.Δ] (%)

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.

Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
2.3.3. Ο α/α της αντλίας
2.3.4. Ο α/α της δεξαμενής
2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται και τις αντίστοιχες επανεισαγωγές στις δεξαμενές.

Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.

3. Απόδειξη εσόδου

3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί ομοίως ειδικό φορολογικό στοιχείο, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:

 1.  Τα στοιχεία του εκδότη,
 2.  Ο α/α της δεξαμενής,
 3.  Ο α/α της αντλίας,
 4.  Το είδος του καυσίμου,
 5.  Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
 6.  Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
 7.  Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
 8.  Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
 9.  Η συνολική αξία.

3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής – τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη – επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου. 
3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις:
α. η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και
β. συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή – επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή – επιτηδευματία.

3.5. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3 και 3.4 στα σχετικά Τιμολόγια – Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. ………… αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου – Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..
3.6. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».
3.7. Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, αι ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.
3.8. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες – επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.

4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό

Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β΄).

Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. και 2.3. της παρούσας (δελτίο παραλαβής και δελτίο λιτρομέτρησης) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 των Υπουργών ΑΑΝ και ΥΜΔ, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

5. Κυρώσεις

Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) και του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄).

6. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

6.1. Το είδος του καυσίμου αναγράφεται όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄). Ο όγκος (ποσότητα) καυσίμου μετράται σε λίτρα (lt). Η θερμοκρασία μετράται σε βαθμούς Κελσίου (o C).
6.2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της Δ33Α5055143ΕΞ/31-12-2010 (ΦΕΚ 2047 Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

7. Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μεσολαβούν δίμηνο θα αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις εγκατάστασης για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος και την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων που θα ανακύψουν, με παράλληλη υποχρέωση υπογραφής των σχετικών συμβάσεων εγκατάστασης με το σύνολο των υποχρέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

http://www.taxheaven.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων